Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noul nivel al ratei de actualizare

O creștere semnificativă va avea anul acesta nivelul ratei de actualizare ce se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”.

Dacă pentru anul 2022 această rată a fost de 5,6%, anul acesta a fost majorată cu aproape 4 puncte procentuale.

Potrivit unui nou ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză a fost stabilit pentru anul 2023 un nivel al acestui indicator de 9,5%.

Această rată de actualizare este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat.

Noi proiecte rezidentiale, in pregatire

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de atribuire se inițiază în anul 2023, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut”, rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016:

”În cazul contractelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se utilizează rata de actualizare prevăzută drept valoare de referinţă pentru operaţiunile de investiţii publice cofinanţate prin fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI), în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.”

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus