Oferte locuri de munca top

Ce prevede programul de guvernare al noii aliante politice pentru Ministerul Dezvoltarii

Programul de guvernare al alianței PSD- PNL-UDMR prevede – în varianta draft – mai multe obiective de investiții programate pentru perioada următoare să fie realizate de Ministerul Dezvoltării.

Le redăm mai jos așa cum apar acestea în programul de guvernare:

Extinderea rețelelor de apă și canal

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” vom sprijini toate UAT-urile în vederea dezvoltării echilibrate și a susținerii coeziunii teritoriale, fiecare solicitant având garantată o sumă minimă pentru proiecte de dezvoltare locală.

Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” este un program multianual pentru perioada 2021-2028, în valoare de 50 de miliarde lei, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

În ultimele luni, acest program de finanțare a fost lansat cu termen de depunere pentru începutul lunii noiembrie.

Conform cifrelor din data de 10 noiembrie 2021, au fost înregistrate pe platforma digitală 3.147 de unități administrativ-teritoriale, cu 7.545 de cereri finalizate.

Soluții punctuale pentru situații speciale: 200 de microstații de tratare, fose septice și sisteme de alimentare cu apă, care vor deservi toate categoriile de utilizatori.

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale:

– 40% din drumurile județene și locale vor fi modernizate, prin programele implementate de MDLPA;

– 3.000 de km de drumuri județene vor fi reabilitați;

– 10.000 km de drumuri sau străzi locale vor fi modernizați;

Implementarea programului național de construcție de creșe, ca suport principal pentru crearea infrastructurii antepreșcolare, a creșterii natalității și a sprijinirii familiilor. Programul implementat de MDLPA este deja lansat, cu peste 200 de solicitări înregistrate din partea unităților administrativ-teritoriale, din care se află în procedură de lansare a achiziției publice un număr de 138 de obiective de investiții.

Construirea și modernizarea unităților de învățământ

Proiecte de construire și reabilitare, consolidare și dotare de grădinițe, școli, campusuri, cămine studențești, centre de excelență pentru copii supradotați, tabere școlare, centre universitare.

Astfel, pentru accesul în mod egal la educație al copiilor și al tinerilor și pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional într-un singur schimb, vor fi realizate proiecte privind:

  • 500 de creșe, grădinițe și școli, constând atât în construcții noi, cât și în reabilitări
  • 15 campusuri școlare, constând în școală, liceu, internat, teren de sport, ateliere, laboratoare, cantină
  • 20 de cămine studențești
  • 5 centre universitare
  • 20 de tabere școlare
  • 20 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire).

Sistemul sanitar și de protecție socială

În acest domeniu, programul nostru de guvernare prevede construirea, reabilitarea și dotarea a:

-200 de centre medicale în mediul rural

-15 spitale județene – reabilitare

-30 de spitale municipale și orășenești – reabilitare

-7 spitale, inclusiv maternități.

Cadastrare sistematică

Deși este considerat un domeniu critic în ceea ce privește gestiunea teritoriului și elaborarea politicilor de amenajare, acest domeniu a fost permanent marginalizat de acțiunea guvernamentală. De aceea, guvernul își va asuma cadastrarea sistematică a teritoriului.

În acest moment, este cadastrată o suprafață de aproximativ 40% din suprafața întregii țări, iar în perioada 2021-2024 ne propunem să ajungem la un procent de peste 65%, ceea înseamnă că vor fi cadastrate, în 4 ani, aproximativ 6 milioane de hectare în plus, din care 2 milioane de hectare din fonduri proprii ANCPI și aproximativ 4 milioane hectare din fonduri europene.

Pentru activitatea de cadastru, în programul de guvernare ne propunem ca, până la sfârșitul anului 2023, să finalizăm cele 660 de unități administrativ-teritoriale (5,4 milioane de hectare) cuprinse în programul operațional regional Axa 11 finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Modificarea legislației privind restituirea proprietăților, cu instituirea unui termen de finalizare. Corelarea acestei legislații cu cea din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare

Propunerea legislativă, ce urmează a fi formulată, vizează măsurile prin care comisiile locale și județene de fond funciar vor accelera și finaliza procesul de retrocedare a proprietăților din România. Finalizarea acestui proces este strâns legată de înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin lucrări de înregistrare sistematică.

De asemenea, propunem ca domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale să fie înregistrat cu celeritate, finanțarea acestor lucrări fiind posibilă din bugetul propriu al Agenției Naționale de Cadastru și de Publicitate Imobiliară.

Considerăm că este la fel de importantă și o reformă privind evaluarea de către stat a terenurilor, ca punct minimal de plecare în stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate de către stat, în cadrul procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Legislația va avea un capitol special pentru procedurile de comasare și/sau reajustare ale terenurilor, având drept scop constituirea unor noi intravilane sau extinderea celor vechi, astfel încât localitățile să poată beneficia de o proiectare urbanistică și arhitecturală modernă, după standarde de nivel european, care să permită realizarea de rețele edilitare și de transport local de tip smart city sau smart village.

Obiectivul specific: realizarea modelului digital al terenului (DTM) și al suprafeței (DSM) cu acoperire totală de 50.000 km2, în 8 județe ale României.

Strategia privind scanarea tramei stradale:

– Culegerea datelor privind rețelele edilitare din subteran din 41 de municipii reședință de județ și București, cu un buget alocat de 65.000.000 euro;

– Culegerea datelor de suprafață pentru 41 de municipii reședință de județ și București

Infrastructură sportivă (sport de performanță și sport de masă):

Sport de performanță:

– 5 săli polivalente (2.000-16.000 locuri);

– 8 bazine olimpice;

– 5 patinoare artificiale pentru competiții;

– 7 complexuri sportive, capacitate între 3.000 și 30.000 de locuri.

Sport de masă:

– 150 săli de sport;

– 30 bazine didactice de înot;

– 100 patinoare artificiale cu scop didactic;

– 120 baze sportive;

– 5 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, constând în săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical.

Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale

În prezent, MDLPA derulează, prin ANL, un program care vizează construirea de locuințe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele de venit nu le permit achiziționarea unei locuințe și asigurarea stabilității tinerilor specialiști, prin crearea unor condiții de locuit convenabile.

MDLPA va reorganiza structura ANL și consideră oportună creșterea numărului unor astfel de locuințe, prin construcția atât a unor noi spații pentru specialiști și tineri, cât și a unor locuințe de necesitate.

În vederea reconsiderării și realizării infrastructurii intelectuale în mediul rural, vor fi avute în vedere promovarea unor noi concepte de infrastructură, cum ar fi: Casa Dascălului, Casa Medicului.

Programul de construcții de locuințe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 – se propune transformarea programului din program cu finanțare anuală în program cu credite de angajament multianuale.

Monumente istorice/patrimoniu cultural/sedii administrative

MDLPA, prin CNI, derulează programe de reabilitare, consolidare și redare în circuitul public a unor astfel de imobile. Conservăm și promovăm identitatea națională și culturală prin construirea a cel puțin 9 muzee și reabilitarea a cel puțin 25 de monumente istorice cu finanțare din PNRR.

Strategia de renovare, termoficare, de reabilitare energetică și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic

Obiectivele MLPDA cuprind acțiuni prioritare în asigurarea cadrului de politici publice în domeniile:

* reducerea riscului seismic al clădirilor existente, prin elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic, care se adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri publice și private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale), a planului de acțiuni cu obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung (2030, 2040 și 2050), precum și revizuirea cadrului normativ și dezvoltarea unui program sistematic de monitorizare a indicatorilor și progresului în implementarea strategiei și programelor de investiții, inclusiv indicatori de program; se propune transformarea programului din program cu finanțare anuală în program cu credite de angajament multianuale.

* reducerea consumului de energie în clădiri și a emisiilor de CO2 prin aprobarea Strategiei de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale atât publice, cât și private, un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050.

Strategia cuprinde o foaie de parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili și stabiliți la nivel național, include etape orientative pentru anii 2030, 2040 și 2050 și specifică modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficiența energetică în conformitate cu Directiva 2012/27/UE.

În vederea consolidării clădirilor se derulează următoarele programe:

  • Reabilitarea a 2.200 de clădiri, investiție care va conduce la îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor românilor;
  • Creșterea siguranței populației prin reabilitarea clădirilor cu risc seismic ridicat – 300 de imobile la nivel național;
  • Programul de termoficare pentru 13 UAT-uri;

Beneficiile urmărite sunt: creșterea gradului de confort și a siguranței cetățeanului; scăderea cheltuielilor legate de încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

Creșterea gradului de acces al cetățeanului la justiție. România are nevoie de investiții în sistemul de justiție, care pot fi derulate de MDLPA, prin CNI, care are în derulare o serie de investiții la clădiri care deservesc sistemului judiciar – construire și reabilitare sedii de Parchete, Tribunale, Judecătorii, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție, sedii administrative pentru instituții publice, prin finalizarea a minimum 15 obiective de investiții privind instanțele de judecată, sediile de parchete sau curți de apel.

Transformarea programului cu finanțare de la bugetul național privind Planurile Urbanistice Generale în program cu finanțare multianuală.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus