Oferte locuri de munca top

Cele mai recente modificari ale legilor achizitiilor publice, promulgate

Au fost promulgate mai multe modificări ale legilor privind achizițiile publice, sectoriale, concesiunile de lucrări și de servicii (fisier atașat la finalul stirii).

Astfel, a fost reglementat cu titlul de contravenție refuzul autorității contractante de a efectua plăți în mod direct subcontractanților în condițiile prevederilor legale. Măsura are scopul de a crea pârghii necesare pentru obținerea mai ușoară a plăților ce se cuvin subcontractanților.

Potrivit noii legi: ”Autoritatea contractantă va efectua plăţi corespunzătoare părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, la solicitarea acestora și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.”

Cine a castigat lucrari rutiere de peste 320 mil euro

Alegerea procedurii de atribuire

Pentru contractele de achiziție publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează investiții noi sau intervenții asupra celor existente, autoritatea contractantă va alege procedura de atribuire în funcție de următoarele considerente:
* valoarea estimată a contractului de prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, în cazul în care contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
* valoarea estimată a contractului de prestare a serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă acestea fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări;
* valoarea estimată a contractului de prestare a serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului, respectiv de lucrări;
* pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanță, asistență tehnică și altele, care necesită specialiști certificați/atestați pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiții în parte și în funcție de valoarea obținută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziție corespunzătoare.

O artera din Bucuresti va fi reabilitata pentru dezvoltarea zonei

Determinarea valorii estimate de achiziție

În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze o lucrare sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției va fi determinată luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

Evaluări

În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de lucrări ori de produse care necesită lucrări sau operațiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesională a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa lucrarea sau operațiunile de instalare poate fi evaluată în funcție de aptitudinile, competențele, eficiența, experiența și potențialul acestora.

Unda verde pentru 12 km de autostrada

Documente justificative

Autoritatea contractantă va putea solicita ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Documentele solicitate vor trebui depuse de către ofertanți, sub sancțiunea excluderii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus