Oferte locuri de munca top

Cât costă dirigintele de şantier?

Cititi   La cat ajunge costul dirigentiei de santier pentru o casa    (2022)

Cititi si Cum se stabileste tariful unui diriginte de santier in Revista ARENA Constructiilor nr. 4 iunie 2019

articol 01În Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) sunt înscrişi 26.628 de diriginţi de şantier. Dirigintele de şantier este autorizat de ISC să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier şi este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul acestora.

Conform Legii 177/2015 care modifică şi completează Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, toate persoanele care vor să-şi construiască locuinţe, inclusiv la ţară, trebuie să angajeze un diriginte de şantier autorizat, a cărui principală responsabilitate e sa verifice calitatea lucrărilor.

Serviciile de dirigenţie de şantier se tarifează în funcţie de mai multe criterii, însă cele mai importante sunt: distanţa până la locaţie, frecvenţa şi numărul de vizite în şantier, complexitatea şi tipul proiectului (casă, bloc sau hală).

Descarca articolul

„Dacă proiectul este complex, frecvenţa vizitelor pe şantier e mai mare. Preţul minim pe care îl practic pentru serviciile de dirigenţie de şantier la o casă este de 300 de euro + TVA pe lună, pentru Bucureşti şi zonele limitrofe, cu două vizite pe şantier pe săptămână, şi poate ajunge şi la 1.000 de euro pe lună + TVA în cazul blocurilor, halelor sau altor tipuri de construcţii complexe. Am beneficiari care au pretenţia să vin zilnic pe şantier, iar aici vorbim de o dirigenţie extinsă către project management, fapt care se va reflecta în costurile serviciilor prestate”, ne-a declarat ing. Adrian Crihan (e-dirigintedesantier.ro).

La cat ajunge costul dirigentiei de santier pentru o casa

Marius Nechifor, director general DGS Consult, precizează că, în primul rând, e important dacă dirigintele de şantier e angajat permanent sau part-time: „Cele mai multe cereri de diriginţi de şantier sunt pentru servicii part-time. În proiectele de complexe rezidenţiale şi clădiri de birouri sunt angajaţi în schimb diriginţi de şantier full-time. Valoarea investiţiei, durata şi complexitatea ei sunt alţi factori în funcţie de care sunt calculate preţurile serviciilor de dirigenţie de şantier. Pentru o casă P+1, preţurile pornesc de la 150 – 250 euro/lună. Pentru proiecte complexe, preţurile pornesc de la 0,9-1,5% din valoarea investitiei şi pot ajunge şi până la 3%”.

De asemenea, în costurile cu diriginţii de şantier mai sunt incluse şi maşina, articolele de papetărie, diurna etc.

În DGS Consult sunt angajaţi în prezent 10 diriginţi de şantier

Ing. Gheorghe Ştefan, diriginte de şantier Nova Instal Consulting, consideră că printre factorii care influenţează direct costurile cu dirigintele de şantier trebuie mentionaţi suprafaţa clădirii, utilităţile existente şi durata.

„Legea obligă angajarea unui diriginte de şantier şi declararea acestuia. La serviciile noastre apelează atât firme, dezvoltatori, cât şi persoane fizice. Uneori preţurile sunt negociabile, alteori nu”, adaugă Gheorghe Ştefan.

Sea Construct Style consideră că un preţ corect pentru ca un diriginte de şantier să desfăşoare activitatea de dirigenţie în condiţii normale şi legale ar avea valori cuprinse între 1.500-2.000 lei pe lună pentru o lucrare de complexitate medie/domeniu de activitate (construcţie de aproximativ 200 mp), în raza de acţiune a dirigintelui. Oferta este evident direct influenţată de factorii pe care i-am enumerat deja.

Zen Proiect Consulting SRL, care oferă servicii de dirigenţie de şantier în Constanţa, menţionează un preţ de circa 2.000 lei pe lucrare, pentru urmărirea lucrării de un diriginte de şantier pentru o casă P+1E.

Provincia, mai scumpă decât Capitala

Costurile cu dirigintele de şantier diferă în provincie şi Bucureşti, însă se întâlnesc şi situaţii în care serviciile sunt mai scumpe în provincie faţă de Capitală.

„Explicaţia este dată de faptul că în provincie sunt mai puţine investiţii faţă de Bucureşti, iar numărul diriginţilor este mult mai mic”, spune ing. Adrian Crihan.

Marius Nechifor afirmă însă că „aceeaşi răspundere o avem la o casă, indiferent că e în Bucureşti sau în provincie. Avem criterii de performanţă, cerem la fiecare trimestru beneficiarului un raport despre activitatea dirigintelui, dar normele pe care ne bazăm sunt cele date de ISC”.

În funcţie de lucrare şi de investiţie, durata petrecută de un diriginte pe un şantier diferă.

„Durata petrecută de un diriginte pe şantier porneşte de la o jumătate de oră, la care se adaugă timpul necesar deplasării în şantier. Sunt şi cazuri când dirigintele avizează procese verbale fără nici măcar să treacă pe la şantier, dar aceste situaţii, din păcate din ce în ce mai frecvente, nu este cazul să le tratăm aici. Pentru un diriginte de şantier responsabil, principiul trebuie să fie simplu: nu văd, nu semnez. În acest sens, în cadrul firmei am implementat un sistem de management al calităţii şi proceduri de lucru specifice activităţii de consultanţă, asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier pe care le respect la fiecare lucrare în parte”, adaugă ing. Adrian Crihan.

Activitatea de dirigenţie de şantier poate cuprinde următoarele servicii:

Ø analiză proiect + raport către beneficiar cuprinzând concluzii şi recomandări pentru optimizarea proiectului (arhitectură şi structură)

Ø analiză contract antrepriză, analiză grafic de lucrări, coordonare cu executantul lucrării

Ø coordonare inspecţii ISC

Ø lucrări premergătoare execuţiei: organizare de şantier, predare amplasament, trasare, săpătură

Ø execuţie fundaţii

Ø execuţie suprastructură

Ø închideri, plus compartimentări interioare

Ø execuţie şarpantă

Ø raportare săptămânală status lucrari vs grafic execuţie

Ø întocmire note de constatare în cazul solicitărilor pentru dispoziţii de şantier.

Conform informaţiilor oferite de ing. Adrian Crihan, realizarea serviciilor de dirigenţie este condiţionată de următoarele documente:

Ø proiecte specialităţi pentru analiză (semnate şi ştampilate de verificatori autorizaţi, inclusiv copii după legitimaţiile acestora );

Ø autorizaţie de construire + avize/acorduri;

Ø grafic de execuţie lucrări din partea executantului;

Ø caiete de sarcini pe specialităţi;

Ø fişa obiectivului cu datele de contact ale proiectanţilor.

Serviciile unui diriginte de şantier sunt necesare în primul rând pentru a obţine o lucrare de bună calitate, dar şi pentru a optimiza consumul de materiale şi costurile cu manopera.

Atribuţii ale dirigintelui de şantier

Ø revizuieşte planurile proiectului legate de autorizaţia de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

Ø verifică atât existenţa autorizaţiei de construire, cât şi conformitatea dintre prevederile acesteia şi ale proiectului;

Ø revizuieşte piesele scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, conform legilor române şi raportează constatările;

Ø verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;

Ø urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

Ø verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut;

Ø efectuează verificări independente şi semnează documentele întocmite de către executant ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinate, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, PV recepţie materiale, recepţie calitativă etc.);

Ø reprezintă interesele clientului la verificarea în faze determinate;

Ø verifică existenţa agrementelor tehnice pentru materialele şi tehnologiile utilizate cu privire la construcţie;

Ø cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător;

Ø transmite proiectantului general pentru soluţionare şi rezolvare, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformalităţile constatate pe parcursul execuţiei în proiect;

Ø verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii în timpul lucrărilor şi înainte de predarea lucrărilor;

Ø participă la recepţia de la terminarea lucrărilor;

Ø urmăreşte în limita atribuţiilor sale şi în conformitate cu contractul rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie a lucrărilor. n

Sus