Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noi praguri, ajustari si garantii

Noi prevederi privind ajustările de prețuri, garații și praguri pentru achizițiile directe sunt la un pas de a intra în vigoare.

Acestea au fost votate de Camera Deputaților iar proiectul a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii.

Noi praguri 

Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţioneze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

Cine concureaza pentru un contract de constructii ingineresti de circa 36 mil euro

Astfel, în cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

* are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA pentru lucrări;
* are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; dacă în urma consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al
cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată;
* are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
* are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fară acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.

În caz de reziliere, rezoluţiune, denunţare unilaterală sau încetarea anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziţie publică aferente proiectelor de infrastructură de transport și/sau drumuri județene, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute până la finalizarea obiectivului de investiţie.

Mare proiect rutier: continua procedura de atribuire a supervizarii

Garanția de participare

Autoritatea contractantă va putea solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare a cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acorduluicadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
Autoritatea contractantă va avea obligația de a solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție în cuantum de maximum 10% din prețul contractului, fără TVA. Cu excepția contractelor de servicii de proiectare și a contractelor de lucrări, a căror valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art.7 alin.(1) din Legea nr.98/2016, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

Ajustările de prețuri

Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru/contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului- cadru/contractului.
Posibilitatea de ajustare a preţului va trebui să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în acordul-cadru/contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus