Oferte locuri de munca top

Cand poate autoritatea contractanta sa excluda un operator economic dintr-o licitatie

Pentru excluderea unui operator economic, autoritatea contractantă are obligația să verifice îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de lege, să analizeze toate aspectele și documentele relevante în acest sens și să dispună toate măsurile care se impun în vederea clarificării eventualelor incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa situaţiei de excludere.

ANAP subliniază într-o notificare (atașată la finalul articolului) că autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia cunoştinţă că operatorul economic se află în una dintre situaţiile de natură să atragă excluderea sa din procedura de atribuire, în baza art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016.

Conform legii, orice autoritate contractantă are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică / acordului-cadru orice operator economic care şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancţiuni comparabile.

Viitoare zona industriala pe mai mult de 5 ha

Astfel, pentru a fi exclus dintr-o procedură de atribuire în temeiul art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie:

− fie să fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziție publică, al unui contract de achiziție sectorială sau al unui contract de concesiune, încheiate anterior;

− fie să fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziție publică, al unui contract de achiziție sectorială sau al unui contract de concesiune, încheiate anterior, și, în același timp, respectivele încălcări să fi condus:

* fie la încetarea anticipată a respectivului contract,

*fie la plata de daune-interese,

* fie la alte sancțiuni comparabile cu una dintre cele două menționate mai sus.

Un prim aspect clarificat de ANAP vizează situația în care un contract conține clauze de aplicare a unor penalități pentru încălcarea anumitor obligații.

În acest caz, aplicarea de penalități conform clauzelor contractuale, în cadrul unui contract de achiziții publice/sectoriale/de concesiune, aduce operatorul economic în cauză în situația de excludere numai în măsura în care neîndeplinirea obligațiilor respective/întârzierea în îndeplinirea acestora reprezintă o abatere gravă sau în cazul în unor abateri/întârzieri repetate.

În același timp, este important de subliniat că legea permite acceptarea în procedură a unui operator economic aflat în situația de excludere care face obiectul prezentei Notificări în cazul în care acesta poate furniza dovezi prin care să arate că a luat măsuri suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea, dovezi care se pot referi inclusiv la plata penalităților sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate.

Un alt aspect important este încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale ce-i reveneau operatorului economic în cadrul unui acord-cadru, respectiv în cadrul unui contract subsecvent, o astfel de concluzie reieșind din documentele constatatoare. Existența unui document constatator în care se menționează încălcarea obligaţiilor principale ce-i reveneau contractantului în cadrul unor asemenea contracte nu conduce automat la aplicarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016.

Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant pe baza unui document constatator negativ, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare, are obligația de a analiza dacă acesta reflect îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, având în vedere totodată și prevederile art. 171 din Lege. Pe de altă parte, documentele constatatoare pot fi contestate.

De asemenea, neconstituirea garanției de bună execuție sau nerespectarea termenelor contractuale de livrare, care conduc la încetarea anticipată a contractului, pot fi considerate motive de excludere, în acest caz fiind îndeplinite ambele tipuri de condiții prevăzute de lege.

Este important de subliniat că situația de excludere reglementată de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 nu mai subzistă după o perioadă de 3 ani de la data la care a fost produsă, cu condiția să nu existe o hotărâre judecătorească definitivă privind aplicarea măsurii interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/sectorială/acord-cadru pentru o anumită perioadă, caz în care situația de excludere se aplică pe toată perioada interdicției.

 

Descărcați aici Notificarea ANAP

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus