Oferte locuri de munca top

Ce va stabili noul Regulament privind receptia constructiilor

O formă nouă a Regulamentului privind recepţia construcţiilor a fost elaborată de către autorități, pentru reglementarea mai strictă a procesului de recepţie a construcţiilor, precum şi pentru a spori responsabilitatea investitorilor, a executanţilor şi a altor persoane fizice şi juridice implicate în procesul de recepţie,

Acest nou act normativ, aflat în consultare publică timp de șase zile lucrătoare, până pe 23 septembrie, vizează modificări privind recepţia construcţiilor, după cum urmează:

* eliminarea termenului de recepție parțială din cadrul Regulamentului de recepţie în vigoare;

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. Sunt prezentate clar condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru a se efectua recepția pe părți/obiecte/tronsoane din cadrul unei obiectiv de investiție;

* se elimină neconcordanțele privind receptia instalațiilor aferente unei construcții;

* se elimină obligația investitorului de a transmite în termen de 5 zile Inspectoratul de Stat în Construcții referatele proiectantului si dirigintelui de santier; Modificarea nu va influența procesul de recepție sau calitatea lucrărilor supuse recepției deoarece aceste documente vor fi supuse verificării de către comisia de receptie la terminarea lucrărilor.

* pentru a evita ca un membru al comisiei să se pronunțe pe un domeniu pe care nu are competențe a fost introdusă sintagma “în conformitate cu competențele acestora”;

* este introdus modul de stabilire a sumei din care se calculează cotele aferente exercitării controlului statului în construcții de către ISC, în situația în care nu există deviz pe obiect, la momentul efectuării recepției la terminarea lucrărilor pe obiecte /sectoare/ tronsoane;

* este stabilită, în mod clar şi concis, procedura de comunicare între factorii implicaţi în procesul recepţiei, referitor la aspectele de natura organizatorică, precum şi condiţiile în care comisia de recepţie se poate întruni, în mod legal, şi în care poate lua decizii cu privire la recepţie, în vederea desfăşurării, în condiţii optime, a recepţiei la terminarea lucrărilor;

* se specifică cazurile în care reprezentanţii I.S.C – Inspectoratului de Stat în Construcţii participă, în mod obligatoriu, ca membri în comisia de recepţie şi atribuţiile acestora în acest sens;

* este tratată componența comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor în sensul că investitorul poate desemna numărul de specialiști pe care îl consideră necesar pentru efectuarea recepției în condiții optime:

  1. a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
  2. b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire;
  3. c) cel puțin câte un specialist în fiecare din domeniile aferente lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

* de asemenea, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se completează în mod obligatoriu, cu următorii reprezentanţi:

a)un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în următoarele cazuri:

– pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice;

– pentru obiective de investiţii finanțate din alte fonduri, a căror     valoare este mai mare de 1 milion de lei fără TVA.

b)un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

c)un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

d)un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

* se prevede că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto ; în cazul în care aceştia propun respingerea recepţiei, aceasta trebuie motivată în scris, iar documentul se atașază la procesul verbal de recepție.

* prezentarea punctului de vedere al membrilor comisiei de recepție care au opinii separate, printr-o nota individuală atașată la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

*r ecepţia la terminarea lucrărilor se poate respinge numai în cazurile expres prevăzute de prezentul regulament;

*  introducerea listei anexă la procesul verbal de  recepție la terminarea lucrărilor în care să fie consemnate obiecțiunile care nu se încadrează în prevederile art. 17 alin. (1), acestea din urmă impunând suspendarea recepției la terminarea lucrărilor.

* recepția finală este organizată de către investitor, cu participarea unui reprezentant al proprietarului în cadrul comisiei de recepție finală, în cazul în care investitorul nu are calitatea de proprietar.

Recomandările privind acest proiect de act normativ pot fi transmise la adresa de email: [email protected] sau la numărul de fax 0372.114.569 până pe 23 septembrie.

 

Descarcati aici noua forma a Regulamentului privind receptia in constructii

 

 

 

 

Citit si

Viitor mare ansamblu de birouri in centrul Bucurestiului

Ansamblu de hale, in pregatire langa Bucuresti

Un nou jucator isi face intrarea pe piata rezidentiala din Bucuresti

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus
Translate »