Oferte locuri de munca top

Cadastru: O noua procedura de alocare a sumelor si raportare de catre beneficiari

O nouă procedură se va aplica lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare.

Aceasta în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor, indiferent dacă pentru acestea au fost emise sau nu titluri de proprietate.

Modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor având ca obiect lucrările de întocmire a planurilor parcelare se vor desfăşura în mai mulți pași:

* Stabilirea necesarului de fonduri pentru finanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare și analiza bugetului de venituri proprii în vederea identificării și alocării de fonduri

În vederea alocării sumelor pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, direcția de specialitate din cadrul ANCPI va solicita tuturor OCPI-urilor necesarul de fonduri pentru finanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare.

OCPI-urile vor solicita UAT-urilor din aria de competență necesarul de fonduri.

După centralizarea necesarului de fonduri și stabilirea UAT-urilor eligibile, direcția de specialitate va înainta direcției economice propunerea de alocare pentru fiecare UAT. Direcția Economică verifică existența în bugetul aprobat a alocațiilor bugetare cu această destinație, şi transmite Consiliului de administraţie suma disponibilă pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător, conform listei UAT-urilor eligibile stabilită de direcția de specialitate.

* Aprobarea bugetului destinat finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare

* Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetară

* Comunicarea documentelor către OCPI

Finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare demarate de unităţile administrativ-teritoriale va fi efectuată pe bază de contract de finanţare multianual:

* Comunicarea documentelor către UAT-uri

* Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT-uri către OCPI

* Încheierea contractului de finanţare

O singura oferta pentru un contract de peste 67 mil euro

OCPI va semna contractul de finanţare în limita sumelor aprobate în buget şi comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului.

Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 28 de luni.

* Realizarea achiziţiei şi încheierea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI

UAT va fi responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii.

* Regularizarea sumelor alocate prin contractul de finanţare

În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.  UAT va transmite OCPI, în copie conformă cu originalul, orice act adițional la contractul de servicii, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia.

În cazul în care valoarea contractului de finanţare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a deschiderii unui număr mai mare de cărți funciare decât cel prognozat la încheierea contractului de finanţare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanţare în mod corespunzător.

* Derularea şi recepţia serviciilor de întocmire a planurilor parcelare

* Emiterea facturii de către prestator 

Prestatorul va emite prin platforma RO-Factura factura corespunzătoare serviciilor prestate aferentă fiecăror documente  în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-verbal de acceptanţă a serviciilor, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.

* Procedura de alocare şi transfer ale fondurilor 

UAT va transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plăţii serviciilor de întocmire a planurilor parcelare pentru luna următoare.

ANCPI va efectua lunar virarea sumelor solicitate de către OCPI în ordinea solicitărilor de transferuri de fonduri şi în limita fondurilor disponibile.

* Efectuarea plăţii de către UAT 

UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată şi a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus