Oferte locuri de munca top

ADR Sud-Muntenia: Peste 200 mil.euro fonduri europene nerambursabile, diponibile pentru mediul privat din regiunea Sud-Muntenia

Liviu Gabriel Mușat director general al ADR Sud-Muntenia

Primele proiecte pentru care vor fi semnate contractele de finanțare din fondurile europene sunt cele ce vor obține punctajul pentru ”pragul de excelenţă” și se încadrează în procentele din alocarea financiară stabilite prin ghidurile solicitantului. Proiectele vor fi ordonate descrescător, în funcție de punctajul obținut.

”Dacă există proiecte cu punctaje egale și bugetul nu poate acoperi finanțarea lor, selectarea acestora se va face conform punctajului obținut pe fiecare criteriu specific din grila de evaluare tehnică și financiară. Ordinea priorităţii criteriilor se aprobă prin hotărârea Comitetului pentru Monitorizare al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Dacă şi după epuizarea criteriilor specifice, avem proiecte la egalitate de puncte, departajarea se va face în ordinea depunerii cererilor de finanțare, respectându-se regula «Primul venit, primul servit»”, ne-a spus Liviu Gabriel Mușat director general al ADR Sud-Muntenia.

În situația în care vor exista proiecte care au obținut un punctaj egal sau mai mare decât ”pragul de calitate”, respectiv 50 de puncte, pentru care nu mai există finanțare disponibilă/apel, acestea vor fi incluse în lista de rezervă (în ordinea punctajului obținut în etapa de evaluare). Acestea vor fi avute în vedere în cazul suplimentării/ disponibilizării fondurilor aferente apelurilor în care au fost depuse și/sau în cazul în care este aprobată supracontractarea.

Ajutor de stat pentru finanțarea IMM-urilor

În cadrul Programul Regional Sud-Muntenia sunt două apeluri dedicate mediului privat din cele şapte judeţe ale regiunii: o linie de ajutor de stat pentru finanţare IMM-uri şi  o schema de ajutor de minimis pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici.

Pentru IMM-uri, contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă diferența procentuală dintre 100% (costuri eligibile ale proiectului) şi intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă categoriei de IMM și județului în care se implementează proiectul (minim 25%, 30%, respectiv 40%).

Pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, în cazul ajutorului de minimis, cofinanţarea este de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Beneficiarii au la dispoziție mai multe instrumente pentru asigurarea fluxului financiar adecvat pentru implementarea proiectului: mecanismul prefinanțării, mecanismul cererii de plată și mecanismul cererii de rambursare.

 

 

Prefinanțare în tranșe de până la 40%

Beneficiarii proiectelor finanţate sub incidența ajutorului de stat/de minimis pot primi prefinanţare în tranşe de maximum 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia. Aceasta cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării.

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor, prin mecanismul cererilor de plată, beneficiarii pot depune după primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, o cerere de plată și documentele justificative aferente acesteia, în vederea virării de către AM a sumelor eligibile necesare efectuării plății respectivelor cheltuieli, cu condiţia plăţii cofinanţării şi a TVA, dacă este cazul.

În cazul utilizării mecanismului cererilor de rambursare, beneficiarul investește din surse proprii, urmând ca ulterior, după analiza și autorizarea cheltuielilor, să primească finanțarea aferentă cheltuielilor eligibile suportate din FEDR și bugetul de stat.

”Vom depune toate diligențele ca perioadele de decontare să fie cât mai scurte”

Pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, ADR Sud-Muntenia a evaluat şi transmis cererile de rambursare în conformitate cu procedurile în vigoare, însă plăţile finale nu erau în atribuţia sa, fiind făcute de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

”În actualul exerciţiu financiar 2021-2027, când ADR Sud-Muntenia deţine rolul de Autoritate

de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, vom depune toate diligențele ca perioadele de decontare să fie cât mai scurte, în conformitate cu prevederile procedural aplicabile”, declară Liviu Gabriel Mușat director general al ADR Sud-Muntenia.

Firmele de construcții pot obține fonduri europene pentru investiții productive

În cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, firmele de construcții pot depune cereri de finanțare pe ambele apeluri de proiecte ce vizează intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității, crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

IMM-urile din regiunea Sud-Muntenia au la dispoziţie următoarele variante pentru accesarea granturilor de:

  • minim 300.000 euro, maxim 3 milioane euro, dacă aplicantul a mai desfășurat activități în clasa CAEN pentru care solicită finanțarea;
  • minim 300.000 euro, maxim 500.000 euro acordaţi prin schema de ajutor de stat, dacă aplicantul nu a mai desfășurat activități în clasa CAEN pentru care solicită finanțarea;
  • minim 50.000 euro, maxim 200.000 euro prin schema de ajutor de minimis dedicată sectorului privat.

Sus