Oferte locuri de munca top

Autorizarea dirigintilor de santier: sesiune noua

O nouă sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier va fi va organiza în această vară, în perioada 7-11 iunie 2021 de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC).

Examenul va consta într-o probă scrisă – chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.

Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov.

Pentru înscriere, doritorii trebuie să trimită dosarele la ISC prin:

* serviciul poştal, la adresa ISC – Str. C.F.Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti

* electronic la adresa isc@isc.gov.ro

* sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 mai 2021.

În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări.

Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate.

Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.

Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare pe pagina de internet a ISC se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate.

Autorizarea pe bază de examen: Înscrierea la examenul de autorizare

Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

* cerere de autorizare – pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;

* curriculum vitae, unde în cadrul capitolului „Experienţă profesională” se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;

* declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională;

* copia diplomei de studii;

* copia actului de identitate;

* copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale;

* certificat de cazier judiciar;

* acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier

* două fotografii color format 3 x 4 cm.

Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:

* cerere de autorizare – pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;

* curriculum vitae;

* declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională;

* copia diplomei de studii;

* copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz;

* copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale;

* document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;

* două fotografii color format 3 x 4 cm;

* acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier.

Copiile documentelor menţionate mai sus, vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant (se scrie conform cu originalul și se semnează).

Cererea de autorizare, CV-ul și declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus