Oferte locuri de munca top

Alina Alisa Bratu, arhitect sef al Sectorului 2: Noile dezvoltari imobiliare vor trebui sa respecte conditionari stricte

Mari investiții private ar putea fi demarate anul acesta în Sectorul 2 al Capitalei, arhitectul șef Alina Alisa Bratu spunând că ”într-adevăr ne așteptăm să existe o dezvoltare urbană accentuată”.

Însă, doamna Bratu subliniază că noile dezvoltări imobiliare vor trebui să respecte o serie de condiționări stricte, atât prin servituțiile urbanistice instituite, cât și prin prisma necesității asigurării unui grad de confort ridicat care va contribui la creșterea calității vieții.

 

 

 

Printre condiționări se numără utilizarea unor sisteme alternative de înaltă eficiență de producere a energiei în vederea respectării principiilor de dezvoltare durabilă consacrate, realizarea de spații verzi în procent de minim 30% din suprafața terenului, asigurarea unei mixități funcționale în vederea reducerii traficului și a timpului de deplasare, asigurarea în incintă a unor spații de loisir, asigurarea unei accesibilități corespunzătoare numărului de persoane estimat, asigurarea unor dotări specifice din domeniul educațional, cultural etc.

Marile investiții se vor realiza în principal în zonele Fabrica de Glucoză – Pipera, Barbu Văcărescu, Gherghiței, Electronicii – Ziduri Moși, Heliade Între Vii, Morarilor – Baia de Aramă, Colentina – Andronache.

Beneficiarii și proiectanții trebuie să respecte cerințele nZEB

În sectorul dezvoltărilor imobiliare, noutatea anului 2021 o reprezintă intrarea în vigoare a obligativității privind clădirile nZEB (nearly Zero-Energy Building). Mai exact, clădirile pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizaţii de construire emise începând cu 1 ianuarie 2021 trebuie să respecte standardul nZEB.

Clădirile nZEB sunt caracterizate de un consum redus de energie provenită din surse fosile şi utilizează surse regenerabile de energie (nefosile), în nivelurile prevăzute de reglementările tehnice specifice.

Arhitectul șef al Sectorului 2, Alina Bratu, afirmă: ”Beneficiarii, precum şi proiectanţii vor ţine cont că prin certificatul de urbanism există înscrisă obligativitatea de a prezenta un studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic, funcțional și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență de producere a energiei. Ei trebuie să aibă în vedere aplicarea cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor noi/clădirilor existente supuse unor lucrări de renovare majoră (definită conform legii).”

Practic, în cadrul D.T.A.C. se va întocmi de către persoane specializate studiul menționat mai sus pentru clădirile care adăpostesc funcțiunile enumerate la art. 7, alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în M.O. nr. 868/2020. Concluziile și măsurile identificate în cadrul acestuia vor fi transpuse în documentația tehnică. Pentru clădirile existente supuse unor lucrări de renovare majoră se vor dezvolta măsurile prevăzute în raportul de audit energetic.

De asemenea, prin soluțiile tehnice pentru care se optează prin studiu trebuie să se realizeze încadrarea necesarului de energie a clădirilor în nivelurile optime din punct de vedere al costurilor determinate conform Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul M.T.C.T. nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Cele mai cunoscute soluții de către proiectanți sunt cele privind utilizarea panourilor fotovoltaice, a sistemului centralizat de căldură pentru o locuință colectivă sau mai multe (cunoscutele centrale termice de bloc în detrimentul centralelor termice murale pentru apartament), a sistemului centralizat de ventilație, a pompelor de căldură.

La recepția lucrărilor, pe lângă necesitatea ca sistemele pentru care s-a optat să fie instalate, va fi obligatorie prezentarea certificatului de performanță energetică a clădirii din care vor rezulta valorile calculate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, şi emisiile de CO2 și modul de conformare a clădirii la cerințele privind reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Locuitorii sectorului 2 vor putea obține în sistem centralizat majoritatea documentelor online

În vederea amplificării procesului de simplificare și scurtare a timpului de rezolvare a

solicitărilor cetățenilor la nivel local, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va implementa prin proiectul “ePS2-Servicii online pentru cetățeni”, finanţat din fonduri europene, o platformă prin care locuitorii sectorului 2 vor putea obține în sistem centralizat majoritatea documentelor online.

Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni.

În paralel cu proiectul mai sus menționat, la nivelul Direcției de Urbanism Cadastru și Gestionare a Teritoriului se află în implementare proiectul ”Aplicații necesare desfășurării activităților specifice domeniului urbanism-cadastru”, cu termen de finalizare sfârșitul lunii februarie 2021.

Acesta presupune crearea unei platforme Web–GIS cu o bază de date unică, infrastructură de date spațiale, integrată pentru îmbunătățirea calității și eficientizării serviciilor furnizate în ceea ce privește componenta de urbanism, cadastru și amenjarea teritoriului.

Practic, spune doamna Bratu, cetățenii vor avea la dispoziție o hartă digitală, în care vor putea avea acces la informațiile publice aferente oricărui număr cadastral atribuit unui imobil: datele de care dispune primăria și care au fost reglementate conform documentației de urbanism în vigoare, poziția monumentelor în raport cu lista monumentelor istorice, zona de protecție a fiecărui monument (inclusiv situri arheologice și parcelări) în coordonate stereo 70, infrastructura rutieră, reglementări din punct de vedere urbanistic identificate pe UTR, servituți speciale, autorizațiile de construire emise, certificatele de urbanism, documentațiile de urbanism palier PUD, regulament de urbanism pentru fiecare parcelă (similar cu un certificat de urbanism informativ) etc.

”Acest proiect va reprezenta un instrument care va simplifica procesul de întocmire şi eliberare a actelor administrative care se gestionează la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, micșorând timpul de soluționare și facilitând inclusiv modul prin care  publicul poate accesa informaţiile dorite”, subliniază Alina Bratu, arhitect șef al Sectorului 2.

Ce întârzie emiterea actelor urbanistice

Consiliul Local Sectorul 2 al Municipiului București adoptă exclusiv documentații de urbanism palier Plan Urbanistic de Detaliu. Întârzierile în avizarea sau aprobarea acestor documentații intervin, în general, atunci când informaţiile cadastrale ale imobilului nu sunt actualizate. Situația determină discrepanţe între informaţiile asupra situaţiei existente pe teren, neconcordanţe asupra dreptului de proprietate şi/ sau limitei imobilului care face obiectul investiţiei. Apar suprapuneri cadastrale, hotărâri ale instanţelor care nu au fost înscrise în cartea funciară sau imobile care au mai mulți proprietari.

Totodată, termenele de emitere sau aprobare a documentațiilor se pot prelungi și în cadrul procedurii de consultare și informare a populației. Aceasta mai ales când intervin aspecte privind implicarea proprietarilor imobilelor limitrofe, aceștia fiind notificați de către autoritatea publică cu privire la propunerile de edificare din imedita vecinătate.

Premise bune pentru anul 2021

Premisele sunt bune anul acesta pentru dezvoltarea imobiliară a Sectorului 2, numărul autorizaţiilor de construire emise în anul 2020 fiind în creștere față de cel din anul precedent. În același timp, conform evidenţelor, numărul certificatelor de urbanism emise în 2020 a fost similar cu cel din 2019, fiind emise anual aproximativ 2000 de certificate de urbanism.

Odată cu aprobarea documentației de urbanism a Sectorului 2 al Municipiul București, începând cu data de 13 august 2020, numărul documentaţiilor de urbanism de tip P.U.D. aprobate a scăzut. Situația a fost determinată de existența regulamentului cadru care detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi de prevederile generice din Regulamentul General de Urbanism și din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București.

Acestea tratează probleme legate de organizarea reţelei stradale, organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulaţia terenurilor , protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Toate în raport cu documentele strategice aprobate, cu documentaţiile de urbanism aflate în vigoare şi care au produs efecte juridice în funcţie de situaţia existentă şi de dinamica urbană a Sectorului 2, nevoile şi tendinţele de dezvoltare identificate pe baza studiilor de fundamentare, precum şi cu solicitările argumentate ale societăţilor civile, autorităţilor şi instituţiilor publice, subliniază doamna Alina Bratu, arhitect șef al Sectorului 2. 

 

Sus