Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: masuri urgente vor fi luate de Guvern, sub riscul unui infringement

Unele dintre măsurile luate de Guvern de modificare a legilor achizițiilor publice au fost considerate de către Comisia Europeană ca fiind neconforme cu legislația europeană.

Dată fiind situația, Guvernul a aprobat astăzi o nouă ordonanță de urgență privind achizițiile publice (proiectul OUG atasat la finalul stirii).

Prevederile noii ordonanțe de urgență vor produce efecte inclusiv asupra contractelor aflate în derulare, pentru modificările contractuale ce vor fi inițiate ulterior adoptării actului.

Comisia Europeană a transmis în octombrie anul trecut o Scrisoare de punere în întârziere privind neconformitatea legislației românești privind achizițiile publice/ sectoriale cu legislația europeană în domeniul achizițiilor publice și sectoriale.

România a dispus de un termen de două luni de la primirea acestei Scrisori pentru a comunica observațiile sale. Acest termen a fost prelungit, cu acordul Comisiei Europene, cu încă două luni, până la data de 18 februarie 2024.

Prevederile privind modificările contractelor de achiziții publice/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru asimilate situațiilor prevăzute în art 8, OUG 47/2022  ”consideră, în mod implicit, toate modificările contractuale care intră în domeniul de aplicare al OUG ca fiind nesubstanțiale”, apreciază oficialii europeni, aspect de natură să atragă riscul declanșării unei proceduri de infringement împotriva României.

Dintre modificările prevăzute

Cu excepția aplicării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

– categoriilor de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale;

– contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru de proiectare şi execuţie sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene.

– anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă.

Autoritățile contractante vor avea dreptul de a include clauze de ajustare/revizuire, la contractele de servicii/furnizare, cu o limită de până la 24 de luni (și nu doar pentru contractele ce depășesc 6 luni).

Va fi clarificat faptul că aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost este obligatorie doar în cazul achizițiilor peste prag și a corelării cu legislația privind achizițiile sectoriale

Va fi modificat art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca urmare a abrogării Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, prin OUG nr. 3/2024 și având în vedere necesitatea asigurării unei mai largi aplicabilități.

Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică al căror obiect are impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă, autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire factori de evaluare privind protecţia mediului.

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.

Costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus