Oferte locuri de munca top

Cerinta experientei similare in contracte de regenerare urbana: formulari recomandate

Dacă și când este permisă solicitarea experienței similare în atribuirea contractelor pentru proiectele de regenerare urbană reprezintă clarificări făcute recent de ANAP.

De cele mai multe ori, proiectele de regenerare urbană implică prestarea de servicii intelectuale (planificare urbană, arhitectură, proiecte de dezvoltare a diferitelor zone în scop turistic sau de afaceri, reconfigurarea sistemelor de transport urban în funcție de dezvoltarea urbană, proiectare tehnică de diverse specialități), precum și lucrări complexe și de natură extrem de variată.

Astfel, proiectele de regenerare urbană pot necesita realizarea, în cadrul unui singur contract, a unor activități din domenii/ tipologii foarte diverse.

Având în vedere că pe piață nu există foarte mulți operatori care să presteze toate tipologiile de servicii și lucrări ce trebuie executate în cadrul unui proiect de regenerare urbană complex și pentru a încuraja competiția, precum și participarea IMM-urilor, autoritatea contractantă trebuie să analizeze posibilitatea împărțirii obiectului contractului în loturi.

În cazul proiectelor de regenerare urbană, ANAP recomandă ca decizia de împărțire în loturi să fie luată în cazurile în care diferitele tipuri de lucrări din cadrul proiectului nu sunt interdependente/nu interferează unele cu altele din punct de vedere al execuției și operațional. Totodată, recomandă să fie evitată împărțirea în loturi în cazurile în care proiectul include și realizarea conceptului/proiectului de regenerare urbană.

Criteriile de calificare

În definirea criteriilor de calificare aferente procedurilor de atribuire pentru proiectele de regenerare urbană, autoritatea contractantă trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivului principal al proiectului și să ia în considerare complexitatea acestuia.

Astfel, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să identifice care sunt tipologiile în care se încadrează activitățile din cadrul contractului, care sunt determinante pentru îndeplinirea cu succes a obiectivului proiectului și să elaboreze criteriile de calificare în funcție de acestea.

În funcție de domeniul/tipologia și complexitatea activităților, serviciilor și lucrărilor care trebuie executate, următoarele exemple pot fi utile autorităților/entităților contractante în formularea cerințelor privind experiența similară:

* în cazul contractelor ce conțin activități, servicii și/sau lucrări de complexitate redusă și care aparțin aceluiași domeniu (ex.: construcție/reabilitare/ modernizare străzi, alei, spații pietonale etc.) se poate utiliza o modalitate de formulare a criteriilor de calificare care să utilizeze referirea la domeniul/tipologia proiectului, utilizând o listă generală de activități ale proiectului:

„Ofertanții trebuie să facă dovada realizării în ultimii 5 ani (calculați până la dată limită de depunere a ofertelor), de lucrări similare celor care fac obiectul prezentului contract, a căror valoare cumulată sa fie de cel puțin (maxim valoarea estimată a contractului) lei fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin lucrări similare celor care fac obiectul prezentului contract se înțelege lucrări de construcție/modernizare/ reabilitare de infrastructură rutieră, sau centru pietonal, sau piață publică deschisă)”.

* în cazul în care, în îndeplinirea obiectivelor principale ale contractului, este necesară prestarea de servicii și/sau executarea de lucrări din domenii sau tipologii diferite, criteriile de calificare ar trebui elaborate astfel încât să acopere toate domeniile/tipologiile de servicii/ lucrări solicitate.

Un exemplu în acest sens poate fi un contract de reabilitare/regenerare urbană care implică execuția de lucrări de amenajare spații verzi, lucrări de amenajare spații de socializare și zone pentru diverse activități de petrecere a timpului liber, lucrări amenajare alei pietonale și piste de bicicliști, lucrări execuție instalații de iluminat.

În acest caz, o formulare mai adecvată a criteriilor de calificare prezentate ar fi următoarea:

“Ofertanții trebuie să facă dovada realizării în ultimii 5 ani, calculați până la dată limită de depunere a ofertelor, de lucrări similare celor care fac obiectul prezentului contract în valoare cumulată de minim …..lei fără T.V.A, prin prezentarea a maximum 6 contracte în care să fi realizat cel puțin unul din următoarele tipuri de lucrări:

1) lucrări de amenajare și/sau modernizare spații verzi și/sau lucrări de amenajare peisagistică;

2) lucrări de amenajare și/sau modernizare spații de socializare și/ sau zone pentru diverse activități de petrecere a timpului liber;

3) lucrări amenajare și/sau modernizare alei pietonale și/ sau lucrări de infrastructură rutieră;

4) lucrări amenajare și/sau modernizare piste de bicicliști;

5) lucrări execuție și/sau modernizare instalații de iluminat.

Ofertanții trebuie să prezinte referințe pentru fiecare din tipurile de lucrări enumerate anterior.”

În utilizarea unei asemenea modalități de formulare a criteriilor de calificare trebuie avută în vedere corelarea numărului maxim de proiecte ce sunt permise a fi utilizate ca referințe cu numărul de tipuri de servicii și/sau lucrări pentru care se solicită demonstrarea experienței similare, pentru a se evita situați impunerii ca două sau mai multe tipuri de servicii și/sau lucrări să fie demonstrate în cadrul unui singur contract.

* în cazul proiectelor cu specific tehnic complex, cum este și cazul proiectelor de punere în valoare a spațiilor și a monumentelor istorice sau a proiectelor de planificare urbană care necesită elaborarea unui concept integrat/global, este recomandat ca formularea criteriilor de calificare să fie realizată cu referire la specificul și sau la contextul de implementare a proiectului. În acest caz, este relevant, de asemenea, ca cel puțin o parte din serviciile și/sau lucrările prezentate în sprijinul demonstrării experienței necesare să fi fost realizate într-un mediu/arie/context similar proiectului ce urmează a fi executat (lucrările în zonele urbane aglomerate pot necesita cunoștințe și experiențe suplimentare specifice speciale față de alte zone, mai ales dacă lucrările se desfășoară în spații cu încadrare istorică și/sau culturală).

* în cazuri specifice, guvernate de reglementări speciale, cum ar fi cele privind reabilitarea monumentelor istorice, formularea criteriilor de calificare este recomandat a fi realizată cu referire la categoria/clasa obiectivului care trebuie reabilitat sau asupra căruia se intervine.

Astfel, de exemplu, în cazul unui contract de servicii de proiectare ce are ca obiect realizarea documentației tehnico-economice (DALI, PTE, DE, DTAC) și asistență tehnică din partea proiectantului, necesare pentru execuția de lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a unui monument istoric, un exemplu de formulare a criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și profesională (experiența similară) poate fi următorul:

Ofertanții trebuie să facă dovada prestării în ultimii 3 ani, calculați până la dată limită de depunere a ofertelor, de servicii de proiectare tehnică aferente construcțiilor civile în valoare cumulată de cel puțin (maxim valoarea estimată a contractului) lei, fără TVA, dintre care la nivelul a cel puțin unuia dintre contracte să fi realizat proiecte de conservare-restaurare și punere în valoare a unui monument istoric, în domeniile solicitate, pe obiective monumente istorice de aceeași grupă (B) – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local și/sau grupă superioară (A), respectiv monumente istorice de valoare națională și universală.”

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus