Oferte locuri de munca top

Cazuri deosebite in constructii, intalnite de inspectorii ISC

În controlul lucrărilor de construcții din țară, din ultimul trimestru al anului trecut, Inspectoratul de Stat în Construcții a întâlnit mai multe cazuri deosebite, atât la lucrări de reabilitare și extindere a clădirilor, cât și la lucrările de modernizare a drumurilor.

Cazurile întâlnite de inspectorii ISC au fost următoarele:

 1. Control în etapa de exploatare la „Pod peste Suha Mică”, situat în județul Suceava

Controlul s-a efectuat ca urmare a prăbușirii parțiale a suprastructurii podului, cauzată de degradările majore de la nivelul suprastructurii, cât și de degradările de la nivelul infrastructurii podului, precum și de nerespectarea restricțiilor de tonaj la circulația pe pod.

Proprietarul drumului a încălcat prevederile Instrucțiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a podurilor, indicativ AND 522-2002, anexa 1, pct. IIA, precum și prevederile Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999.

S-au dispus proprietarului drumului următoarele măsuri:

* oprirea imediată a circulației rutiere pe pod;

* inițierea demersurilor necesare în scopul efectuării unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat în domeniile A4, B2 și D, prin care să se stabilească soluții tehnice privind repararea, consolidarea sau reabilitarea, după caz, a podului;

* elaborarea documentației tehnice privind podul în cauză, de către un proiectant de specialitate, pe baza soluțiilor stabilite prin expertiza tehnică;

* asigurarea activității de urmărire curentă a comportării în timp a construcției prin mijloace și personal propriu numit prin decizii sau prin contract încheiat cu un operator economic specializat.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: Extindere și supraetajare două corpuri de clădiri sediu instituție publică, situat în județul Bacău

Ca urmare a verificărilor prin sondaj la obiectiv, s-a constatat încălcarea de către executantul lucrărilor de construcții a obligației prevăzute de Legea nr. 10/1995 la art. 25 lit. g) prin nerespectarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, consemnându-se în documentul de control dezaxări ale stâlpilor care depășesc toleranțele permise, nerespectatarea lungimii de suprapunere a barelor longitudinale pentru armarea stâlpilor și a lungimii de ancoraj a armăturii în grinzi prevăzute în proiect, lipsa etrierilor în nodurile structurii la nivelul unui planșeu).

S-a dispus executantului refacerea lucrărilor realizate cu nerespectarea proiectului și a detaliilor de execuție, prin:

* realizarea remedierilor referitoare la dezaxările stâlpilor și asigurarea lungimilor de suprapunere ale barelor longitudinale de armare a stâlpilor, pe baza unor soluții date de proiectant și verificată de verificator tehnic atestat;

* montarea etrierilor în noduri și refacerea armării grinzilor conform prevederilor proiectului.

Executantul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 10/1995, art. 36 alin. I lit. c).

Măsurile dispuse au fost duse la îndeplinire în termenele stabilite în procesul-verbal de control, iar amenda aplicată executantului a fost achitată.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural”, situat în județul Vrancea

La data controlului s-a constatat execuția de lucrări cu nerespectarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, respectiv:

* utilizarea la centuri a unor armături cu diametrul mai mic decât cel prevăzut în proiect;

* armare necorespunzătoare la grinzi: lipsă bare longitudinale, bare amplasate necorespunzător, etrieri montați cu nerespectarea distanțelor prevăzute în proiect;

* cofrări necorespunzătoare la grinzi;

* nu s-au respectat detaliile de execuție buiandrugi și cele de ancorare a zidăriei de stâlpi;

* – stâlpii executați nu respectă dimensiunile din proiect.

Dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au confirmat calitatea confecționării și montajului armăturilor din oțel beton în stâlpi, grinzi și centuri, fără a constatata neconformități.

De asemenea, la data controlului s-a constatat că zidăria nu este conformă: rosturile între elementele de zidărie fiind foarte mari și parțial umplute cu mortar, contrar prevederilor normativului C56/1985 – Caietul VIII: Zidării și pereți, pct. 2.6. Verificarea calității execuției zidăriei.

Dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au confirmat calitatea execuției zidăriei, fără a constatata neconformități.

S-a dispus executantului soluționarea deficiențelor constatate, pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au fost sancționați contravențional în baza art. 36 alin. II lit. c) din Legea nr. 10/1995.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Lucrări de reabilitare, consolidare, extindere, recompartimentare și supraetajare clădire cu regim de înălțime S+P+1E+M”, situat în Mun. București

La data controlului s-a constatat execuția unor lucrări care nu respectă proiectul tehnic, respectiv realizarea stâlpilor centrali ai clădirii consolidate cu alte dimensiuni față de cele prevăzute în proiect. Pentru aceste elemente neconforme cu proiectul, responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier au confirmat calitatea execuției prin semnarea și ștampilarea proceselor-verbale de lucrări ascunse.

Executantul lucrărilor a încălcat obligația prevăzută la art. 25 lit. b) din Legea nr. 10/1995, iar responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier au încălcat obligații prevăzute în procedurile de autorizare aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1865/2016 respectiv Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 cu modificările ulterioare.

Cei trei factori responsabili au fost sancționați contravențional în conformitate cu prevederile legale.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Locuințe colective P+4E”, situat în Mun. București

La data controlului s-a constatat că deși lucrările de construcții nu erau terminate, imobilul a fost dat în folosință, investitorul încălcând astfel obligația prevăzută la art. 22 lit. i) din Legea nr. 10/1995.

Investitorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru fapta prevăzută la art. 36 alin. I lit. i) din Legea nr. 10/1995.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Hală procesare și marketing produse agricole, magazine de desfacere, împrejmuire și utilități”, situat în județul Ilfov

În urma controlului s-a constatat că lucrările de execuție s-au derulat fără a fi verificate de responsabili tehnici cu execuția autorizați și fără diriginți de șantier autorizați.

Prin aceasta, executantul nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 25 lit. c), iar investitorul nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995.

Cei doi factori responsabili au fost sancționați contravențional.

 1. Control privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism în scopul: „Construire ansamblu locuințe colective, birouri, servicii medicale, spații comerciale, extindere de la S+P+4E+M la S+P+6E, remodelare clădire în curs de execuție, reabilitare și recompartimentare clădire monument istoric cat. B, împrejmuire teren și organizare de șantier”, situat în județul Argeș

Certificatul de urbanism verificat a fost emis cu încălcarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 32 și art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 cu modificările și completările ulterioare (a fost emis cu date incomplete și eronate, fără a fi înscrise informațiile corecte cunoscute de emitent la data emiterii, extrase din documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent).

S-a dispus neemiterea autorizației de construire, în baza certificatului de urbanism emis cu date incomplete.

S-a aplicat sancțiune contravențională conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Modernizare drumuri stradale”, situat în județul Giurgiu

La data controlului s-au constatat următoarele neconformități:

– investitorul nu a înştiinţat Inspectoratul Județean în Construcţii Giurgiu asupra datei de începere a lucrărilor autorizate (abatere de la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991);

* executantul a început execuția lucrărilor de construcții fără a verifica existența programului de control al calității lucrărilor în faze determinante avizat de I.J.C. Giurgiu și nu a întocmit Planul calității și Procedurile tehnice de execuție pentru această lucrare, neasigurând nivelul de calitate corespunzător cerințelor (abatere de la art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 și art. 23 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 766/1997);

– dirigintele de șantier nu a verificat existenţa anunţului de începere a lucrărilor la I.J.C. Giurgiu, nu a verificat existența planului calității și a procedurilor tehnice pentru lucrare (abatere de la art. 44 pct. A13 și pct. A14 din procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 cu modificările ulterioare);

– responsabilul tehnic cu execuția nu a participat, în perioada de pregătire a lucrărilor, la trasarea generală aconstrucției și la stabilirea bornelor de reper, iar pe parcursul execuției lucrărilor nu a verificat existența planului de control al calității, verificări și încercări, nu a verificat existența procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru această lucrare, corespondența acestora cu caietele de sarcini, nu a verificat și avizat fișele fe execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, nu a participat la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, nu a semnat și ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, nu a asistat la prelevarea de probe de la locul de punere în operă, registrul electronic al activității nu este completat la zi. Responsabilul tehnic cu execuția a încălcat astfel prevederile art. 52 pct.A 1 și pct. B1 lit. h) și lit. i), pct. B7, B8, B9, B10, B18 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1895/2016.

Măsurile corective dispuse au fost duse la îndeplinire la termenele stabilite prin procesulverbal de control.

Investitorul, executantul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția au fost sancționați contravențional în conformitate cu art. 36 alin. II lit. d) din Legea nr. 10/1995.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Dezvoltare rețea de telecomunicații”, situat în județul Ialomița

La data controlului s-au constatat următoarele neconformități:

– investitorul nu a înştiinţat Inspectoratul Județean în Construcţii Giurgiu asupra datei de începere a lucrărilor autorizate (abatere de la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991);

– investitorul nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialtate pe tot parcursul execuției lucrărilor (abatere de la art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995);

– Investitorul a dat în folosință rețeaua de telecomunicații fără a efectua recepția la terminarea lucrărilor (abatere de la art. 22 lit. f) și i) din Legea nr. 10/1995).

S-a dispus expertizarea, de către un expert tehnic atestat, a lucrărilor executate, precum și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor potrivit prevederilor Regulamentului privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

Investitorul a fost sancționat contravențional pentru faptele contravenționale prevăzute la art. 36 alin. I lit. j) și la art. 36 alin. II lit. d) din Legea nr. 10/1995.

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Modernizare drumuri comunale și vicinale”, situat în județul Prahova

La data controlului s-au constatat următoarele neconformități:

– executantul a încălcat obligația prevăzută la art. 25 lit. g) din Legea nr. 10/1995 prin așternerea stratului de legătură peste stratul din piatră spartă degradat și colmatat (din cauza precipitațiilor și a traficului riveranilor). Nu a fost anunțat în prealabil dirigintele de șantier în vederea întocmirii efectuării unei noi recepții a stratului suport din piatră spartă.

– responsabilul tehnic cu execuția nu a îndeplinit corespunzător obligațiile ce îi revin pe parcursul execuției lucrărilor, respectiv nu a urmărit ca realizarea construcției să fie conformă cu prevederile proiectului și ale caietelor de sarcini (abatere de la art. 52 lit. B pct 2 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1895/2016.

S-a dispus refacerea stratului de legătură după îndepărtarea celui existent și refacerea stratului de piatră spartă, astfel încât aceasta să corespundă cerințelor proiectului și ale caietului de sarcini. Lucrările de refacere se vor executa pe cheltuiala executantului, conform art. 25 lit. k) din lege.

Executantul și responsabilul tehnic cu execuția au fost sancționați contravențional pentru faptele prevăzute la art. 36 alin. I lit. c) și respectiv la art. 36 alin. II lit. c).

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Consolidare teren”, situat în județul Cluj

La data controlului s-au constatat următoarele neconformități privind lucrările de realizare piloți, radiere și grinzi de coronament:

– piesele desenate aferente realizării piloților nu au fost vizate de către un verificator tehnic atestat în domeniul A1;

– procedurile tehnice de execuție nu au fost vizate de către responsabilul tehnic cu execuția;

– carcasele de armătură au fost introduse în piloți fără a fi recepționate de către factorii implicați;

– lucrările aferente grinzii de coronament au fost executate fără recepționarea în prealabil a lucrărilor aferente piloților;

– proiectantul nu a participat la verificarea lucrărilor afernte piloților stabilite prin programul de control al lucrărilor stabilite de către proiectant;

– lucrările de forare, armare și betonare a piloților au început înainte de avizarea, de către IJC Cluj, a programului de control al calității lucrărilor, inclusiv în fază determinantă;

– lucrările de betonare la un tronson al grinzii de coronament au continuat în condițiile în care continuarea lucrărilor nu a fost autorizată de către reprezentantului I.J.C. Cluj în urma convocărilor la efectuarea verificării lucrărilor;

– nu au fost prezentate toate rapoartele de încercări pentru oțel-beton;

– nu s-a făcut dovada prelevării probelor de beton aferente unora dintre piloții executați;

– în condica de betoane lipsesc informații referitoare la betoanele turnate în unii dintre piloții executați.

Au fost încălcate prevederile Legii nr.10/1995 (art. 22 lit c), art. 23 lit. i) și art. 25 lit. f)); Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1895/2016 (art.52 alin. B pct. 1, pct. 2, pct 7, pct. 10; Procedurii privind autorizarea diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1496/2011 cu modificările și completările ulterioare (art. 44 alin A pct. 6, lit f), alin B pct. 1, pct. 10); NE 012–2- 2010 (cap. 11.1.6, anexa H tabel H1); C56-85 (Caiet IV cap. 3 pct. 1.6, Cap. V pct. 2.2).

S-a dispus stabilirea îndeplinirii cerinței de rezistență mecanică și stabilitate pentru lucrările executate printr-o expertiză tehnică întocmită de către un expert tehnic atestat în domeniul A1. Punerea înaplicare a eventualelor măsuri de remediere / consolidare impuse prin expertiza tehnică numai pe baza soluțiilor elaborate de proiectant, vizate de un verificator de proiecte atestat în domeniul A1 și de către expertul tehnic atestat.

Executantul ecranului de piloți a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr. 10/1995, art. 36 alin. I lit c).

 1. Control în etapa de execuție la obiectivul: „Modernizare rețea stradală”, situat în județul Maramureș

La data controlului s-au constatat următoarele neconformități:

– s-au executat lucrări de așternere a mixturii asfaltice fără recepția calitativă la faza de execuție a stratului suport (strat din piatră spartă), în condiții de așternere necorespunzătoare și fără verificarea calității lucrărilor executate;

– executantul nu a prezentat documente privind calitatea lucrărilor executate: proceseverbale de lucrări ascunse și procese verbale de recepție calitativă întocmite pe faze de execuție, rapoarte de încercări, declarații de performanță ale materialelor puse în operă (mixtura asfaltică, piatra spartă), fișe de așternere.

S-a dispus convocarea proiectantului în șantier pentru stabilirea soluțiilor de remediere a neconformităților constatate și aplicarea acestor soluții de către executant.

Executantul lucrărilor a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr. 10/1995, art. 36 alin. II lit b), iar responsabilul tehnic cu execuția a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr. 10/1995, art. 36 alin. II lit d).

 

 

 

Citiți și:

Noi unitati pentru o mare retea de supermarketuri

Reguli noi pentru racordarea la retelele electrice

Blocuri turn cu pana la 20 niveluri, in pregatire in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

 

Un comentariu;

 1. Ovi said:

  Dragi isc, mai verificați și modul cum se dau autorizațiile. Eu fara sa fiu anunțat sunt umbrit, cu geamuri spre curtea mea și am rămas fără acces. Plus că în vecinătatea mea nu era nimic când am primit autorizația de construcție.

Sus