Oferte locuri de munca top

Ajustarile preturilor in costurile investitiilor: clarificari

În urma mai multor neclarități semnalate de beneficiarii proiectelor de investiții din țară legate de aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, specialiștii ANAP au făcut mai multe clarificări privind ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru.

Formula din OG nr. 15/2021 vs prevederile din OUG nr. 64/2022

În situatia în care, ulterior întocmirii Notei justificative prevăzută la art. 43 din OUG 64/2022, diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de OUG nr. 64/2022.

Ajustarea conform OUG 64/2022 se va aplica pentru restul rămas de executat și nu de decontat.

Totodată, OG nr. 15/2021 specifică faptul că determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată.

Aceasta în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract.

În conformitate cu prevederile din OUG nr. 64/2022, Etapa II Actul adițional va cuprinde: obiectul actului adițional, valoarea rezervei de implementare, modul de evidenţă a rezervei de implementare, plăţile care pot fi efectuate din rezerva de implementare, formula de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru, valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţie şi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric, alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenţa şi plăţile care vor avea loc din rezerva de implementare,  anexe – inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Când se solicita actul adițional pentru proiectele nelansate în achiziție

Din perspectiva AMPOR, existența actului adițional la contractul de finanțare nu este o condiție a lansării achiziției.

Actul adițional se va solicita potrivit prevederilor OUG 64/2022 și urmând metodologia cuprinsă în Ordinul MDLPA 1586/2022.

Se va avea în vedere în special respectarea art. 28 din OUG 64/2022, respectiv: „Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care nu depun documentaţia prevăzută la art. 25 în perioada de implementare a contractului de finanţare nu beneficiază de prevederile legale referitoare la revizuirea valorii eligibile a contractului de finanţare, iar eventualele cheltuieli aferente rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului”.

Pentru estimarea valorii procedurilor de atribuire care urmează a fi lansate/relansate, trebuie parcurse etapele:

* stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, precum şi indicii de cost total în construcţii;

* constituirea şi/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare pentru anii 2022-2023, în situaţia în care acestea există;

* verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/ deciziei de finanţare şi revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului;

* actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referinţă anul 2022, dacă este cazul;

* elaborarea documentaţiei de modificare a proiectului de infrastructură.

La semnarea contractului de achiziție se vor avea în vedere și prevederile art. 4 din Legea 500/2002 actualizata in 2022 , respectiv:

„(1) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale.

(2) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuială.

(3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţa şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.”

Cine oferteaza pentru proiectarea unor importante drumuri

Costul revizuit pentru pentru licitațiile nedemarate

Pentru stabilirea costului revizuit al proiectului la care procedurile de atribuire a contractelor de lucrari nu au fost demarate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate, raportarea se va face laultimul deviz aprobat în cadrul contractului de finanțare la momentul contractării.

În această speță, pentru recalcularea valorii estimate se utilizează indicii din Tabelul 1 al Anexei Nr. 5 la OUG nr. 64/2022, în funcție de anul de bază al ultimului deviz aprobat în cadrul contractului de finanțare la momentul contractării.

Rezerva de ajustare a prețurilor pentru anul 2022 și 2023 (pentru contractele de lucrări care nu au fost demarate, precum și pentru contractele de lucrări care urmează a fi reluate) se stabilește în conformitate cu prevederile punctului 2 din Anexa Nr. 5 la OUG 64/2022, la costul revizuit, având ca bază de referință luna Ianuarie 2022.

Pentru stabilirea costului revizuit al proiectului la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate, precum si pentru procedurile de atribuire care urmeaza a fi reluate, se aplica prevederile Art. 14 din Metodologie, în functie de anul de bază al ultimului deviz aprobat în cadrul contractului de finanțare la momentul contractării. Pentru contractele de produse nu se stabilește rezerva de ajustare a prețurilor pentru anul 2022 și 2023.

Determinarea valorii nerambursabile, rezultate în urma stabilirii costului revizuit al proiectului și a rezervei de ajustare, se face proporțional în functie de valorile eligibile și neeligibile din bugetul proiectului, stabilite conform ultimului deviz aprobat în cadrul contractului de finanțare la momentul contractării.

Costul revizuit al proiectului în bugetul proiectului se va repartiza pe categorii și subcategorii de cheltuieli în funcție de liniile ajustate din devizul general.

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 se va încadra în bugetul proiectului la Categoria/subcategoria de cheltuială 15/310.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus