Oferte locuri de munca top

Observatii cu privire la interventiile realizate asupra cladirilor monument istoric

Mihaela Ispas (counsel Filip & Company), Simona Rezuș (associate Filip & Company)

Proprietarii clădirilor monument istoric, indiferent de grupa din care fac parte, au dreptul de a face o serie de intervenții asupra clădirilor, care includ lucrări de întreținere, renovare și conservare, ori care sunt necesare pentru a preîntâmpina degradarea clădirilor. Excepție fac lucrărilor care duc la desființarea, distrugerea parțială sau totală ori la degradarea clădirii, care sunt interzise.

 

Login Required

 

 

 

Cu toate acestea, proprietarii trebuie să respecte o serie de condiții și proceduri privind avizele și autorizațiile necesare desfășurării lucrărilor, stabilite în funcție de importanța clădirii, starea de degradare, precum și de tipul lucrărilor care urmează a fi executate.

Conform reglementărilor în vigoare, imobilele monument istoric sunt acele construcții sau terenuri, situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală.

Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului Culturii şi Cultelor, la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ca urmare a declanșării procedurii din oficiu sau la cerere și se împart în:

grupa A, din care fac parte monumentele istorice de valoare națională și universală și

grupa B, din care fac parte monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Datorită importanței culturale pe care o prezintă astfel de imobile, proprietarii au o serie de drepturi și obligații particulare, iar intervențiile asupra clădirilor pot fi efectuate doar cu respectarea unor reguli clare, care includ, printre altele, și obținerea unor avize și autorizații.

Astfel, proprietarii clădirilor monument istoric care doresc să efectueze intervenții asupra acestora trebuie

(i) să obțină avizele necesare în vederea emiterii autorizației de construire,

(ii) să se asigure că lucrările de conservare, consolidare, restaurare, precum și oricare alte lucrări prevăzute de lege sunt realizate de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens și

(iii) să prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate emis de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia.

În plus, proprietarii au obligația să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al comunei respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deţinute şi aflate în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, să obţină avizele emise de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Avize necesare pentru intervențiile realizate asupra monumentelor istorice

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Tipurile de intervenții pentru care legea prevede necesitatea avizelor sunt:

lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

strămutarea monumentelor istorice;

amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi, anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

Autorizația de construire

Pentru executarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor monument istoric, pe lângă avizul Ministerului Culturii, este necesară obținerea autorizației de construire.

Autorizația de construire nu este necesară pentru lucrările de intervenție care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, de finisaje interioare și exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la instalațiile interioare, realizate asupra unităților sanitare sau unităților de învățământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate.

Mai mult, anumite lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural, precum cele de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale, ori reparații minore la finisaje, pot fi executate fără autorizație de construire/desființare asupra construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare si care nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică.

În cazul clădirilor monument istoric, pentru același tip de intervenții este necesară o notificare prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului deconcentrat al autorităţii centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Realizarea acestor lucrari se va face doar în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor, sau care va solicita parcurgerea procedurii de autorizare, atunci când consideră necesar.

Persoanele care pot efectua intervențiile asupra monumentelor istorice

Intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

Prin excepție, intervențiile de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, care se încadrează ca microlucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, aşa cum sunt acestea prevăzute în legislaţia privind facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, a imobilului se pot realiza fără a fi necesare persoane avizate de către Ministerul Culturii, respectiv serviciile publice deconcentrate ale acestuia.

Astfel, proprietarii care doresc să efectueze lucrări cu privire la clădiri monument istoric trebuie să respecte regulile cu privire la obținerea avizelor și autorizațiilor necesare și să se asigure că lucrările sunt efectuate de către persoane autorizate, atunci când legea prevede obligativitatea efectuării lucrărilor de către astfel de persoane. În caz contrar, aceștia pot fi sancţionați cu o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Mai mult, lipsa autorizației de construire poate atrage, în anumite cazuri, și răspunderea penală a proprietarilor.

Sus