Oferte locuri de munca top

Cadastru: cum a fost modificata Legea Cadastrului

Cele mai recente modificări ale Legii cadastrului au fost promulgate de către președintele Iohannis.

Aceste modificări vizează activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în ceea ce privește contractele individuale de muncă, precum și înscrierile în cartea funciară.

ANCPI va putea angaja personal

ANCPI și instituțiile subordonate vor putea angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu finanţare din venituri proprii.

Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată va fi făcută la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din Agenţia Naţională sau unităţile subordonate, după caz.

Contractele individuale de muncă pe perioadă determinată ale personalului încadrat până la data intrării în vigoare a legii pot fi modificate în contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, prin încheierea unor acte adiționale.

Funcționarii ANCPI beneficiază de decontare pentru asistența juridică

Personalul de specialitate cadastru și carte funciară al oficiilor teritoriale care îndeplineşte activităţi specifice, inclusiv activităţile de recepţie și alte activităţi corespunzătoare Programului naţional de cadastru și carte funciară, beneficiază din partea angajatorului de decontarea cheltuielilor necesare asigurării asistenței juridice.

Aceasta în cazul în care împotriva sa au fost formulate sesizări de către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, dacă se constată nevinovăția sa.

Cofinanțarea ANCPI

Plata destinată cofinanţării va fi făcută de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

Noua unitate de productie si depozitare, cu aproape 7 mii mp sc

Aceasta conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Sumele decontate nu vor putea depăşi valoarea totală a contractelor de prestări servicii pentru lucrările de înregistrare sistematică, precum și pentru lucrările de întocmire a
planurilor parcelare.

De asemenea, construcțiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă.
Situaţia reflectată de documentele tehnice se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.

Totodată, în cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va intabula dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale cu menţiunea: rezerva comisiei locale de fond funciar.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus