Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: O noua documentatie standard de atribuire

Începând de astăzi procedurile ce vor fi inițiate pentru atribuirea contractelor de achiziții publice vor trebui să respecte noi reglementări.

Este vorba de o nouă documentație standard.

Printr-un ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice a fost aprobată structura și conținutului Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

Această documentația standard asigură punerea la dispoziția tuturor potențialilor candidați/ofertanți a informațiilor necesare privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială și reprezintă formatul pe care îl va utiliza autoritatea contractantă pentru întocmirea documentației de atribuire

Documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse are următorul conținut:

* secțiunea I – Instrucțiuni către candidați/ofertanți

Conține detaliile referitoare la formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale

Sunt precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac ce pot fi utilizate;

* secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității/entității contractante;

* secțiunea III — Contract de achiziție publică/sectorială de produse

Conține modelul orientativ al unui contract de achiziție publică/sectorială de produse;

* secțiunea IV — Acord-cadru și contract subsecvent fără reluarea competiției conține modelele orientative ale unui acordcadru și unui contract subsecvent de achiziție publică/sectorială de produse, în situația în care atribuirea contractelor subsecvente în perioada de valabilitate a acordului-cadru se realizează fără reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului;

* secțiunea V — Acord-cadru și contract subsecvent cu reluarea competiției conține modelele orientative ale unui acordcadru și unui contract subsecvent de achiziție publică/sectorială de produse, în situația în care atribuirea contractelor subsecvente în perioada de valabilitate a acordului-cadru se realizează cu reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului;

* secțiunea VI — Formulare și modele de documente conține formularele puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă în scopul prezentării ofertei.

 

Contract rutier de peste 15 mil euro, dorit de multi constructori

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus