Solplanet x AeroFix

AFM mai asteapta instalatori de fotovoltaice

A fost modificat încă o dată termenul limită pentru înscrierea în vederea validării instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de înscriere până la data de 29 martie 2019.

Totodată, ANRE a publicat și Ghidul Prosumatorului (atașat la finalul știrii), care clarifică, printre altele, modul de certificare a prosumatorilor, facilitățile de care aceștia beneficiază, prețul primit pentru energia electrică produsă prin E-SRE și cum se realizează factura energiei vândute și consumate.

De asemenea, ghidul de finanțare aferent acestui program a fost modificat și completat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 232/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 197 din data de 12 martie 2019, în vederea simplificării accesării programului.

Reamintim în continuare modificările aduse Ghidului de finanțare:

Pentru instalatori

Instalatorul este eligibil pentru a participa în cadrul programului, pe lângă criteriile deja stabilite, în cazul în care a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice. Nu mai este valabil criteriul de experiență similară în montajul și întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

Dosarul de validare

În legătură cu documentele care dovedesc experiența în instalare/mentența sistemelor, dosarului îi vor fi anexate documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate conform cu originalul.

În cadrul dosarului, documentele doveditoare cu privire la existența personalului angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice și inginer profil electronic au fost înlocuite cu raportul per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 – REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 – REVISAL), însușite prin semnătură de către instalator, în original.

Depunerea dosarului de validare

De asemenea, dosarul de validare va fi respins dacă se constantă că documentele prezintă neconcordanțe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, nu s-a respectat termenului, lipsește un document și criteriul de eligibilitate este neîndeplinit.

Documentele necesare solicitantului

Totodată, pe lângă extrasul de carte funciară, trebuie depusă și copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Documentele aferente formalităților privind recepția sistemului fotovoltaic

Factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat se va prezenta în original, iar procesul-verbal de recepție va fi  însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată conform cu originalul.

Reguli privind întocmirea facturii

În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea « . . . . . . . . . . lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Modificări la anexe

* La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului», însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în copie;.

* La anexa nr. 1, litera i) se abrogă.

* La anexa nr. 1, nota se abrogă.

* La anexa nr. 3 punctul III, litera e) se abrogă.

* La anexa nr. 3 punctul III, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. j) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanțarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare.

* La anexa nr. 3 punctul III, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.

* La anexa nr. 3 punctul III, al treilea paragraf se abrogă.

 

Descărcați aici Ghidul Prosumatorului

 

 

 

 

Citiți și:

Construirea unui aparthotel cu 180 unitati va demara luna viitoare

Cu cat se scumpesc blocurile construite de stat

Cine va benefica de ajutoare de stat de peste 13 mil euro

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus