Oferte locuri de munca top

Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu trebuie vizate anual. Noua procedura de avizare

Oana Constantinescu, Partner Schoenherr si Diana Dinescu, Attorney at Law Schoenherr

Valabilitatea autorizației de mediu („AM”) și a autorizației integrate de mediu („AIM”) este condiționată de obținerea unei vize anuale, conform noii proceduri adoptate de Ministerul Mediului. Titularii acestor tipuri de autorizații trebuie să solicite anual aplicare vizei respective, pentru a menține valabilitatea acestora.

Procedura pentru aplicarea vizei anuale a AM și AIM a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 1171/2018 („Ordinul1171”), emis ca urmare a modificărilor recente ale OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu privire la valabilitatea AM și a AIM, Ordin care a intrat în vigoare la data de 15 noiembrie 2018.

Context

Anterior acestei modificări legislative, valabilitatea unei AM era de 5 ani, iar valabilitatea unei AIM era de 10 ani.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 1171, pentru ca cele două autorizații să își păstreze valabilitatea, titularul acestora trebuie să solicite anual aplicarea unei vize, cu minimum 60 de zile înainte de aniversarea datei la care a fost emisă AM sau AIM.

Întrucât noua modificare legislativă nu reglementeazăsituația AM și AIM în vigoare la data modificării, se pune problema dacă AM șiAIM își păstrează valabilitatea până la finalul perioadei pentru care au fost acordate sub imperiul legii vechi – urmând ca autorizațiile reînnoite să fie supuse avizării anuale – sau, alternativ, dacă noile prevederi legale retroactivează, iar AI și AIM în vigoare la data modificării vor face obiectul unei vize anuale, în condițiile noii proceduri.

Deși încă nereglementată, cea de a doua variantă pare să fie mai aproape de practica autorităților de mediu.

Astfel, în prezent, propunerea autorităților este ca titularii AM sau AIM să solicite revizuirea acestora, urmând ca, după revizuire, în cuprinsul autorizațiilor respective să se precizeze că acestea sunt supuse noilor prevederi ale Ordinului 1171 și fac obiectul unei avizărianuale.

Procedura

Procedura de avizare a AM și a AIM presupune depunerea de către titular la autoritatea competentă (respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau, în cazuri speciale, Ministerul Mediului sau Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”), a următoarelor documente:

* Cerere pentru aplicarea vizei anuale.

* Raportul anual de mediu, după caz.

* Declarație pe propria răspundere prin care titularul declară că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă AM sau AIM și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație.

În termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică competentă pentru protecția mediului verifică documentația depusă și stabilește data verificării amplasamentului.

Ulterior verificării amplasamentului:

  1. în cazul în care se constată concordanța între AM sau AIM, după caz, și amplasamentul unde titularul își desfășoară activitatea, autoritatea competentă va emite decizia de aplicare a vizei anuale,
  2. în cazul în care se constată necorelări între AM sau AIM, după caz, și amplasamentul unde își desfășoară activitatea titularul, autoritatea competentă acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu AM sau AIM; dacă această corelare nu este realizată în termenul acordat, autoritatea competentă va emite o decizie de respingere a vizei anuale.

Sancțiunea pentru nerespectarea noii proceduri de avizare anuală

În cazul în care viza anuală pentru AM sau AIM nu este obținută, autorizația respectivă își va înceta efectele, iar titularul va trebui să demareze procedura de obținere a unor autorizații noi.

Recomandări

Pentru evitarea oricăror riscuri care ar putea apărea ca urmare a faptului că nu este reglementată situația AM și AIM în vigoare la data Ordinului 1171, și până la emiterea unor instrucțiuni care să acopere lacuna legislativă, recomandăm ca titularii AM și AIM să solicite revizuirea acestora în termenul prevăzut de Ordinul 1171, respectiv cu minimum 60 de zile înainte de aniversarea datei la care a fost emisă AM sau AIM. 

  

  

   

***

The validity of the environmental permit („EP„) and the integrated environmental permit („IEP„) is now subject to an annual endorsement, according to the new procedure adopted by theMinistry of the Environment. The titleholders of these permits will have to apply every year for endorsement, to maintain the validity of said permits.

The procedure for the annual endorsement of the EP and the IEP was approved by means of Order no. 1171/2018 („Order 1171„), which was issued by the Ministry of Environment considering the latest amendments of the GEO no. 195/2005 on environmental protection regarding the validity ofthe EP and the IEP; the Order 1171 entered into force on 15 November 2018.

Background

Prior to this legal amendment, the validity period of the EP was of 5 years and the validity period for the IEA was of 10 years.

Once Order 1171 came into effect, in order for both theEP and IEA to be valid, the titleholder needs to apply annually for endorsement, with at least 60 days prior to the anniversary of the date when the EP or the IEA was issued.

As the new legislative amendment does not regulate the situation of the EP and EIP in force at the date of the change, the question arises if the EP and EIP remain valid until the end of the period for which they were granted under the old law – and following such the renewed EP and EIP would be subject to the annual endorsement – or, alternatively, if the new legal provisions have a retroactive effect and the EP and EIP in force at the time of the change will be subject to an annual endorsement under the new procedure.

Although not yet regulated, the second option appears to be closer to the practice of the environmental authorities.

Thus, at the present moment, the authorities’ proposal is for the EP and EIP title holders to request the revision of their permits. Following such revision, the EP and EIP would specify that, starting from the revision date, they are subject to the annual endorsement.

The procedure

As part of the annual endorsement procedure, the titleholder of the EP or of the IEA shall submit to the relevant authority (the National Agency for Environmental Protection or, exceptionally, the Ministry of Environment and the Administration of the „Danube Delta” Biosphere Reserve, as the case may be) the following documents:

  • An application for the approval of the endorsement.
  • The annual environmental report, as the case may be.
  • A sworn statement saying that the activity is performed in the same conditions based on which the EP or the IEP was issued and that no other changes have occurred regarding the conditions set out by the permit.

Within 10 days as of the submission of the above-mentioned documents, the relevant authority will review the documents underlying the endorsement request and will establish the date for a site visit.

Following the site visit:

  1. if the authority acknowledges that the EP or the IEP is in compliance with the conditions existent on site, it will issue the endorsement decision;
  2. if the authority notices inconsistencies between the conditions mentioned in the EP or the IEP and the ones existent on site, a term of maximum 30 days for the remediation of such inconsistencies will be granted to the titleholder of the EP or the IEP; if the remediation is not made within the given deadline, the authority will issue a decision dismissing the annual endorsement.

Sanctions for not complying with the new endorsement procedure

In case the annual endorsement of the EP and IEP is not obtained, the relevant EP or the IEA will cease its effects and the title holders will have to apply for the issuance of a new EP or IEP.

Recommendations

In order to avoid any risks that might arise due to the lack of regulation of the status of the EP and EIP in force at the moment of the Order 1171, we recommend that the EP and EIP title holders should request the revision of the permits within the term stipulated by the Order 1171, respectively at least 60 days before the anniversary of the date when the EP or the EIP was issued.

    

        

  

  

Citiți și:

  

  

 

     

     

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018


Sus