Oferte locuri de munca top

Cine si ce va finanta cu 10 mld euro in urmatorii 20 de ani

În limita sumei de 10 miliarde de euro, în următorii 20 de ani, Comisia Națională de Strategie și Prognoză  va gestiona Fondul de Dezvoltare și Investiții, înființat la finele anului 2018.

Categoriile de investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări.

Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale primăriilor și județelor în domenii prioritare, după cum urmează:

* Domeniul prioritar principal:

 sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;

 educație, respectiv școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;

 apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate;

 rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora;

 transport, drumuri, respectiv modernizare/reabilitare drumuri comunale și locale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;

 salubrizare.

* Domeniul prioritar secundar:

 cultură, respectiv cămin cultural;

 culte, respectiv reabilitare lăcaș de cult;

 rețea de iluminat public;

 sport, respectiv construcție/modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță;

 locuințe, respectiv locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Fondul se utilizează și pentru finanțarea proiectelor de investiții ale universităților, pentru construcția/modernizarea de amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport, spații de cazare și masă pentru studenți, centre de conferință.

Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

Împrumuturile se acordă la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză prin hotărâre de Guvern emisă annual, pe o perioadă de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an.

Conditii de obtinere a finantarii

Unitățile/subdiviziunile administrative-teritoriale pot solicita finanțare din Fond pentru obiectivele de investiții, în următoarele condiții:

  1. a)să dețină autorizația de construire necesară demarării execuției proiectului;
  2. b)beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond
  3. c)să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
  4. d)suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;
  5. e)pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
  6. f)să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de investiții solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză virează beneficiarului într-un cont de disponibil cu destinație specială suma solicitată.

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată.

Până la data de 30 iunie a fiecărui an, beneficiarii au obligația să analizeze și să stabilească necesarul de credite bugetare destinate finanțării investiției în anul curent și să solicite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză amendarea contractelor de grant în sensul modificării tragerilor din grant, în cazul în care există modificări ale eșalonării anuale a investiției.

În cazul în care beneficiarii nu respectă condiția de mai sus, iar suma utilizată este mai mică decât suma trasă, în anii următori finanțarea se asigură în limita fondurilor rămase disponibile, iar penalizarea care se percepe este de 2% din suma neutilizată.

Beneficiarii nu pot contracta împrumuturi pe o perioadă fixă de 20 de ani sau până când valoarea contribuției virate este egală cu valoarea grantului primit, cu excepția împrumuturilor aferente implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene și refinanțarea împrumuturilor contractate anterior datei la care se semnează contractul de finanțare din Fond.

Până la jumătatea lunii februarie urmează să fie emise norme metodologice de aplicare aprobate prin ordin comun de către Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Națională de Strategie și Prognoză și care vor cuprinde și stabilirea documentației necesare pentru acordarea finanțării din Fond.

Descarcati aici legislatia intrata in vigoare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus