Oferte locuri de munca top

ADR Centru: Platile din Programele Regionale se vor face mai repede decat cele prin POR 2014-2020

Simion Crețu, director general ADR Centru

Încasarea de către beneficiari a fondurilor europene s-a făcut cu întârziere pentru proiectele finanțate în cadrul POR 2014 – 2020, dar situația se va îmbunătăți în ceea ce privește fondurile alocate prin Programele Regionale 2021-2027.

 

 

 

”Eventualele întârzieri la plată nu au fost cauzate de întârzieri în procesul de verificare și avizare a cheltuielilor, desfășurat la nivelul OI POR ADR Centru”, subliniază Simion Crețu, director general ADR Centru.

Și spune: ”Concret, anumite disfuncționalități au apărut deoarece, deși am folosit echipe de experți care au verificat cererile depuse la nivel regional, ulterior, la Autoritatea de Management au fost prelucrate  cererile din întreaga țară. Astfel, volumul de muncă pentru cei de la nivel național a fost multiplicat cu numărul de regiuni implicate, situație complicată de numărul și mai mare de cereri depuse în preajma termenelor limită scadente.”

Pentru Programul Operațional  Regional 2014- 2020 , la nivelul OI ADR Centru au fost luate toate măsurile necesare, inclusiv suplimentarea de personal pentru respectarea acestor termene si transmiterea către Autoritatea de Management a tuturor cererilor de prefinanțare/rambursare/plată în vederea autorizării și efectuării plății în conturile beneficiarilor.

Beneficiarii fac cheltuieli din surse proprii

Beneficiarul efectuează cheltuieli din surse proprii pentru derularea activităților prevăzute în proiect – conform graficului de timp prestabilit și cu tipul de achiziție derulat (lucrări, servicii, furnizare).

În principiu, beneficiarii vor suporta contribuția lor proprie la cheltuielile eligibile aferente proiectului, precum și cheltuielile neeligibile (în situația in care cererea de finanțare presupune și cheltuieli neeligibile).

De asemenea, este necesar ca beneficiarii să dețină și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile nerambursabile.

Astfel, decontarea cheltuielilor eligibile în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 se realizează pe principiul rambursării cheltuielilor folosind cele trei mecanisme de decontare (cereri de prefinanțare, cereri de rambursare, cereri de plată).

Departajarea proiectelor

În cazul proiectelor finanțate prin Programul Regiunea Centru, toate proiectele depuse spre finanțare intră în etapele de evaluare și verificare.

Încă din momentul lansării apelului de proiecte, potențialii beneficiari sunt anunțați prin Ghidul Solicitantului care sunt criteriile de selecție și criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de solicitanți și de cererile/proiectele depuse, precum și care sunt etapele prevăzute în procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

Fiecare ghid al solicitantului are, la rândul său, o serie de anexe ce conțin, printre altele, grilele de evaluare tehnică și financiară și punctajul aferent criteriilor si subcriteriilor de selecție, precum și grilele de verificare a eligibi-
lității și de contractare, cuprinzând criteriile de eligibilitate necesar a fi îndeplinite pentru ca un proiect să fie eligibil pentru finanțare.

Apelurile de proiecte sunt:

  1. a) competitive, cu termen-limită de depunere, în cadrul cărora Autoritatea de Management poate utiliza praguri de excelență. Contractarea se face prin ierarhizarea în baza unor praguri calitative.

”Pragurile de excelență” sunt praguri corespunzătoare unor punctaje prestabilite în ghiduri de la care un proiect este selectat direct pentru a intra în etapa de verificare a eligibilității și de contractare. Aceasta fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice şi financiare, urmând a fi realizat clasament doar pentru proiectele cu punctaje situate sub pragul de excelență stabilit și peste pragul de calitate.

Toate proiectele depuse în cadrul unui apel parcurg inițial o etapă de evaluare tehnică și financiară, în cadrul căreia evaluatorii vor parcurge cererea de finanțare și anexele sale, urmărind îndeplinirea criteriilor de selecție, așa cum sunt ele prezentate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărui apel de proiecte.

Proiectele trebuie să obțină un minim de puncte (prag de calitate) pentru a fi declarate acceptate în etapa de contractare, etapa în care se realizează și verificarea eligibilității proiectului.

Pentru apelurile de tip competitiv, proiectele vor fi ordonate în Lista proiectelor finanțabile în funcție de punctajul obținut (care trebuie să fie peste punctajul minim de calitate/pragurile valorice prevăzute în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărui apel de proiecte) în urma evaluării tehnice și financiare și de alocarea financiară disponibilă.

Ordinea finanțării proiectelor este stabilită în cadrul Ghidului Solicitantului pentru fiecare apel de proiecte, mecanismul de selecție putând avea în vedere fie realizarea clasamentului proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, fie aplicarea mecanismului pragurilor de excelență.

  1. b) necompetitive, cu termen-limită de depunere sau cu depunere continuă cu sau fără termen de închidere a depunerii. Pentru apelurile de tip non-competitiv, finanțarea proiectelor se va realiza pe principiul ”primul venit-primul servit”, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Astfel, pentru cererile de finanțare care au fost declarate acceptate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, se va întocmi Lista proiectelor finanțabile în funcție de încadrarea în alocarea financiară corespunzătoare apelului, respectiv a cererilor de finanțare depuse în ordine cronologică, cu condiția obținerii unui punctaj minim de calitate pentru a fi acceptate la finanțare, conform ghidurilor specifice.

Lista proiectelor finanțabile va cuprinde toate proiectele care au obținut punctajul minim de calitate, ordonate conform datei de depunere a Cererii de Finanțare, cu încadrarea în alocarea financiară disponibilă.

Demararea etapei de contractare se va realiza ținând cont de ordinea depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelului.

Atât în cazul utilizării de praguri de excelență, cât și în cazul utilizării clasamentului proiectelor pentru apelurile competitive, Ghidul Solicitantului include prevederi privind modalitățile de aplicare a acestui mecanism, precum şi criteriile de departajare a proiectelor aplicabile în situația în care pe ultima poziție sunt situate proiecte care au acelaşi punctaj.

Pentru solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost selectate conform procedurii descrise anterior, va fi demarată etapa de verificare a eligibilității și de contractare, urmând a fi contractate doar cererile de finanțare care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului și grilele de veri-
ficare anexate acestora, criterii care privesc atât solicitantul cât și activitățile proiectului.

Astfel, ca urmare a verificării tuturor condițiilor de eligibilitate, AM va emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Doar pentru proiectele aprobate în cadrul ambelor etape de evaluare și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă apelului, AM va proceda la încheierea contractului de finanțare.

Apelurile de proiecte pentru investiții productive

Programul Regional Centru se adresează investițiilor productive din mediului privat prin două apeluri de finanțare. Prin Intervenția 1.4.1. – Investiții tehnologice în IMM-uri, beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile care au proiecte în mediul urban și întreprinderile mici și mijlocii care au proiecte în mediul urban și rural.

Apelul a fost deschis pentru depunerea de proiecte în perioada 11 decembrie 2023 -12 februarie 2024. Prin Intervenția 1.4.2. – Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi, beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile cu proiecte în mediul urban, inclusiv microîntreprinderile nou înființate (start – up). Acest apel a fost deschis pentru depunerea de proiecte în perioada 20 februarie 2024 -20 mai 2024.

Sus