Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Cum poate fi utilizat mai eficient tertul sustinator

Pentru a îmbunătăți modul de utilizare în practică a instituției ”terțului susținător” ANAP a emis recent o serie de recomandări.

Acestea sunt aplicabile de la elaborarea documentației de atribuire și până la semnarea contractului, precum și pe parcursul implementării contractelor prin evidențierea modalității de includere a terțului susținător în executarea contractelor.

Astfel, ANAP recomandă autorităților contractante să aibă în vedere următoarele:

* Terțul susținător nu dobândește calitatea de ofertant și nici, în mod automat, pe aceea de subcontractant. Autoritatea contractantă trebuie însă să poată beneficia efectiv de obligațiile asumate de terțul susținător, astfel încât această susținere să nu fie formală și să asigure ducerea la bun sfârșit a contractului de achiziție publică.

* Este necesară prevederea în mod clar, în contractul de achiziție publică, a drepturilor pe care le are autoritatea contractantă prin raportare la terțul susținător, cu care nu are un raport juridic direct. Ca să aibă eficiență, aceste clauze contractuale trebuie să fie reflectate (dublate) în raportul juridic dintre terț și ofertantul pe care acesta îl susține.

* Din dispozițiile legale în vigoare rezultă că între terț și ofertant trebuie să existe un act juridic. Acesta, în practică, poate fi un contract sau o convenție în care să se prevadă în mod expres obligațiile pe care terțul și le asumă cu privire la susținerea acordată, precum și drepturile ofertantului, dar și faptul că terțul își asumă răspunderea în fața autorității contractante (în funcție de tipul de susținere acordată).

Din prevederile legale rezultă, de asemenea, că acest act juridic îi este prezentat și autorității/entității contractante.

Circa 170 mii mc de agregate extrase, pentru amenajarea unui iaz

Posibilitatea ca un operator economic să fie terț susținător pentru mai mulți candidați/ofertanți sau să participe la aceeași procedură de atribuire atât în calitate de ofertant/candidat, cât și în calitate de terț susținător în cadrul altei oferte/candidaturi

Un operator economic poate fi terț susținător pentru unul sau mai mulți candidați/ofertanți în cadrul aceleiași proceduri de atribuire sau să participe la aceeași procedură de atribuire atât în calitate de ofertant/candidat, cât și în calitate de terț susținător în cadrul altei oferte/candidaturi, întrucât o astfel de situație nu se regăsește printre cele ce conduc la excludere din procedură.

Dacă subcontractorul are și calitatea de terț susținător atunci el nu poate depune în același timp și ofertă individuală/ comună, dar poate fi subcontractor/ terț susținător pentru unul sau mai mulți ofertanți.

Cu toate acestea, fiecare dintre ipoteze trebuie să fie analizată astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să se asigure că nu sunt identificate aspecte care să atragă încălcarea unor prevederi legale/principii care guvernează achizițiile publice sau care să genereze apariția unui conflict de interese/unei situații de natură a distorsiona concurența.

În atare situație autorității/entității contractante îi revine sarcina de a analiza de la caz la caz, pentru a stabili daca se impune să excludă din procedură operatorul economic.

Situațiile în care se impune excluderea/înlocuirea terțului susținător/terților susținători

Autoritatea contractantă verifică dacă terțul care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește criteriile relevante privind capacitatea și nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la de lege.

Dacă terțul nu îndeplinește criteriile relevante privind capacitatea și/sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute de lege, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal.

Lipsa răspunsului operatorului economic la solicitările de clarificări pe care autoritatea contractantă le-a înaintat acestuia cu privire la terțul susținător înseamnă că oferta devine inacceptabilă, autoritatea/ entitatea contractantă nemaiavând dreptul de a solicita ulterior (ca urmare a lipsei de răspuns) înlocuirea terțului.

 

Descărcați aici Îndrumarea

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus