Oferte locuri de munca top

Cadastru: lege promulgata privind modificari importante

Cele mai recente modificări privind finanțarea lucrărilor de cadastru, precum și Programul naţional de cadastru şi carte funciară urmează să intre în vigoare.

Aceasta după ce președintele Klaus Iohannis a semnat, la finalul săptămânii trecute, decretul pentru promulgarea mai multor modificări în cadrul legii cadastrului și a legii fondului funciar (atasat Legea promulgata).

Cofinanțări și finanțări în Programul național de cadastru

În cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară se cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare, inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale.

Prin excepție, pot face obiectul decontării și sectoarele cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr.150/2015, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenția Națională.

În același timp, Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief.

Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru:

* terenurile situate în intravilanul comunelor – coeficient de 2,6

* terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ – coeficient de 3,1

* terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București – coeficient de 3,5.

Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienții aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.

Totodată, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară  se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ- teritoriale, având ca obiect sectoare 4 cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor de:
* imobile din extravilan;
* imobile din intravilan;
* imobile din extravilan şi din intravilan.

Intabulări

Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentații cuprinzând:
* hotărârea instanței de judecată care se pronunță asupra legalității fuziunii/divizării;
* dovada de înregistrare în registrul comerțului;
* certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;
* proiectul de fuziune/divizare încheiat în formă autentică.
Pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.

Obligații pentru ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va avea printre atribuții inclusiv aprobarea regulamentului privind autorizarea şi recunoașterea autorizării persoane lor fizice şi juridice, de către Agenția Națională și instituțiile subordonate, în vederea executării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.

De asemenea, plata certificatelor de moștenitor se va face de către ANCPI, cu excepția certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primarie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

Totodată, accesul online la seturile de date va fi acordat inclusiv avocaților și executorilor judecătorești, pe lângă instituții, autorități publice și instituții subordonate.

 

Descărcați aici Legea promulgata

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus