Oferte locuri de munca top

51 de posturi scoase la concurs la CNIR

51 de posturi pe termen nedeterminat au fost scoase la concurs în cadrul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), a anunțat directorul general interimar Cătălin Urtoi.

Acești specialiști vor avea sarcina ca în următorii trei ani să preia etapizat de la CNAIR toate proiectele de autostrăzi, drumuri expres și variante ocolitoare pe care să le gestioneze pentru realizarea lor și apoi să le predea companiei CNAIR pentru mentenanță.

„Ei vor fi noua generație de specialiști, care vor finaliza în următorii ani autostrăzile A1, A3, A7 și A8, dar și celelalte proiecte de interes național”, a spus Cătălin Urtoi.

Ministerul Transporturilor susține operationalizarea acestei companii, care este jalon în PNRR.

Compania Națională de Investiții Rutiere (C.N.I.R. S.A.) organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

* 1 post de economist în cadrul Biroului CFG;

* 1 post de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Control Intern/Integritate/GDPR;

* 1 post în cadrul Biroului Informații Clasificate și Infrastructuri Critice;

* 4 posturi în cadrul Direcției Economico-Financiare:

 • Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget și CFP – 2 posturi de economist și 1 post de economist / consilier juridic;
 • Serviciul Gestiune Fonduri Externe – 1 post de economist;

* 4 posturi în cadrul Direcției Juridice

 • Serviciul Avizare Juridică – 2 posturi de consilier juridic;
 • Serviciul Reprezentare în Instanță și Arbitraje – 2 posturi de consilier juridic.

* 6 posturi în cadrul Direcției Achiziții Publice

 • Serviciul Achiziții Publice (produse,servicii,lucrări) – 3 posturi;
 • Serviciul Contracte și Acte Adiționale – 2 posturi;
 • Serviciul Analiză Prețuri – 1 post.

* 3 posturi în cadrul Direcției Resurse Umane:

 • Biroul Salarizare și Pensii – 1 post de economist;
 • Biroul Resurse Umane- 1 post de specialist resurse umane;
 • Biroul S.S.M. – 1 post de expert SSM.

* 13 posturi în cadrul Direcției Implementare Proiecte:

 • Serviciul Pregătire și Organizare Recepții – 2 posturi de inginer;
 • UIP-uri – 11 posturi (ingineri, economiști sau consilieri juridici).

* 7 posturi în cadrul Direcției Tehnice:

 • Serviciul Acorduri, Avize și Autorizații Construire – 1 post de inginer;
 • Serviciul Mediu – 1 post de inginer/ecolog;
 • Serviciul Siguranța Circulației – 1 post de inginer;
 • Biroul Cadastru, Topografie și Geodezie – 1 post de inginer;
 • Biroul Exproprieri – 2 posturi de consilier juridic;
 • Serviciul Reglementări Tehnice Implementare Directive Europene – 1 post de inginer.

* 4 posturi în cadrul Direcției Suport Logistic:

 • Biroul Administrativ și Transport – 4 posturi.

* 4 posturi în cadrul Direcției I.T. :

 • Birou Administrare/Hardware – 2 posturi;
 • Serviciul Digitalizare și Dezvoltare Software – 2 posturi inginer programator.

* 3 posturi în cadrul Direcției Strategie:

 • Serviciul Strategie și Obținere Finanțări – 1 post de economist;
 • Serviciul Planificare,Monitorizare și Raportare – 1 post de inginer;
 • Serviciul Relații Operatori Economici – 1 post de economist.

Oferta unuia dintre cei cinci ofertanti va fi reevaluata

Concursurile se vor desfășura în două etape: etapa de selecție a dosarelor și etapa interviului.

După afișarea rezultatului selecției dosarelor, candidații declarați admiși vor susține interviu.

CERINȚE GENERALE:

 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • Cunoașterea limbii române;
 • Cunoașterea termenilor de specialitate specifici postului, precum și a celor specifici legislației privind organizarea și funcționarea C.N.I.R. S.A.;
 • Capacitate de analiză și sinteză, disponibilitate la program de lucru prelungit și la realizarea sarcinilor de serviciu;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Să nu aibă abateri disciplinare la locurile de munca anterioare, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare, față de acesta să nu fi fost pusă în mișcare acțiunea penală, sau orice altă procedură legală de investigare, evaluare și/sau control, efectuată de o instituție a statului, cu privire la acte și fapte ce au legătură cu calitatea de salariat.

CERINȚE PRIVIND STUDIILE ȘI SPECIALIZĂRILE NECESARE:

 • Pentru postul de economist în cadrul Biroului C.F.G. Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de economist în domeniul economic/ finanțe/contabilitate/marketing.
 • Pentru 1 post de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Control Intern/ Integritate/ GDPR – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă;
 • Pentru 1 post în cadrul Biroului Informații Clasificate și Infrastructuri Critice:

– Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă;

– Certificat ORNISS.

 • Pentru 4 posturi în cadrul Direcției Economico-Financiare Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de economist în domeniul economic/ finanțe/contabilitate/marketing sau echivalentă al unei Facultăți de științe juridice – diplomă studii universitare de licență cu titlul de licențiat în științe juridice (drept);
 • Pentru 4 posturi de consilier juridic din cadrul Direcției Juridice – Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă al unei Facultăți de științe juridice – diplomă studii universitare de licență cu titlul de licențiat în științe juridice (drept);
 • Pentru 6 posturi în cadrul Direcției Achiziții Publice:

– Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă;

– atestat Expert Achiziții Publice.

 • Pentru 1 post de economist în cadrul Direcției Resurse UmaneAbsolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de economist în domeniul economic/ finanțe/contabilitate/marketing.
 • Pentru 1 post de specialist resurse umane în cadrul Direcției Resurse Umane:

– Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă;

– studii de master în domeniul resurselor umane și/ sau cursuri de calificare profesională de specialist resurse umane/ manager de resurse umane/ expert legislația muncii, absolvit cu diplomă/certificat de absolvire în urma căruia s-a obținut calificarea respectivă.

 • Pentru 1 post de expert SSM în cadrul Direcției Resurse UmaneAbsolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de inginer;
 • Curs SSM cu durata de cel puțin 80 ore;
 • Absolvent cu diplomă sau certificat de absolvire a unui program de învățământ; postuniversitar în domeniul SSM cu o durată de cel puțin 180 ore.
 • Pentru 13 posturi în cadrul Direcției Implementare Proiecte – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de inginer în domeniul ingineriei civile/ instalațiilor/ geodezică/ transporturilor/ mecanică sau echivalentă cu titlul de economist în domeniul economic/ finanțe/contabilitate/marketing sau echivalentă al unei Facultăți de științe juridice – diplomă studii universitare de licență cu titlul de licențiat în științe juridice (drept);
 • Pentru 2 posturi în cadrul Direcției Tehnice/ Serviciul Avize și Autorizații de Construire; Serviciul Reglementări Tehnice Implementare Directive Europene – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de inginer în domeniul ingineriei civile/ instalațiilor/ geodezică/ transporturilor/ mecanică.
 • Pentru 1 post în cadrul Direcției Tehnice/ Serviciul Mediu – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de inginer în domeniul ingineriei mediului (inginer protecția mediului, inginer biotehnolog, inginer tehnologii informatice în protecția mediului, inginer tehnolog în protectia mediului, inginer ecolog)/ domeniul ingineriei chimice (inginer chimist)/ domeniul știința mediului (ecologie și protecția mediului).
 • Pentru 1 post de inginer în cadrul Direcției Tehnice/ Serviciul Siguranța Circulației – Absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie civilă (specializare: Căi ferate, drumuri și poduri/Construcții civile, industriale și agricole/Infrastructura transporturilor metropolitan/Amenajări și construcții hidrotehnice), domeniul ingineria instalațiilor (specializarea:Instalații pentru construcții).
 • Pentru 1 post de inginer în cadrul Direcției Tehnice/ Biroul Cadastru, Topografie și Geodezie – Absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie geodezică, specializarea Măsurători Terestre și Cadastru/ Cadastru și Managementul Proprietăților/ Geodezie și geoinformatică.
 • Pentru 2 posturi de consilier juridic în cadrul Direcției Tehnice/ Biroul Exproprieri – Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă al unei Facultăți de științe juridice – diplomă studii universitare de licență cu titlul de licențiat în științe juridice (drept).
 • Pentru 1 post în cadrul Direcției Suport Logistic – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă;
 • Pentru 2 posturi în cadrul Direcției Suport Logistic – Absolvent de studii medii – diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
 • Pentru 1 post în cadrul Direcției Suport Logistic– Absolvent de studii medii – diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
 • Permis de conducere Categoria B.
 • Pentru 4 posturi în cadrul Direcției IT – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Ingineria Sistemelor/ Calculatoare și Tehnologia Informației/ Cibernetică, statistică și informatică economică/ Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
 • Pentru 2 posturi de economist în cadrul Direcției Strategie – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de economist în domeniul economic/ finanțe/contabilitate/marketing;
 • Pentru 1 post de inginer în cadrul Direcției Strategie – Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă cu titlul de inginer în domeniul Ingineria transporturilor, specializarea: Ingineria transporturilor și a traficului.

Supervizare pentru un contract de circa 41 mil euro

ETAPA I – ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI SELECȚIA DOSARELOR:

CANDIDAȚII VOR PREZENTA LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • cerere tip de înscriere la concurs, adresată Directorului General al C.N.I.R – S.A., cu precizarea exactă a concursului la care se dorește înscrierea (model Anexa nr. 1);

NOTA: candidații au dreptul de a-și depune candidatura pentru unul sau mai multe posturi scoase la concurs, menționând, în mod expres, aceste opțiuni în cererea de inscriere. Se va menționa opțiunea principală, precum și opțiunile secundare, în ordinea preferințelor candidatului.

 • curriculum vitae, semnat olograf/ semnătură electronică pe fiecare pagină de către titularul concurent.
 • copia actului de identitate sau alt document oficial care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • documentele care atestă nivelul studiilor (diplomă/ adeverință valabilă), în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografă/ semnătură electronică;

NOTA: în cazul în care un candidat depune candidaturi pentru mai multe posturi, are obligația de a depune documentele care atestă nivelul studiilor (diplomă/ adeverință valabilă), conform cerințelor menționate anterior, pentru fiecare post pentru care optează;

 • documentele care atestă absolvirea cursurilor solicitate ca cerință obligatorie (unde este cazul), în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografă/ semnătură electronică.

NOTA: în cazul în care  un candidat depune candidaturi pentru mai multe posturi,  are obligația de a depune documentele care atestă absolvirea cursurilor solicitate ca cerință obligatorie (unde este cazul), conform cerințelor menționate anterior, pentru fiecare post pentru care optează;

 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului/ alt medic cu competență în domeniu, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografă/ semnătură electronică;
 • declarație pe propria răspundere că nu are abateri disciplinare la locurile de munca anterioare, că nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, că față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, sau orice altă procedură legală de investigare, evaluare și/sau control, efectuată de o instituție a statului, cu privire la acte și fapte ce au legătură cu calitatea de salariat.( model Anexa nr. 2)
 • cazier judiciar valabil care să demonstreze că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografă/ semnătură electronică;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării concursului, conform procedurilor interne și evidențelor ulterioare (model Anexa nr. 3);

Experiența relevantă în domeniul de activitate al postului/ posturilor pentru care candidează, precum și orice alte calificări/ atestări profesionale/ studii postuniversitare/ doctorale pot reprezenta un avantaj.

Pentru cele 13 posturi în cadrul Direcției Implementare Proiecte, poate constitui un avantaj în ocuparea postului, absolvirea unui curs acreditat de manager de proiect, absolvirea unor astfel de cursuri ca parte a studiilor superioare efectuate sau experiența în poziția de manager de proiect în cadrul unui proiect cu un buget de minim 200.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus