Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Cine poate emite garantii de participare/de buna executie

În cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale, autoritățile contractante pot solicita constituirea garanției de participare și a garanției de bună execuție.

Aceste instrumente de garantare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fie emise de către o instituție de credit din România sau din alt stat sau de către o societate de asigurări,

– să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislație, respectiv îndeplinirea tuturor condițiilor referitoare la cuantum, perioada de valabilitate, caracterul irevocabil, plata necondiționată la prima cerere a beneficiarului în situația de culpă a persoanei garantate etc., Astfel încât autoritatea contractantă să poată emite pretenții asupra garanțiilor în cazul în care ofertantul dovedește un comportament necorespunzător pe perioada implicării sale în procedura de atribuire, sau în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

În ceea ce privește condițiile impuse de legislația specifică domeniului financiar-bancar, potrivit opiniei emise de Banca Naţională a României, instituțiile financiare nebancare nu sunt instituții de credit.

În acest sens, Banca Naţională a României precizează faptul că cele două categorii de entități, respectiv instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, reprezintă două categorii instituționale distincte, a căror activitate se desfășoară potrivit unor legislații specifice, prin care se reglementează diferit regimul de acces la activitate și de desfășurare a acesteia pentru fiecare categorie în parte.

Oferta castigatoare a unui contract disputat de 12 ofertanti va fi reevaluata

Prin urmare autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.

Totodată, ANAP precizează că, în virtutea principiului asumării răspunderii, responsabilitatea verificării instrumentelor de garantare prezentate de către operatorii economici ofertanți, sub aspectul îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare pentru a fi acceptate în procedura de atribuire, revine autorității/entității contractante.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus