Oferte locuri de munca top

Cadastru: Senatorii au votat noi prevederi privind inregistrarea cadastrala

Senatul a adoptat propunerea legislativă de modificare a Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a Legii nr. 185/2018.  Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților.

Astfel, conform amendamentelor votate, începând cu anul 2024, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va asigura fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, pentru un număr de minim trei unități administrative-teritoriale din cadrul fiecărui județ, nominalizate de către consiliile județene.

De asemenea, ANCPI va finanța lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrative – teritoriale, precum și lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare într-un cuantum de maximum 109 lei + TVA / carte funciară, majorat de la 84 lei / carte funciară.

În cazul în care documentele tehnice nu au fost contrasemnate în termenul stabilit de lege, situația reflectată de acestea se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară, iar terenurile și construcțiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situației tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate și necontestate în perioada de afișare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă.

Noi scumpiri pe piata materialelor de constructii

Totodată, în situația terenurilor din extravilan ce fac obiectul înregistrării sistematice, care se suprapun cu limitele fondului forestier înscrise în amenajamentele silvice, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt, în favoarea posesorului terenului respectiv, cu condiția prezentării următoarelor documente:

* fișa de date a imobilului semnată de către deținător și de către persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică

* adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, în care se va menționa poziția din Registrul agricol în care figurează înregistrat deținătorul imobilului, precum și faptul că nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențele Registrului agricol ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale

* nota de constatare întocmită pe baza datelor din teren, de către reprezentanții ocolului silvic care administrează fondul forestier, împreună cu proprietarul terenului și persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică, care să ateste faptul că nu sunt litigii cu privire la hotarul dintre cele două proprietăți.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus