Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Cum se aplica criteriile de calificare si selectie pentru procedurile simplificate

Autoritățile contractante au posibilitatea de a aplica și în cazul procedurilor simplificate, toate sau oricare dintre criteriile de calificare şi selecție folosite pentru celelalte tipuri de proceduri. Aceasta conform unei notificări a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).

Criteriile în cauză sunt prevăzute în Cap. IV, Secţiunea a 6-a – Criterii de calificare şi selecţie din Legea nr. 98/2016, respectiv, Cap. V, Secţiunea a 6-a – Criterii de calificare şi selecţie din Legea nr. 99/2016.

Această posibilitate este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 3/2021, ce are ca scop simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică.

Conform documentului, legislația în domeniul achizițiilor publice a fost modificată în sensul abrogării prevederilor art. 113 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 și ale prevederilor art. 126 alin. (11) din Legea nr. 99/2016, care, în cazul procedurii simplificate, limitau dreptul autorităților contractante de a solicita oricare dintre criteriile de calificare şi selecție prevăzute de lege.
Astfel, entitățile contractante aveau posibilitatea de a solicita criterii de calificare și selecție exclusiv cu privire la motivele de excludere, capacitatea de exercitare a activității profesionale și experiența similară.

Ce alte prevederi mai include Ordonanța nr. 3/2021

* Operatorul economic câștigator nu mai trebuie să prezinte anumite certificate fiscale

A fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare. În practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

* Contractul va putea fi semnat în lipsa deciziei instanței

Totodată, a fost instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat permițând semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

De asemenea, a fost clarificată situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, situație în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

O altă prevedere se referă la limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.

* Durata procesului de achiziție se micșorează de la 2 ani la 6 luni

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi:

– diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile)

– reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

 

Sus