Oferte locuri de munca top

C.N.I. plateste la timp constructorii

Manuela Pătrășcoiu, director general C.N.I.

Stadiul plăților către antreprenori, în contractele derulate de Compania Națională de Investiții SA – C.N.I., este în conformitate cu graficul de eșalonare a plăților, agreat între părți.

Nu există în prezent întârzieri ale plăților ce trebuie făcute în conformitate cu prevederile contractuale și nu sunt înregistrate plăți restante, ne-a precizat Manuela Pătrășcoiu, director general C.N.I.

Derularea proiectelor de investiții finanțate de stat prin C.N.I. este influențată negativ de o serie de aspecte cu care se confruntă, de altfel, multe dintre autoritățile contractante.

”Pentru orice problemă întâmpinată facem tot ce este posibil să găsim soluții, astfel încât șantierele să nu se blocheze, iar investițiile să fie predate la timp beneficiarilor”, spune Manuela Pătrășcoiu.

 

 

 

Una dintre cauzele principale care încetinește derularea proiectelor o reprezintă întârzierile în obținerea avizelor, acordurilor sau a autorizației de construire necesare execuției lucrărilor.

Câteodată sunt descoperite pe șantiere anumite vestigii arheologice, care în mod rezonabil nu au putut fi prevăzute la data avizării obiectivului de investiții.

Tot în subteran pot fi găsite rețele de utilități care nu figurau în planuri, precum și alte obstacole fizice sau factori poluanți, care, de asemenea, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute la data avizării proiectului.

Mai apar, după data de întocmire a documentației de atribuire, și modificări legislative care pot avea, de asemenea, influențe asupra implementării investițiilor.

Uneori sunt întârzieri și din culpa antreprenorilor cu care C.N.I. S.A. are relație contractuală, respectiv un ritm nesatisfăcător al proiectării și/sau al execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale.

Nu în ultimul rând, lucrările pot fi întârziate de lipsa unui flux constant în ceea ce privește alocațiile bugetare care să permită plata antreprenorilor, în conformitate cu prevederile contractuale, și care să nu conducă la întârzieri la plată.

Avize și acorduri încă de la faza DALI sau SF

”O măsură pe care am luat-o pentru a reduce întârzierile apărute în implementarea proiectelor a fost să avem încă de la faza de promovare, la faza DALI sau SF a obiectivelor de investiții, avizele și acordurile de la instituțiile abilitate să le emită”, spune doamna Pătrășcoiu.

Totodată, sunt organizate întâlniri periodice de management la nivelul tuturor direcțiilor de implementare din cadrul Companiei Naționale de Investiții.

La aceste întâlniri sunt invitați reprezentanții tuturor părților implicate în realizarea obiectivelor de investiții, respectiv ai beneficiarului final, ai antreprenorilor, precum şi ai altor entităţi implicate în autorizarea/executarea lucrărilor.

În același timp, C.N.I. are direcții și servicii separate implicate în urmărirea execuției lucrărilor care verifică gradul de conformitate a programului de referință stabilit pentru implementarea obiectivului de investiții cu evoluția lucrărilor.

Totodată, este asigurată din sursă externă prestarea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier autorizați care au, printre altele, și responsabilitatea urmăririi execuției în conformitate cu graficul de execuție aprobat pentru evitarea întârzierilor.

Astfel, dacă se constată un ritm nesatisfăcător al execuției lucrărilor din culpa antreprenorului, acesta este notificat cu celeritate, având timp să conceapă un plan de măsuri pe care le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute, inclusiv asigurarea oricărei mobilizări suplimentare de resurse necesare.

”O strânsă colaborare între departamentele C.N.I. S.A. implicate în urmărirea lucrărilor și  asigurarea decontărilor este esențială pentru o bună derulare a investițiilor”, spune doamna Pătrășcoiu.

Mari proiecte în derulare

Reabilitarea și modernizarea DJ102I, Valea Doftanei

Acest obiectiv de investiții este în etapa contractuală de proiectare. În prezent sunt în derulare procedurile de expropriere realizate de către beneficiarii finali ai investiției, respectiv Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov. În lipsa deciziei de expropriere nu poate fi eliberată autorizația de construire.

Restaurarea Palatului Universității București

Proiectul se află în execuție de la începutul acestui an. La jumătatea lunii aprilie, lucrările ajunseseră la 10%. Astfel, în cadrul corpului aferent Facultății de Istorie au fost realizate lucrările de rezistență, arhitectură și instalații.

Construire Complex multifuncțional Sala Polivalentă, municipiul Brașov

Și acest proiect de investiții se află în implementare, începând cu septembrie 2022. La jumătatea lunii aprilie lucrările erau executate în procent general de 30%. Lucrările la structura de rezistență erau într-un stadiu de aproximativ 95%, fiind în curs de finalizare ultimii stâlpi de la etajul 1. Constructorul lucra, de asemenea, la montarea acoperișului metalic, atât la sala de antrenament, cât și la sala mare. Totodată, urmau să fie demarate lucrările la specialitățile arhitectură și instalații.

Construire Stadion Municipiul Târgoviște

Proiectul de construire a Stadionului Municipiului Târgoviște este în etapa de execuție, lucrările demarând în octombrie anul trecut. La jumătatea lunii aprilie, lucrările executate ajunseseră la un stadiu de 12%. Au fost realizate lucrările de rezistență (lucrări de terasamente, cofrare, armare, turnare infrastructură monolită, hidroizolații).

Construire cămin studențesc Universitatea din București

Acest obiectiv de investiții este în etapă de proiectare, începând cu 15 martie anul acesta. Antreprenorul elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizației de construire.

Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. dr. Agrippa Ionescu”, Balotești

Proiectul este în etapa de execuție, începând cu data de 14 iunie anul trecut. Lucrările erau executate în procent general de 6%, la jumătatea lunii aprilie. Au fost executate lucrările de rezistență (lucrări de terasamente, lucrări de cofrare, armare, turnare infrastructură monolită, hidroizolații la radierul general, și lucrări de cofrare, armare, turnare la elementele verticale și placa peste parter).

C.N.I. derulează în prezent proiecte de aproape 3 miliarde de euro

Circa 1.100 de proiecte de investiții, contractate de Compania Națională de Investiții SA în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, se află în diferite stadii de implementare și au termene de finalizare cuprinse în intervalul 2024 – 2027.

Valoarea lor totală contractată se ridică la aproape 3 miliarde de euro (peste 14,85 miliarde de lei), potrivit reprezentanților Ministerului Dezvoltării.

Suplimentar celor aflate în derulare există aproximativ 75 de obiective de investiții ale căror contracte au fost reziliate și pentru care fie se derulează proceduri de achiziție publică în vederea recontractării, fie se derulează proceduri de reavizare a indicatorilor tehnico-economici în vederea recontractării.

Totodată, fiind un program de investiții dinamic, în prezent sunt în derulare nu mai puțin de 400 de proceduri de achiziție publică, pentru tot atâtea obiective de investiții noi. Valoarea estimată totală a acestora este de peste 5,14 miliarde de lei.

Decontarea lucrărilor executate nu se realizează prin cereri de transfer, ci în baza situațiilor de lucrări transmise spre decontare de către antreprenorii care se află în relație contractuală cu C.N.I. S.A., pentru fiecare obiectiv în parte.

Acestea sunt decontate în permanență, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile.

Bugetul alocat PNCIPS în acest an, la acest moment, este de 1,39 miliarde de lei.

Pe parcursul anului trecut au fost finalizate 296 de obiective, cu o valoare totală de 2,25 miliarde lei.

Spre deosebire de Anghel Saligny sau PNDL, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) nu se încheie contracte de finanțare.

Obiectivele de investiții sunt promovate la finanțare după ce solicitările din partea potențialilor beneficiari sunt transmise C.N.I. S.A. și sunt incluse pe listele sinteză ale subprogramelor din cadrul PNCIPS.

Ulterior aprobării indicatorilor tehnico-ecnomici, fie prin emitere de ordin MDLPA de aprobare, fie prin emitere de hotărâre de guvern de aprobare, în funcție de valoarea investiției, C.N.I. S.A. derulează procedura de achiziție publică în vederea contractării lucrărilor.

După contractarea lucrărilor, C.N.I. S.A. urmărește derularea acestora iar la finalizare, predă obiectivul de investiții către beneficiar.

Spre deosebire de alte programe de investiții, în ceea ce privește PNCIPS nu există un termen limită de depunere a solicitărilor și deci de includere pe listele sinteză. Astfel, în fiecare an se contractează și se finalizează lucrări de execuție pentru diverse obiective de investiții fiind un program cu o derulare dinamică.

Sus