Oferte locuri de munca top

Ce modificari vor fi in receptia constructiilor

Regulamentul de recepție a construcțiilor urmează să fie modificat, în scopul eliminării problemelor întâmpinate în aplicarea lui.

Astfel, va fi introdusă posibilitatea încheierii unui proces verbal de predare-primire a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic, cu specificarea faptului că acest proces verbal nu dă dreptul de dare în folosinţă a acelei părții.

Modificarea vizează eliminarea confuziilor apărute în procesul de recepție parțială, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, aflat în consultare publică până pe 17 februarie.

Documentul prevede eliminarea obligației investitorului de a transmite în termen de 5 zile Inspectoratului de Stat în Construcții referatele proiectantului și dirigintelui de șantier. Oficialii susțin că modificarea nu va influența procesul de recepție sau calitatea lucrărilor supuse recepției deoarece aceste documente vor fi supuse verificării de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor.

Totodată, investitorii vor putea fi obligați să înceapă recepția la terminarea lucrărilor în maxim 25 de zile de la data primirii notificării.

Conform proiectului de HG, comisia de recepţie are obligaţia de încheiere a procesului verbal de admitere/respingere a recepţiei sau de suspendare a procesului de recepție în maxim 15 zile de la începerea activității.

O modificare importantă prevede ca investitorul să fie liber în a alege numărul de specialiști ce vor fi nominalizați în cadrul comisiei de recepție, funcție de categoria de importanță, complexitatea și specificul lucrărilor supuse procesului de recepție. Această schimbare vine în urma solicitării Ministerului Transporturilor, având în vedere complexitatea obiectivelor de investiții implementate de aceștia.

A fost introdusă totodată și posibilitatea ca reprezentații ISC să fie obligatoriu prezenți în comisiile de recepție, fără a ține cont de categoria de importanță a construcției.

Este de menționat faptul că, în cadrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, membrii desemnați pentru examinare se vor pronunța în conformitate cu competențele acestora.

Totdată, inițiatorii propun ca recepţia la terminarea lucrărilor să poată fi respinsă numai în următoarele cazuri:

*comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia la verificările efectuate în teren, nefiind asigurate accesul și condițiile de verificare în teren conform solicitării acesteia

* executantul nu remediază aspectele prevăzute de lege, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere

* nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor

* se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele

* reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propune respingerea recepţiei,

* se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire/desființare.

O altă modificare propune  ca investitorul să poată desemna numărul de specialiști pe care îl consideră necesar pentru efectuarea recepției în condiții optime:

  1. a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
  2. b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire;
  3. c) cel puțin câte un specialist în fiecare din domeniile aferente lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se completează în mod obligatoriu, cu următorii reprezentanţi:

* un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în următoarele cazuri:

– pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice;

– pentru obiective de investiţii finanțate din alte fonduri, a căror valoare este mai mare de 1 milion de lei fără TVA.

* un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

* un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

* un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

 

Descărcați aici Regulament recepție construcții(proiect)

 

 

 

 

Citiți și:

Hotel, birouri si galerii comerciale, in zona centrala a Bucurestiului

Institutie cauta teren de 5 hectare in Bucuresti sau zonele limitrofe

Cat castiga un dezvoltator din construirea de apartamente, comparativ cu anii trecuti

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus