Oferte locuri de munca top

Ce activitati vor fi eliminate din Programul de cadastru

Vor fi eliminate reglementări sau activități care nu mai sunt de actualitate din cadrul Prgramului Național de Cadastru. În plus, perioada de implementare a programului național de cadastru va fi extinsă, întrucât nu poate fi respectat termenul prevăzut pentru finalizare.

Modificările sunt prevăzute într-un nou proiect de act normativ intrat în consultare publică.

*Revizuirea pct. 7 din Anexa 1, prin comprimarea activităților enumerate în cuprinsul acesteia, astfel încât să fie reflectate strict cele care sunt în mod expres prevăzute de lege.

Potrivit legii Programul naţional de cadastru şi carte funciară include acţiunile necesare derulării, precum şi sumele aferente acestora şi constă în activităţi precum: 

  1. a) măsurători cadastrale; 
  2. b) activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie; 
  3. c) activităţi de informare şi conştientizare a publicului; 
  4. d) dezvoltare şi mentenanţă a sistemelor informatice; 
  5. e) conversia cărţilor funciare şi a documentaţiilor cadastrale din format analogic în format digital; 
  6. f) tehnică de calcul şi de stocare; 
  7. g) alte activităţi ce decurg din derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară;”

Normele atestă faptul că legea enumeră exemplificativ un număr de 6 activități, iar detalierea expresă a anumitor activități  prevăzute pct. 7 nu se impune.

Aceasta cu atât mai mult cu cât activitatea de la litera f), denumită Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării sistematice, în vederea asigurării condiţiilor de participare a persoanelor vulnerabile la procesul de înregistrare gratuită a proprietăţilor trebuie fi eliminată, cu redistribuirea corespunzătoare a sumelor din buget, prevăzute pentru realizarea acestei activități, la activitatea „înregistrarea sistematică a proprietăților”;

Modificarea este necesară întrucat monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile constituie o activitate complementară activității de înregistrare sistematică.

Excluderea acestei activități se justifică cu atat mai mult cu cat nu sunt afectate contracte în derulare și nu au fost inițiate proceduri de achiziție pentru atribuirea unor contracte privind monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile;

Aceeași soluție se impune si pentru activitatea prevăzută la litera g) a punctului 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 denumită Realizarea controlului calităţii lucrărilor de înregistrare sistematică și redistribuirea corespunzătoare a sumelor din buget, prevăzute pentru realizarea acestei activități, la activitatea „înregistrarea sistematică a proprietăților”.

Menținerea si bugetarea distinctă a acestei activități nu se mai justifică, întrucât evoluția numărului de personal, prin ocuparea pe parcursul anilor a posturilor prevăzute pentru implementarea programului național și distribuirea acestora la nivelul birourilor teritoriale a permis o mai bună verificare a lucrărilor, iar extinderea modalităților de efectuare a lucrărilor de înregistrare sistematică, prin contractarea acestor lucrări de către primării la nivel de sector cadastral, au avut ca efect posibilitatea realizării acestei activități cu personalul Agentiei Naționale și instituțiilor subordonate.

Din aceste considerente, activitatea de control al calității lucrărilor nu se mai justifică, existand suficient personal la nivelul oficiilor teritoriale pentru a se asigura verificarea si recepția documentelor tehnice ale cadastrului. Acesta, cu atat mai mult cu cât s-a prevăzut că activitatea de soluţionare a cererilor de rectificare se va realiza cu sprijinul primăriei și a contractorilor care vor desemna reprezentanți în comisie.

*Modificarea sumei estimată pentru realizarea activității denumită “Înregistrarea sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (4) şi activităţi complementare” definită în Anexă ca “PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI precum şi sumele estimate din fonduri europene structurale şi de investiţii pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară în perioada 2015-2023 prin axa  prioritară 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”;

Această modificare este impusă de evoluția cursului valutar între momentul includerii proiectului major în Anexa la HG 294/2015, când valoarea acestuia de 312.891.155 euro a fost stabilită în lei, prin raportare la un curs euro/lei de 4,5 lei, rezultând suma de 1.408.010 mii lei și momentul semnării contractului de finanțare al proiectului major în 26.09.2018, cand valoarea în lei a bugetului proiectului a fost stabilită la un alt curs, respectiv de 4,6003 lei/ euro, rezultand o valoare de 1.439.393,180 mii Iei.

Abrogarea normei referitoare la stabilirea numărului de posturi pe perioadă determinată necesare implementării PNCCF.

Întrucat acestea au constituit norme tranzitorii, actualele dispoziții prevăzand că: “b) Agenţia Naţională poate angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu finanţare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din Agenţia Naţională sau unităţile subordonate, după caz;, iar dispozițiile art.3 alin. (111) din același act normativ prevăd că: “Structura organizatorică, precum şi, prin derogare de la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de personal al Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabileşte cu aprobarea Consiliului de administraţie şi cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus