Oferte locuri de munca top

Ce s-a schimbat in furnizarea de energie electrica

Mai multe modificări legate de furnizarea energiei electrice către clienții finali au intrat în vigoare de la începutul lunii iulie.

Acestea vizează schimbări pentru contracte și pentru asigurarea consumului de energie electrică.

Contractele încheiate cu clienții finali

Astfel, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final, furnizorul comunică operatorului de rețea (OR) datele locului de consum și caracteristicile locului de consum din contractul de furnizare a energiei electrice.

Operatorul de rețea va actualiza datele respective în contractul de rețea sau, după caz, va încheia un contract de rețea, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea unei cereri, însoțită de documentația completă.

Prin derogare, în cazul schimbării furnizorului de energie electrică termenele de comunicare a datelor între furnizori și OR, precum și termenele de actualizare/încheiere a contractelor de rețea sunt cele prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului de energie, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.

De asemenea, furnizorul comunică OR modificarea caracteristicilor unui loc de consum din contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final pentru acel loc de consum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data modificării sau, după caz, de la data de la care are cunoștință de modificare, iar OR actualizează datele locului de consum în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum este asigurată de către OR pentru perioada coexistenței contractului de furnizare încheiat de furnizor cu clientul final cu cel de rețea încheiat de furnizor cu OR.

Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este același se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înțelegerii părților contractante.

La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalațiilor în folosință comună sau cu asociația de proprietari / o persoană împuternicită în acest sens.

În acest caz clientul final se încadrează în categoria clienților casnici, cu excepția situației în care în aceste spații se desfășoară activități comerciale/profesionale, caz în care clientul final se încadrează în categoria clienților noncasnici.

Nou ansamblu mixt, cu 12 niveluri, in aprobare in Bucuresti

Asigurarea consumului de energie electrică

Asigurarea consumului de energie electrică se poate realiza:

* în cazul furnizorilor pentru locurile proprii de consum și în cazul OR și operatorul de transport si sistem (OTS) pentru locurile proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, unde se desfășoară activități administrative, precum și locurile de consum reprezentând serviciile interne din stațiile electrice, din energia electrică achiziționată de pe piața angro;

* în cazul producătorilor, pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, din energia electrică achiziționată de pe piața angro sau/și din energia electrică produsă.

Operatorul economic care alimentează propriile locuri de consum trebuie să îndeplinească pentru aceste locuri de consum obligațiile de plată aplicabile furnizorilor de energie electrică rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la clienții finali, să asigure responsabilitatea echilibrării consumului de energie electrică pe piața angro și să încheie contracte pentru prestarea serviciilor de rețea, după cum urmează:

* furnizorii și producătorii încheie contract pentru prestarea serviciului de distribuție cu OR la care este racordat locul de consum și contract pentru prestarea serviciului de transport și de sistem cu OTS sau, în cazul unui loc de consum racordat direct la rețeaua electrică de transport, doar contract cu OTS pentru prestarea serviciului de transport și de sistem;

* OR încheie contract cu OTS pentru prestarea serviciului de transport și de sistem;

* OTS încheie cu OR la care este racordat locul de consum contract pentru prestarea serviciului de distribuție.

Pentru energia electrică extrasă din rețea, achiziționată de producător de pe piața angro sau asigurată din producția unui loc de producere care îi aparține, acesta plătește OR și/sau OTS la care este racordat locul de consum tariful de distribuție reglementat corespunzător nivelului de tensiune din punctul de delimitare și/sau, după caz, tariful aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea și tariful pentru serviciul de sistem.

Prosumatori

Clienții finali care au calitatea de prosumatori pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/auîncheiat contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și livrate în rețeaua electrică. Aceasta cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor și a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus