Oferte locuri de munca top

Ajustari ale preturilor contractelor publice inclusiv pentru profitul antreprenorilor

În procesul de ajustare a prețurilor contractelor de achiziţie publică antreprenorii au semnalat mai multe situații care necesită clarificări sau reglementări.

Ca urmare, autoritățile pregătesc unele modificări ale ordonanțelor de guvern ce vizează ajustarea preţurilor.

 

 

 

Cheltuielile de proiectare

În situația contractelor/acordurilor – cadru care includ proiectarea, V_o  nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice, iar celelalte elemente ale formulei, respectiv avansul și profitul vor fi cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.

Profitul, inclus în formula de ajustare a prețului contractului

Valoarea solicitării de plată, conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, va include, după caz:

a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (se scoate prevederea ”nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice”)

b) costul (se scoate ”fără profit”) aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei solicitări de plată după încheierea actului adițional, acestea procedează la încheierea unui nou act adițional cuprinzând prețul final recalculat al contractului.

CNAIR va lamuri o cerinta de documentatia de atribuire

În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după încheierea actului adițional și anterior încheierii actului adițional prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma aferentă diferenței dintre prețul final recalculat al contractului și prețul final al contractului nu se datorează și nu se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. suma aferentă cotei prevăzută legal.

Noile prevederi se vor aplica și contractelor de achiziție în care autoritățile contractante au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant.

De asemenea, se vor aplica și pentru cele care s-a depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

Va fi acordat un termen de 30 de zile beneficiarilor programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor privind ajustarea preţurilor contractelor de a solicita sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitare și sumele real determinate, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus