Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: clarificari pentru derularea si modificarea contractelor

Va intra în vigoare o nouă Instrucțiune în domeniul achizițiilor publice, prin care vor fi clarificare aspecte legate de modificările substanțiale și nesubstanțiale ale contractului / acordului cadru, precum și gestionarea contractului.

Instrucțiunea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial (document atașat la finalul articolului).

Astfel, reglementările vizează următoarele aspecte:

* înlocuirea unor termeni/ noțiuni care nu se regăseau în legislația de nivel superior;

* includerea de orientări cu privire la modificarea contractului prin intermediul clauzelor de revizuire sau de opțiuni, care să ofere autorităților contractante o flexibilitate de acțiune.

* introducerea de orientări general valabile cu privire la ajustarea prețului contractelor, atât cele având ca obiect execuția de lucrări cât și a celor de produse și servicii;

* clarificarea aspectelor referitoare la posibilitatea modificării acordurilor-cadru/contractelor subsecvente;

* clarificarea aspectelor referitoare la calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și notele de comandă suplimentară;

* clarificarea implicațiilor de natură financiară determinate de prelungirea semnificativă a duratei de aplicare a procedurilor de atribuire precum și a prelungirii execuției contractelor de achiziție publică, din motive ce exclud culpa antreprenorilor;

* clarificarea modului de ajustare a prețului contractelor de achiziție a căror procedură de atribuire s-a derulat în temeiul O.U.G. nr. 34/2006; noua instrucțiune va oferi autorităților contractante posibilitatea ca pe durata de execuție a acestor contracte prețul să poată fi ajustat, recomandând în acest sens și o formulă aplicabilă;

* adoptarea unei modalități de ajustare rezonabile cu privire la compensarea financiară a efectului majorării salariului minim garantat în plată.

În acest fel, va fi redus numărul de acte normative prin sintetizarea și actualizarea reglementărilor cuprinse în trei instrucțiuni emise în intervalul 2016 – 2019, la nivelul unei singure instrucțiuni.

La data publicării prezentei instrucţiuni în Monitorul Oficial al României vor fi abrogate:

– Instrucţiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;

– Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, aşa cum a fost modificată şi completată;

– Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2019.

Prevederile vor fi aplicate procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor- cadru de achiziţie publică/sectorială iniţiate/semnate sau aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia.

Instrucțiunea va facilita identificarea, înțelegerea, interpretarea și aplicarea rapidă și corectă a prevederilor legate de modificările contractuale precum și de încadrare adecvată a acestora în tipurile de modificări contractuale nesubstanțiale, reglementate la nivelul legislației primare.

 

Descărcați aici Instrucțiunea ANAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus