Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: evaluarea procedurilor de atribuire

Au intrat în vigoare noile procese verbale intermediare de evaluare pentru procedurile de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru de achiziție publică, sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări/servicii.

Noile formulare au fost publicate deja în Monitorul Oficial.

Mai exact, acestea cuprind:

* Proces-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc;
* Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților;
* Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare;
* Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;
* Raportul procedurii;
* Proces-verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidați/ofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE.

Formularele standard prezintă concluziile aferente fiecărei faze a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și atribuire a contractului, respectiv argumentele în fapt și în drept pentru care au fost stabilite candidaturile/ofertele declarate admise/respinse, având anexate, după caz, toate înscrisurile întocmite cu ocazia
evaluării aspectelor ce fac obiectul respectivelor faze.

Când se completează documentele

La finalul fiecărei faze a procesului de evaluare, autoritățile/entitățile contractante completează formularul standard de proces-verbal corespunzător, respectiv raportul
procedurii, și introduc în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) rezultatul fazei de evaluare în cauză.

Înainte de întocmirea raportului intermediar privind selecția candidaților și a raportului procedurii, comisa de evaluare întocmește:

* procesul-verbal de analiză a documentelor care probează informațiile din DUAE

* consemnează analiza documentelor care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapa de preselecție, respectiv de către ofertantul/ofertanții declarat/ declarați câștigători în urma aplicării criteriului de atribuire.
Formularele se aplică doar pentru procedurile de atribuire a căror dată-limită stabilită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor este stabilită după data intrării în vigoare a noilor prevederi, respectiv 6 septembrie 2021.

Descărcați aici Formularele standard

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus