Oferte locuri de munca top

Cine va emite avize si autorizatii de gospodărire a apelor, studii hidro

A intrat în vigoare o nouă variantă a regulamentului de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

Noile prevederi vizează și despre avizele pentru studiile hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Astfel, procedura de atestare se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, de către Comisia de atestare.

Domeniile de atestare sunt următoarele:
* întocmirea studiilor hidrologice;
* întocmirea studiilor hidrogeologice;
* întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
* elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/ autorizației de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;
* elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Cum se realizează atestarea

În vederea atestării, instituțiile publice sau private interesate vor depune la registratura autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor un dosar de atestare care va cuprinde următoarele documente:
* cerere-tip pentru obținerea atestării

* actul de identitate al reprezentantului legal al instituției publice sau private;
* documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului, respectiv statutul ori hotărârea de înființare a instituției publice sau private și certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;
* memoriu de activitate al instituției publice sau private în domeniile/subdomeniile solicitate, în care lucrările menționate sunt însoțite de recomandări din partea beneficiarilor;
* documente care să ateste calificările profesionale specifice fiecărui domeniu;

* documente care să certifice faptul că specialiștii au încheiat forme de colaborare cu instituția publică sau privată

* situația privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, deținute în proprietate sau închiriate în vederea desfășurării activității pentru care se solicită atestarea;
* dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare;
* declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care să confirme că specialiștii angajați/colaboratori ai instituției publice/private nu se află în situație de incompatibilitate sau de conflict de interese.

În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentațiile întocmite de instituțiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în
vederea programării pentru susținerea interviului în fața Comisiei de atestare sau prin mediul online/electronic, prin intermediul unei aplicații web sau prin e-mail.

În urma susținerii interviului, Comisia de atestare hotărăște emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.

Certificatul de atestare se emite în termen de maximum 30 de zile de la data susținerii interviului, în două exemplare egal valabile. Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

Durata valabilității certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituția
publică sau privată îndeplinește ori nu condițiile de atestare stabilite.

 

Descărcați aici Regulamentul de atestare și Anexele aferente

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus