Oferte locuri de munca top

Combaterea licitatiilor trucate in domeniul achizitiilor publice

Mai multe recomandări care să împiedice licitaţiile trucate au fost elaborate de Consiliul Concurenței, cu scopul de a îngreuna crearea și menținerea unor înţelegeri.

De altfe, înţelegerile în cadrul licitațiilor publice sau licitaţiile trucate se numără printre cele mai grave încălcări ale legislației în materie de concurență care aduc prejudicii achizitorului public prin creșterea prețurilor, prin reducerea calității, prin stabilirea de restricții sau cote de producție sau prin împărțirea piețelor.

Aceasta face ca bunurile și serviciile să fie indisponibile sau nejustificat de costisitoare pentru achizitorii publici, în detrimentul utilizatorilor finali de bunuri și servicii publice și al contribuabililor.

Multe țări au dezvoltat instrumente pentru a detecta și a limita trucarea ofertelor în cadrul licitațiilor de achiziții publice, inclusiv acordând prioritate aplicării normelor împotriva cartelurilor de ofertare, dezvoltând instrumente de detectare și promovând pe scară largă autoritățile din domeniul achizițiilor publice și sectorul privat.

Recomandări:

Să se efectueze o cercetare de piață adecvată, înainte de lansarea procedurilor de achiziții publice, în special în cazul contractelor cu risc ridicat, cu impact sau cu valoare ridicată, care:

a) identifică opțiunile de aprovizionare ce se potrivesc nevoilor de achiziție, furnizorii potențiali, inclusiv în alte regiuni sau piețe externe, precum și factorii de cost și de piață importanți pentru a contribui la pregătirea ofertelor și pentru a ajuta la evaluarea ofertelor primite;

b) să fie luate în considerare elaborarea strategiilor de achiziții publice care încurajează concurența pentru fiecare oportunitate de achiziție.

Centru pentru sortarea ambalajelor, cu peste 6 mii mp sc

Să se promoveze concurența prin maximizarea participării potențialilor ofertanți prin:

a) stabilirea unor cerințe de participare transparente și nediscriminatorii și care nu descurajează în mod nejustificat ofertanții credibili să participe la licitații publice, nu favorizează operatorii tradiționali sau nu îngreunează în mod inutil participarea noilor furnizori;

b) conceperea, în măsura posibilului, a caietului de sarcini și a termenilor de referință axându-se pe performanța funcțională, și anume pe ceea ce trebuie realizat, mai degrabă decât pe modul de realizare, pentru a atrage la licitație cel mai mare număr de ofertanți, inclusiv furnizorii de produse de substituție, și pentru a îngreuna înţelegerile între participanţi prin reducerea previzibilității posibilelor soluții de aprovizionare;

c) să permită participarea ofertanților din alte țări și/sau din alte regiuni din țara în cauză, dacă este posibil și adecvat;

d) să aibă în vedere, în cazul în care acest lucru poate stimula concurența și atrage oferte mai competitive, agregarea nevoilor de achiziții în cadrul licitațiilor mai mari sau, alternativ, să permită întreprinderilor mici și mijlocii să participe, chiar dacă nu pot licita pentru întregul contract, inclusiv prin împărțirea contractului în loturi.

Să evalueze dacă acordurile-cadru, achizițiile centralizate, ofertele comune și subcontractele pot prezenta riscuri de înţelegeri între participanţi.

Să proiecteze procesul de licitație astfel încât să se evite dezvăluirea identității ofertanților între ei, să se evite oferirea de oportunităţi ofertanților de a se întâlni, de a comunica și de a face schimb de informații între ei.

Să revizuiască periodic nivelul de concurență din ofertele anterioare pentru planificarea ofertelor;

Să proiecteze caietului de sarcini și criteriile de selecție și de atribuire care a) îmbunătățesc intensitatea și eficacitatea concurenței în cadrul procedurii de licitație și b) asigură menținerea pe piață a unui număr suficient de potențiali ofertanți credibili.

Să se asigure că atât caietul de sarcini, cât și orice alte informații privind oferta sunt clare și să utilizeze, în măsura posibilului, condiții contractuale generale standardizate.

Să utilizeze, în măsura posibilului, sistemele electronice de achiziții publice pentru toate etapele procesului de achiziție, de la publicarea oportunității de achiziție, depunerea ofertelor și a documentației de licitație, până la semnarea contractului, plăți, livrare și acceptare și încheierea contractului.

Aceste sisteme pot fi accesibile unui grup mai larg de ofertanți, sunt mai puțin costisitoare și reduc riscurile de înţelegeri între participanţii la licitaţie.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Să păstreze o bază de date fiabilă și cuprinzătoare privind achizițiile publice, care:

a) sunt coerente cu autoritățile contractante;

b) acoperă toate etapele procesului de achiziții publice pentru a sprijini conceperea unei licitații favorabile concurenței, precum și aplicarea corespunzătoare a legii;

c) include date privind ofertele (atât câștigătoare, cât și nereușite) și contractele (inclusiv modificări și subcontracte) și variabilele-cheie (cum ar fi identificatorii firmei) care facilitează evaluarea posibilității de falsificare a ofertelor;

d) sunt accesibile funcționarilor din domeniul achizițiilor publice și autorităților relevante de aplicare a legii, inclusiv autorităților de concurență.

Să se asigure că acel contract corespunde clauzelor contractuale și supune renegocierea contractului unor condiții clare, specifice și prestabilite.

Să solicite tuturor ofertanților să semneze un atestat, cum ar fi un certificat de determinare a ofertei independente, că oferta prezentată este autentică, fără înţelegeri între participanţi și făcută cu intenția de a accepta contractul dacă este atribuit.

Să includă în invitația de participare la licitație a unui avertisment cu privire la sancțiunile pentru trucarea ofertelor care există în jurisdicția respectivă, de exemplu amenzi, pedepse cu închisoarea și alte sancțiuni în temeiul dreptului concurenței, excluderea de la participarea la licitații publice pentru o anumită perioadă de timp, sancțiuni pentru semnarea unui atestat neadevărat care să ateste că oferta este autentică și necoluzivă, precum și răspunderea pentru dauneinterese în sarcina autorității contractante.

Consiliul Concurenței recomandă să se ia în considerare stimulentele adecvate pentru ca funcționarii din domeniul achizițiilor publice să prevină și să detecteze trucarea ofertelor, cum ar fi includerea explicită a prevenirii și detectării ofertelor trucate printre sarcinile acestora și formarea profesională a funcționarilor din domeniul achizițiilor publice și recompensarea detectării cu succes a practicilor anticoncurențiale în evaluarea performanței profesionale a funcționarilor din domeniul achizițiilor publice.

Spatii de cazare si pentru evenimente, dezvoltate de investitori locali

Totodată, ar trebui:

1. Să se prevadă sancțiuni suficient de descurajante pentru licitaţiile trucate, ținând seama de politica de clemență aplicabilă.

2. Să se aibă în vedere excluderea de la licitațiile publice în curs sau viitoare ale întreprinderilor, precum și a persoanelor care au participat la licitaţii trucate, tinând cont dacă excluderea întreprinderii ar conduce la o reducere semnificativă a concurenței, dar luând în considerare în același timp excluderea persoanelor fizice în toate cazurile.

3. Să se ţină un registru central de excludere.

4. Să se facă excepţie de la excluderea sau de la scurtarea perioadei de excludere pentru solicitanții de clemență care au reușit la primul caz de clemență.

5. Să se aibă în vedere exceptarea solicitanților de clemență care au obținut câștig de cauză la cererile de despăgubire.

6. Să se asigure că orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de carteluri de trucare a ofertelor, inclusiv autoritatea contractantă, să poată solicita remedii sau despăgubiri de la persoanele sau entitățile care au cauzat prejudicii.

7. Proceduri eficace pentru contestarea deciziilor de achiziții publice de către ofertanți.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Un comentariu;

  1. Florin said:

    Balarii cu caracter general. Din pacate, nu inteleg cum Consiliul Concurentei poate sa se implice in aspecte care pur si simplu nu tin de domeniul lor. Bat campii ff rau.

Sus