Oferte locuri de munca top

Cazuri deosebite intalnite de inspectorii ISC

Dintre cazuri deosebite întâlnite în activitatea de control desfășurată, în trimestrul al treilea, de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, prezentăm în continuare câteva:

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical”, situat în județul Iași

Ca urmare a verificării documentației tehnice de execuție, a documentelor privind calitatea lucrărilor realizate și raportat la stadiul fizic la data controlului, s-a constatat neasigurarea, pentru toate lucrările executate, a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, respectiv:

– nu au fost prezentate procesele-verbale de prelevare probe și rezultatele obținute ca urmare a încercărilor pe produsele pentru armătură utilizate la realizarea stâlpișorilor și centurilor de la nivelul aticului;

– condica de betoane este incompletă, nu conține înscrisurile cu privire la betonul pus în operă la stâlpișorii de la atic;

– nu a fost prezentat procesul-verbal de prelevare probe beton utilizat la turnarea stâlpișorilor de la atic și nici documente din care să rezulte rezistența la compresiune a betonului la 28 de zile.

S-a dispus expertizarea tehnică de calitate la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate a lucrărilor executate la stâlpișori și la centura de la nivelul aticului sau întocmirea de către proiectant a unui referat, avizat de către toți factorii implicați (investitor, diriginte de șantier și responsabilul tehnic cu execuția), privind calitatea lucrărilor executate la obiectiv, ce va avea la bază înscrisuri, încercări, documente care să certifice calitatea materilalelor utilizate.

În cazul constatării unor neconformități, proiectantul va emite soluții de remediere a acestora, pe baza concluziilor din expertiza tehnică sau referatul propriu.

 

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Construire locuințe colective bloc scara A și amenajări exterioare” – situat în județul Botoșani

La acest obiectiv s-a constatat că investitorul nu a respectat obligația prevăzută la art. 25 lit. d) din Legea 10, întrucât nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții la structura de rezistență prin diriginți de specialitate.

Executantul lucrărilor de construcții a încălcat prevederile art. 25 lit. c) neasigurând nivelul de calitate corespunzător cerințelor prin responsabil tehnic cu execuția autorizat. Nu au fost prezentate:

* planul calității pentru obiectiv procedurile și instrucțiunile tehnice de execuție specifice categoriilor de lucrări care fac obiectul contractului,

* planul de control al calității, verificări și încercări (P.C.C.V.I.)

S-a dispus oprirea imediată a lucrărilor la stadiul fizic de la data constatării încălcărilor mai sus menționate și expertizarea lucrărilor de construcții la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Centru de documentare-informare” – situat în județul Suceava

La data controlului s-a constatat încălcarea, de către executant, a obligațiilor prevăzute la art, 25 lit. c) și f) din Legea 10.

Astfel, lucrările de armare executate în anul 2018 în vederea cămășuirii fundațiilor existente au fost sistate pe perioada timpului friguros fără luarea măsurilor de protejare a acestora. La data controlului, atât armăturile montate, cât și cele depozitate erau corodate.

Nu au fost luate măsuri de îndepărtare a apelor pluviale din săpături, ceea ce a condus la infiltrații în subsolul clădirii alăturate.

Executantul nu a prezentat documentele de verificare a calității lucrărilor: planul calității pentru obiectiv; condica de betoane; deciziile de numire a responsabilului tehnic cu execuția, a responsabilului cu controlul tehnic de calitate și a șefului punctului de lucru; agrementele tehnice, declarațiile de performanță sau de conformitate pentru produsele puse în operă; contractele încheiate cu furnizorii sau distribuitorii principalelor produse (betoane și armături) și cu laboratoarele specializate pentru încercări în construcții.

S-a dispus ca realizarea lucrărilor să se facă numai după efectuarea unei expertize tehnice de calitate.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Modernizare străzi” – situat în județul Suceava

La data controlului s-a constatat că executantul a încălcat prevederile art. 25 lit. d) din Legea 10 prin neconvocarea reprezentantului IJC Suceava la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției.

De asemenea, s-a constatat că stratul de piatră spartă, în curs de execuție prezintă denivelări și pietre alergătoare, dispunându-se refacerea lucrărilor prin îndepărtarea pietrelor alergătoare și completarea stratului în zonele cu denivelări, precum și consemnarea în procese-verbale a constatărilor rezultate în urma verificării calității lucrărilor de refacere.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural” – situat în județul Bacău

La acest obiectiv s-a constatat că executantul lucrărilor a încălcat prevederile art. 25 lit. g) din Legea 10 respectiv nu a respectat proiectul tehnic și detaliile de execuție, și anume: nu s-au executat toate grinzile de fundație; dimensiunile și forma unora dintre stâlpii executați nu corespund celor prevăzute în proiect; poziția unei grinzi și barele acesteia nu sunt conforme; existența unor rosturi de fundare în zone nefavorabile; utilizarea altui tip de oțel-beton decât cel prevăzut în proiect; la colțuri și în intersecții de centuri barele nu sunt petrecute între ele și nu asigură lungimea de ancorare.

De asemenea, s-au constatat segregări și rosturi necorespunzătoare la turnarea betonului, o parte din betonul turnat a fost preparat manual – ceea ce contravine pct. 15.1.4. din reglementarea tehnică cod NE012/2-2010; condica de betoane nu conține toate elementele prevăzute de același normativ, necesare asigurării trasabilității betoanelor.

S-a dispus oprirea execuției lucrărilor și expertizarea acestora de către un expert tehnic de calitate atestat. Proiectantul va stabili soluții de continuare a lucrărilor în funcție de recomandările cuprise în raportul de expertiză.

 1. Control în etapa de excuție la obiectivul „Construire imobil locuințe colective Steh+P+7E+8R și imobil spații comerciale” – situat în județul Bacău

În timpul controlului s-a constatat nerespectarea de către executantul lucrărilor de construcții a obligației prevăzute la art. 25 lit. c) din Legea 10, respectiv neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţei fundamentale aplicabile rezistență mecanică și stabilitate.

Astfel, unele planșee prezintă segregări și armături vizibile la partea inferioară, iar în cazul unor stâlpi există caverne în zona rostului tehnologic de turnare a betonului.

S-a dispus verificarea tuturor suprafețelor vizibile ale structurii realizate, consemnarea întrun proces-verbal  a constatărilor referitoare la aspectul betonului (conform prevederilor pct. 11.8.3 din NE012/2-2010 “Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat – Partea a 2-a: Executarea lucrărilor din beton”) și remedierea defectelor și a degradărilor consemnate procesul-verbal, pe baza soluțiilor pe care proiectantul le va da pentru fiecare categorie de defecte sau de degradări..

 1. Control privind emiterea autorizației de construire pentru intrarea în legalitate a lucrărilor de consolidare și modernizare spațiu comercial, situat în județul Constanța

Autorizația de construire pentru intrarea în legalitate a lucrărilor de construcții executate a fost emisă în baza unui certificat de urbanism emis cu nerespectarea prevederilor legale, fapt constatat în cadrul unui control anterior efectuat de către inspectori cu atribuții de control din cadrul Inspectoratul de Stat în construcții. Ca urmare a acestui control s-a dispus măsura neemiterii autorizației de construire în baza acestui certificat de urbanism.

Emiterea autorizației de construire în aceste condiții constituie temei legal de aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea și executarea lucrărilor de construcții (Legea 50), respectiv se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă.

 1. Control în etapa de excuție la obiectivul „Modernizare drumuri de interes local” – situat în județul Giurgiu

La data controlului efectuat de reprezentantul IJC Giurgiu, ca urmare a convocării la verificarea lucrărilor ajunse în faza determinantă “Verificare strat de legătură BAD 20”, s-au constatat degradări la stratul de legătură supus verificării constând în fisuri longitudinale și faianțări.

Astfel, execuntantul a încălcat obligația prevăzută la art. 25 lit. d) din Legea 10, respectiv nu a asigurat condițiile de verificare în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.

S-a dispus remedierea de către executant a degradărilor constatate, pe baza unei soluții date de către proiectant, verificată și însușită conform prevederilor legale.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Executarea lucrărilor de construcții pentru amenajare trotuare” – situat în județul Ialomița

La data controlului s-a constatat faptul că dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția nu și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute în Procedura de autorizare a diriginților de șantier, prin faptul că au acceptat execuția lucrărilor de construcții fără a fi obținută autorizația de amplasament de la Consiliul Județean Ialomița și de C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Constanța.

S-a dispus oprirea lucrărilor până la obținerea autorizației de amplasament.

Dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au fost sancționați contravențional conform art. 36, alin. II lit. d) din Legea 10.

 1. Control în etapa de exploatare la obiectivul „Grădiniță cu program normal” – situat în județul Ialomița

La controlul privind urmărirea comportării în exploatare a construcției s-a constatat faptul că au fost executate și recepționate lucrări de reabilitare și modernizare fără autorizație de construire.

Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) care are calitatea de proprietar al construcției nu efectuează urmărirea curentă a construcției, încălcând astfel obligația prevăzută la art. 27 lit. c) din Legea 10.

S-a dispus întreprinderea, de către U.A.T., a demersurilor necesare intrării în legalitate a lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire, precum și instituirea activității de urmărire a comportării în exploatare a construcției.

Proprietarul construcției a fost sancționat contravențional pentru faptele prevăzute la art. 36 alin. I lit. e), respectiv la alin. II lit. h). Dirigintele de șantier care a verificat calitatea lucrărilor de reabilitare și modernizare,  executate fără autorizație de construire, a fost sancționat pentru fapta prevăzută la art. 36 alin. II lit. d), iar executantul acestor lucrări a fost sancționat pentru faptele prevăzute la art. 36 alin. II lit. b) și la art. 36 alin. III lit. b).

 

 1. Control privind respectarea prevederilor legale la emiterea, în regim de urgență, a autorizației de construire pentru Lucrări de punere în siguranță în regim de urgență a unui imobil existent, situat în județul Arad

În urma verificărilor făcute de reprezentantul I.J.C. Arad, s-a constatat că autorizația de construire pentru lucrările de construcții în primă urgență la un imobil existent, situat în zona de protecție a unui monument istoric, a fost emisă fără consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și fără a fi emis un certificat de urbanism odată cu emiterea autorizației de construire.

Pentru emiterea autorizației de construire în baza unei documentații incomplete, primarul și arhitectul-șef al unității administrativ-teritoale au fost sancționați contravențional.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Imobil de locuințe colective D+P+4E+Er, cu spațiu comercial, amenajări exterioare, împrejmuire” – situat în județul Cluj

La acest obiectiv s-a executat un ecran de sprijinire din piloți forați din beton armat. S-a constatat încălcarea de către executant a obligațiilor prevăzute în Legea 10, la art. 25 lit. b), c) și g), precum și încălcarea de către responsabilul tehnic cu execuția a obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. A pct. 1 și la alin. B pct 1 și 2 din Procedura de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția.

În timpul controlului s-a constatat că piloții și grinda de coronament s-au executat cu nerespectarea proiectului de specialitate (pe trei laturi nu s-a respectat numărul piloților prevăzut în proiect; cota grinzii de coronament este cu 55 cm mai jos față de poziția din proiect).

Piloții nu au fost numerotați, fiind imposibilă identificarea și verificarea calității acestora; carcasele de armătură au fost depozitate direct pe sol fără luarea unor măsuri în scopul evitării murdăririi și ruginirii acestora.

S-a constatat de asemenea că procesul-verbal de trasare a lucrărilor nu a fost vizat de către responsabilul tehnic cu execuția. Taluzele create pe amplasament nu se regăsesc în planul de săpătură elaborat de proiectantul general și nici în planul de amplasare a piloților din proiectul de specialitate (ecran de sprijinire piloți).

Lucrările de săpătură pentru fundațiile imobilului și de armare a elevației pe una dintre laturi au început fără recepționarea ecranului de sprijinire (piloți și grindă de coronament), iar executantul nu a asigurat verificarea execuției corecte a acestor lucrări printr-un responsabil tehnic cu execuția autorizat.

În urma executării lucrărilor menționate mai sus s-au produs alunecări ale terenului din amonte cu afectarea amenajărilor destinate circulației aferente imobilelor din amonte.

S-au dispus următoarele măsuri:

– oprirea lucrărilor de construcții;

– prezentarea la I.J.C. Cluj a punctului de vedere al proiectantului ecranului de piloți privitor la calitatea lucrărilor executate și soluții privitoare la măsuri de asigurare a stabilității taluzelor create pe amplasamentul obiectivului;

– executarea lucrărilor de remediere, consolidare, refacere lucrări numai pe baza soluțiilor elaborate de proiectant, verificate de către un verificator tehnic atestat și recepționarea acestor lucrări de către factorii implicați responsabili.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale antreprenorului general și responsabilului tehnic cu execuția .

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Desființare construcții anexe și desființare parțială construcție C1” – situat în județul Cluj

La acest obiectiv executantul a încălcat obligația prevăzută la art. 25 lit. b), iar responsabilul tehnic cu execuția a încălcat obligațiile prevăzute la art. 52 alin. A pct. 1 și la alin. B pct 1 și 2 din Procedura de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția.

Nu au fost respectate piesele desenate, memoriul tehnic și caietele de sarcini din cuprinsul proiectului tehnic de structură la lucrările de demolare a elementelor structurale ale corpului C1, parțial demolat.

Nu au fost respectate procedurile tehnice de execuție elaborate de executant, fiind executate decupaje la nivelul elementelor orizontale din beton armat la nivelele superioare ale clădirii C1, iar îndepărtarea tronsonului de structură de rezistență creat a fost îndepărtat prin tracțiune.

Tronsonul a căzut peste un post de transformare curent electric având o structură alcătuită din zidărie portantă și planșeu terasă din beton armat, cu regim de înălțime parter. Structura de rezistență a postului de transformare curent electric a fost distrusă integral.

Lucrările de demolare au început înainte ca programul de control al calității lucrărilor, inclusiv în fază determinantă să fie avizat de către IJC Cluj și au continuat fără ca proceseleverbale de recepție a lucrărilor ajunse în faza determinantă stabilită prin proiect să fie vizate de către dirigintele de șantier și de către proiectantul structurist.

S-au dispus următoarele măsuri:

– expertizarea tehnică a clădirii C1 pentru stabilirea modului în care structura de rezistență a construcției a fost afectată prin utilizarea unor tehnologii de demolare neconforme cu prevederile proiectului;

– punerea în aplicare a eventualelor măsuri de remediere, consolidare impuse prin expertiza tehnică numai în conformitate cu soluțiile elaborate de proiectant, vizate de către verificatorul tehnic atestat și de către expertul tehnic atestat și recepționarea de către factorii implicați a lucrărilor de remediere, consolidare ce se vor executa. Executantul a fost sacționat contravențional.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Construire imobil locuință unifamilială cu regim de înălțime Sp+P+1E” – situat în Sector 2, Mun. București

La acest obiectiv s-au constatat următoarele:

–  Dirigintele de șantier nu a participat la trasarea generală a construcției, nu a preluat amplasamentul și bornele pentru a le preda executantului, nu a semnat și ștampilat procesele-verbale de fază determinantă și nu a asistat la prelevarea probelor de beton; –  Executantul nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate realizat prin personal propriu prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, astfel nu a încheiat documente aferente lucrărilor executate.

S-a dispus solicitarea punctului de vedere al unui expert tehnic atestat în privința lucrărilor executate până la stadiul fizic menționat în actul de control încheiat.

De asemenea s-a dispus ca executantul să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate realizat prin prin personal propriu prin responsabili tehnici cu execuția autorizați.

Pentru încălcarea de către executant a obligației prevăzute la art. 25 lit. c) din Legea 10 și pentru încălcarea de către dirigintele de șantier a unor obligații prevăzute în Procedura de autorizare a diriginților de șantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011, s-au aplicat sancțiunile contravenționale.

 1. Control la obiectivul „Construire imobil locuință colectivă cu regim de înălțime S+P+4E+5Er” – situat în Sector 2, Mun. București

La acest obiectiv dirigintele de șantier nu și-a îndeplinit obligațiile și răspunderile stabilite la art. 44 lit. B punctele 1, 5, 6, 9, 11 și 12 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier în privința executării structurii de rezistență a clădirii și a lucrărilor de zidărie.

S-a dispus solicitarea unui punct de vedere al proiectantului în privința lipsei prelevării probelor pentru verificarea permeabilității betonului turnat, calitatea lucrărilor executate pentru realizarea structurii de rezistență și încadrarea lucrărilor de zidărie în prevederile proiectului.

 1. Control la obiectivul: Modificare temă, Suraetajarea unui bloc de locuințe colective, rezultând P+4E – situat în Sector 4, Mun. București

La acest obiectiv s-au constatat încălcări ale prevederilor Legii 10 și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

– nerespectarea în execuție a prevederilor autorizației de construire, a detaliilor din proiect,

– neasigurarea verificării calității lucrărilor de zidărie și finisaje cu diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția autorizați conform prevederilor legale.

– nu au fost întocmite documente privind calitatea lucrărilor pentru toate lucrările executate.

S-a dispus oprirea lucrărilor până la remedierea neconformităților; solicitarea unui punct de vedere al proiectantului structurii de rezistență privind calitatea lucrărilor executate și a materialelor puse în operă și stabilirea măsurilor de remediere ce se impun. A fost dispusă măsura efectuării unei expertize tehnice la cerința fundamentală “economie de energie şi izolare termică”.

 1. Control în execuție la obiectivul „Imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M” – situat în Sector 4, Mun. București

Executantul lucrărilor nu a respectat detaliile din proiect; nu a fost asigurată verificarea calității lucrărilor cu responsabil tehnic cu execuția, autorizat conform prevederilor legale; pentru unele lucrări executate nu au fost întocmite documente privind calitatea; nu a fost prezentat proiectul de rezistență faza PTh și DE.

S-a dispus oprirea lucrărilor până la remedierea neconformităților constatate, punct de vedere al proiectantului specialitatea arhitectură privind amplasarea construcției față de limitele de proprietate raportată la prevederile autorizației de construire.

De asemenea s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice privind influența lucrărilor executate asupra construcțiilor învecinate.

 1. Control în execuție la obiectivul „Imobil locuințe colective cu regim de înălțime P+3E+4Er” – situat în Sector 5, Mun. București

La acest obiectiv nu s-a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor întrucât:

–  s-a  constatat prezența unor zone de beton segregat la elemente de beton turnate în stîlpi parter și etaj 1;

– stâlpii de la parter și etaj 1 prezintă abateri de la verticalitate și planeitate și rotiri în jurul axei verticale;

–  nu au fost prezentate documente elaborate în vederea remedierii celor constatate;

– executantul nu a făcut dovada convocării factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.

S-au dispus următoarele măsuri:

–  stabilirea, de către proiectant, a soluțiilor de remediere a neconformităților constatate (inventariate pe bază de relevee);

–  solicitarea punctului de vedere al proiectantului privind calitatea lucrărilor executate și a materialelor puse în operă până la stadiul fizic consemnat în actul de control încheiat;

–  efectuarea unei ridicări topografice, cu personal autorizat, prin care se va stabili amplasamentul construcției în raport cu planurile vizate spre neschimbare, anexă la autorizația de construire.

 1. Control în execuție la obiectivul „Construire imobil locuințe colective” – situat în județul Ilfov

La acest obiectiv, investitorul, care are și calitatea de executant, nu a prezentat documente privind calitatea lucrărilor executate și nici a materialelor puse în operă. Pentru lucrările executate investitorul nu a avut încheiat contract de prestări servicii cu un diriginte de șantier autorizat, lucrările au fost executate în regie proprie, fără responsabili tehnici cu execuția autorizați.

S-au executat lucrări de supraînălțare a podului imobilului cu aproximativ 1,5 m față de prevederile autorizației de construire.

Având în vedere că nu există documente care să ateste calitatea lucrărilor executate, s-a dispus investitorului efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să evalueze calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

Pentru nerespectarea înălțimii clădirii, prevăzută în autorizația de construire, investitorul se va adresa autorității administrației publice locale emitente a autorizației de construire, în vederea luării unei decizii privind lucrările executate cu încălcarea prevederilor autorizației de construire. Investitorul, care are și calitatea de executant, a fost sancționat contravențional.

 1. Control în execuție la obiectivul „Construire platformă betonată în vederea amplasării unei spălătorii auto mobilă” – situat în județul Ilfov

Executantul lucrărilor de construcții nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor, printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați și a executat lucrări fără proiect tehnic.

Au fost astfel încălcate obligațiile prevăzute la art. 25 lit. b) și c) din Legea 10. S-au aplicat sancțiunile contravenționale în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Citiți și:

Teren de circa 23 mii mp, pregatit pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar

Un teren de circa 5 ha va fi reglementat urbanistic

Viitor parc logistic, pe aproape 3 ha, intarziat de birocratie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus