Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Cum va fi aplicat sistemul dinamic de achizitii

Modalitatea de aplicare a sistemului dinamic de achiziții urmează să fie stabilită în cadrul normelor de aplicare a legilor achizițiilor publice, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Astfel, pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, entitatea contractantă va aplica regulile licitaţiei restrânse organizate exclusiv online.

Orice operator economic interesat va avea dreptul să solicite informații privind modul de derulare a sistemului dinamic de achiziții şi/sau de prezentare a documentelor necesare pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare impuse de entitatea contractantă.

La rândul ei, entitatea contractantă va avea obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

Ce obligații va avea autoritatea contractantă

Atunci cînd intenţionează să utilizeze sistemul dinamic de achiziţii, entitatea
contractantă va fi obligată să includă în cadrul informaţiilor şi al instrucţiunilor prevăzute în documentele achiziției şi următoarele precizări specifice:
* caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate şi cantitățile maxime estimative/frecvența estimată a achizițiilor specifice;

* criteriul de atribuire şi, după caz, factorii de evaluare, care urmează să se
aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum și ponderile acestora;

* estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui
singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata sistemului dinamic de achiziții;

* estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie
atribuit pe durata sistemului dinamic de achiziții;

* după caz, formularele puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul desfăşurării sistemului dinamic de achiziţii;

* modalitatea de finalizare/încetare a sistemului dinamic de achiziţii.
De asemenea, entitatea contractantă va fi obligată să impună criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata sistemul dinamic de achiziții.
Procesul de selecţie a candidaților va rămâne deschis pe toată durata desfăşurării acestuia.

Operatorii economici vor putea depune solicitări de participare cu scopul de a fi admiși în sistem şi după expirarea termenului prevăzut în anunțul de participare, însă, în cazul admiterii, vor putea participa doar la achiziţiile iniţiate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziţii.
Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita operatorii economici să depună oferte pentru achiziția specifică decât după ce a finalizat verificarea tuturor solicitărilor de participare depuse în termenul prevăzut în anunțul de participare.

Toate modificările le găsiti în proiectul HG- descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus