Oferte locuri de munca top

Care sunt primariile ce pot primi finantare pentru eficienta energetica

Reabilitarea termică a clădirilor, termoficare, furnizare de energie, iluminat public, transport public și planificare urbană vor fi lucrările și investițiile ce pot fi finanțate prin Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile.

Comunele, orașele și municipiile eligibile au fost deja stabilite (vezi document atașat la finalul articolului).

Ghidul de finanțare al Programului a intrat în vigoare de ieri, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Conform acestuia, valoarea sumelor alocate de la bugetul Ministerului Fondurilor Europene este de 8.000.000 lei, iar valoarea minimă a grantului este de 1 milion de lei.

Prin Program sunt finanțate:

* proiectele aprobate pentru finanțare și nefinalizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

* proiectele selectate prin apel realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, adresat comunelor, orașelor și municipiilor din regiuni sărace/subdezvoltate ale României.

Finanțarea Programului se realizează din următoarele surse:

* sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

* sume rămase neutilizate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din soldul FEC;

* sume din bugetele locale.

Sumele alocate din fondurile străine se utilizează de către unitățile administrativ- teritoriale beneficiare pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

* pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;

* pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;

* pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități – care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;

* pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;

* pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;

* pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;

* pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;

* pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;

* pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;

* cheltuieli legate de investiția de bază – pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri, consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;

* pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;

* pentru probe tehnologice și teste;

* taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

* pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.

 

Descărcați aici Ghidul de finanțare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus