Oferte locuri de munca top

Ce stabileste noua Lege a asociatiilor de proprietari

Noua lege a asociațiilor de proprietari a fost votată ieri în Camera Deputaților. Nu mai puțin de 86 de amendamente au fost aduse de deputați proiectului de lege adoptat deja de Senat (vedeti fisier atasat). La data intrării în vigoare a noii legi, odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial, se abrogă Legea nr.230/2007.

Astfel, Legea stabilește condițiile de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin trei unităţi de proprietate imobiliară.

De asemenea, stabilește condițiile în care se face administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.

Noua lege se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii.

Dintre amendamentele importante amintim obligația de a transmite asociațiilor de proprietari cartea tehnică a construcției: “Unităţile deţinătoare a cărţii tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri elaborate. Costul executării copiilor este suportat de asociaţia de proprietari solicitantă. În lipsa cărţii tehnice a construcţiei şi/sau a proiectului, asociaţia de proprietari are obligaţia reconstituirii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor.

În baza unei hotărâri a consiliului local, primarul atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Atestatul se emite în baza următoarelor documente:

  1. a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară; c) cazierul fiscal. (Senatul propusese dovada poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, dar prevederea a fost eliminată de deputați).

Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.

Cheltuielile repartizate după cota-parte de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei efectuate pentru întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea şi/sau reabilitarea părţilor de construcţii şi instalaţii aferente condominiului aflate în proprietate comună indiviză. Aceste cheltuieli se repartizează, proporţional cu cota-parte din proprietatea comună a fiecărui proprietar (a fost eliminată mențiunea în funcţie de suprafaţa utilă a unităţilor de proprietate individuală din condominiu”)

 

Pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, contractele individuale de furnizare între furnizor şi proprietari pot fi încheiate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) există branşamente proprii individuale de alimentare cu energie termică realizate între reţeaua publică şi reţeaua interioară a fiecarei proprietaţi individuale, dotate cu aparate de măsură legale pentru determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuală;
  2. b) toți proprietarii din condominiu încheie contracte individuale de facturare,
  3. c) soluția tehnică de realizare a branșamentelor proprii de alimentare cu energie termică și tipul de contoare achizitionate/montate de către proprietar au fost avizate de către furnizor;
  4. d) citirea contoarelor individuale și defalcarea consumurilor individuale și comune din condominium se realizează de către o societate specializată, avizată de autoritatea de reglementare competentă, cheltuielile cu citirea contoarelor fiind suportate de către asociația de proprietari.

Asociaţia de proprietari constituită la nivelul ansamblului rezidenţial, respectiv proprietarul/ dezvoltator ansamblului rezidenţial predă autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la finalizarea lucrărilor de construcţii, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială respectivă. În cazul asociaţilor de proprietari constituite la nivelul ansamblurilor rezidenţiale, decizia de predare în administrare se face cu acordul scris al tuturor proprietarilor.

În cazul ansamblurilor rezidenţiale finalizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidenţial predă autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativteritorială respectivă.

 

Descarcati aici noua Lege a asociatiilor de proprietari

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus