Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: furnizor si subcontractant, in interpretarea autoritatilor contractante

Noțiunile de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial au fost clarificate de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP, într-o notificare. Acestea vor fi folosite de autoritățile/entitățile contractante, în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială.

Conform legii, „furnizorul” este entitatea care furnizează produse/prestează servicii către contractant, iar „subcontractantul” execută/furnizează părţi sau elemente ale lucrărilor/construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului, răspunzând de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

Prin urmare, subcontractantul îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul contractului încheiat între contractantul principal și autoritatea/entitatea contractantă, fiind implicat în procesele tehnologice/specifice de îndeplinire a obiectului contractului.

Spre deosebire de subcontractant, furnizorul doar pune la dispoziția contractantului principal sau chiar subcontractantului produse sau servicii, după caz, fără a interveni în desfășurarea unor etape din acel contract, nefiind astfel implicat direct în executarea contractului de achiziţie publică.

Totodată, spre deosebire de furnizor, subcontractantul este considerat participant în procedura de atribuire, fiindu-i aplicabile inclusiv dispozițiile legale ce reglementează conflictul de interese.

Subcontractanți vs. furnizori

Având în vedere că subcontractantul execută activităţi din contract, legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale impune anumite obligații în sarcina candidatului/ofertantului cu privire la subcontractanți, obligații care nu există în cazul furnizorilor, respectiv:

* de a cuprinde în oferta sa documentele şi informaţiile prevăzute de lege referitor la subcontractare (informaţii privind partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinită/e de subcontractanţi şi valoarea acesteia, DUAE pentru subcontractant, acordul de subcontractare, documentele justificative de calificare aferente subcontractantului la solicitarea autorităţii contractante);

* de a transmite, la solicitarea autorității/entității contactante, informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Totodată, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică/sectorial, sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, sumele aferente prestațiilor precum și numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

Pentru îndeplinirea activităţilor aferente unei/unor părţi din contract, subcontractanţii propuşi trebuie să aibă capacitatea tehnică şi profesională pentru partea lor de implicare şi nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere.

Astfel, calitatea de furnizor într-un contract de lucrări sau servicii:

– nu implică prestarea/executarea serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul contractului;

– nu implică, pentru acesta, obligația legală de a nu se afla în situațiile de excludere;

– nu există obligația legală pentru ofertant de a preciza datele de identificare ale furnizorilor;

– nu sunt solicitate ofertantului/candidatului informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a furnizorilor, neexistând nici dreptul de a solicita în documentatia de atribuire lista furnizorilor;

– nu există obligația completării DUAE pentru furnizor.

În același timp, în cazul furnizorilor:

– această calitate nu poate fi invocată ca experiență similară în realizarea unui contract de achiziție publică/sectorial de servicii;

– capacitatea tehnică şi profesională a furnizorului/furnizorilor unui ofertant nu va fi luată în considerare, deoarece ei nu sunt implicați direct în executarea contratului;

– nu se pot face plăți directe de către autoritatea contractantă către furnizorul/furnizorii unui ofertant.

Demarcația dintre cele două calități este dată de următorul aspect: în cazul furnizorului, accentul cade pe punerea la dispoziție a produselor/serviciilor, acceptat fiind și că furnizorul le poate instala ori amplasa, pe când în cazul subcontractantului,

acesta furnizează/prestează/execută în mod direct produse/servicii/lucrări, activități care sunt parte din obiectul contractului de achiziție publică.

În ceea ce-l privește pe subcontractant (dar nu și pe furnizor), pot apărea situații potential generatoare de conflict de interese, de aceea autoritatea/entitatea contractantă este obligată să asigure publicitatea datelor de identificare ale subcontractantului propus în aceleași condiții în care este obligată să asigure publicitatea datelor ofertantului.

Autoritatea/entitatea contractantă este îndreptățită să îi solicite candidatului/ofertantului transmiterea de informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului propus cu privire la partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o îndeplinească efectiv, autoritatea/entitatea contractantă având dreptul să solicite candidatului/ofertantului – o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant, care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus