Oferte locuri de munca top

Ce controleaza ISC in proiectare, executie, exploatarea constructiilor

Controlul în domeniul calității construcțiilor înseamnă controale ale Inspectoratului de Stat în Construcții la factorii implicați în proiectarea, execuția și exploatarea lucrărilor de construcții.

De asemenea, inspectorii controlează și aspecte privind organizarea și implementarea sistemului de management al calității la operatori economici cu activitate de proiectare și execuție în construcții.

Controlul în domeniul calității construcțiilor ocupă o pondere de peste 75% din totalul activității de control efectuate de ISC. Prezentăm mai jos neconformitățile constatate de către inspectorii ISC în cadrul acțiunilor de control derulate în ultimele trei luni ale anului trecut.

 

 

 

Control în proiectare

ISC a constatat în activitatea de proiectare neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete/neconforme. Acestea nu respectă prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013. Conțin neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată. Nu au detalii de execuție sau nu respectă nivelul de calitate corespunzător. Caietele de sarcini sunt incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate.

Control în execuție

Dintre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții, inspectorii ISC au constatat:

– încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire, neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

– neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;

– realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;

– neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;

– neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

– nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;

– afectarea construcțiilor învecinate sau adiacente;

– neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inițială, la terminarea lucrărilor de construcții;

– executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;

– întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;

– lipsa panoului de identificare a investiției.

Control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor

Au fost efectuate controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.

Inspectorii au dat amenzi pentru:

–  neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare,

– lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități,

– necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale,

– neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor,

–  lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.

Situații neconforme s-au întâlnit la asociațiile de proprietari ai imobilelor de locuințe colective. Necunoașterea de către președinții asociațiilor de proprietari a legislației specifice generează un număr mare de petiții, în mare măsură greșit adresate ISC și structurilor teritoriale ale I.S.C.

Control privind implementarea sistemului de management al calității în construcții

Activitățile de control ale ISC au vizat verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la operatorii economici cu activitate în proiectare și execuție. Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constau în:

–  lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier

–  soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant,

– implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității,

– lipsa personalului specializat și instruit.

Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cât și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil.

Urbanism și  autorizarea executării lucrărilor de construcții

Activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile, a constatat ISC.

Neconformitățile se nasc pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și slaba pregătire profesională a acestora.

Activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient din cauza lipsei de personal calificat pregătit conform prevederilor legale, cu calitatea de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate, organizată conform legii.

Efectele acestor neconformități pot fi eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, care pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

În activitatea de control privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții s-au constatat:

–  încălcări ale procedurii de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construire,

– deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise,

– documentații tehnice incomplete,

– lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor,

– neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții,

– nerespectarea normelor de proiectare și a competențelor de semnătură.

În activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfășurată de operatori economici s-au constatat deficiențe precum:

– nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice,

– nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice.

De asemenea au fost constatate abateri de la Ordinul nr. 63/1998 privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției și abateri de la prevederile art. 76 din Ordinul nr. 839/2009 privind anunțarea începerii / finalizării lucrărilor.

În activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale s-au constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

Domeniul performanței energetice a clădirilor

Controalele privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creștere a performanței energetice, au vizat:

–  elaborarea și afișarea certificatelor de performanță energetică,

–  realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare.

Domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, al stațiilor betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale și al laboratoarelor de analize și încercări în construcții

În îndeplinirea atribuției de monitorizare a produselor pentru construcții introduse pe piață, ISC organizează controale inopinate și punctuale la operatorii economici implicați (producători, reprezentanți autorizați, importatori, distribuitori și utilizatori), pentru a verifica dacă acestea corespund prevederilor legislației Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acesteia și a celorlalte prevederi normative naționale.

Dintre cele mai frecvente neconformități constatate în timpul controalelor în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții menționăm:

– informațiile care însoțesc produsul sunt incomplete sau greșite;

– marcajul CE nu este aplicat sau a fost aplicat fals, greșit sau înșelător; produs neînsoțit de documentația cerută de legislație;

– gestionare necorespunzătoare a declarațiilor de performanță, la punerea la dispoziție pe piață;

– fișă tehnică cu unele informații diferite de informațiile precizate în declarația de performanță sau gestionarea defectuoasă a fișelor tehnice;

– depozitarea necorespunzătoare față de instrucțiunile precizate de fabricant atât pe ambalaj cât și în informațiile atașate la declarația de performanță;

– neconformități referitoare la modul de menținere și completare al dosarului tehnic al produselor și referitoare la respectarea cerințelor prevăzute de standardele de produse.

La laboratoarele de încercări în construcții au fost efectuate activități de control ce au inclus:

– inspecțiile de supraveghere privind menținerea condițiilor avute la autorizare

– evaluări în vederea autorizării sau în vederea extinderii, reînnoirii, modificării autorizației. 

 

 

Un comentariu;

  1. Alexandru PETCU said:

    Sunt expert si verificator proiecte atestate Is, It, Ig-inginer Instalatii pentru constructii. Frecvent vizualizez documentatiile de proiectare publicate in SEAP pentru executarea lucrarlor. Observ ca de la cele mai inalte niveluri se accepta ca proiectele pentru interventii, modernizari, reabilitari,extinderi, etc. de retele tehnico-edilitare, instalatiile interioare sa se incadreze in faza de proiectare SF si nu pe DALI. Am observat ca e un fenomen national. Am intrebat in SEAP cateva autoritati contractante de ce nu elaboreaza DALI. Unele mi-au raspuns ca de moment ce se dezafecteaza acele retele, instalatii nu mai trebuie efectuat DALI, insa legea 10 precizeaza la art. 18,alineatul(2) modificat in 2016::……….si …desfiinţare partială, reparaţie, modemizare, modificare, extindere, reabilitare, …..desfiinţare totală. Va intreb si pe dvs.-daca e permis- ca pe fonduri de orice fel sa se solicite prin programele nationale de investitii intocmirea de SF uri si nu DALI, cum precizeaza in legea 10, art.18 modificat.
    In alta ordine de idei am observat ca a luat amploare fenomenul de a proiecta instalatii interioare si exterioare fara a face (a fi atasate la proiecte) calculele necesarului de caldura, de dimensionare a instalatiilor de orice fel, echilibrare hiraulica, etc.
    In acest fel beneficiarii proiectelor-care probabil nu cunosc ce trebuie sa contina proiectele-sunt ,,pacaliti” fiind tentati de proiecte ieftine, executate -cum spunea in studentie ,,din burta”. Sunt multe de comentat pe domeniul instalatiilor pe care d.voastra am observat ca nu-l aveti in vedere, probabil conform statutului de functionare al revistei d.voastra. Daca considerati inadecvat sau inutil comentariul meu va rog sa l ignorati. In cazul in care considerati sa vedeti si parerea mea in domeniul instalatiilor o fac cu placere. Am o experienta de peste 37 ani in executie (mai putin ) si proiectare. Am facut multe propuneri la reglementarile care vizeaza domeniul constructii-mai ales instalatii-in faza de dezbateri si foarte putine se iau inseama.

Sus