Oferte locuri de munca top

Noutăţi legislative în domeniul securităţii la incendiu

articol 01Pe parcursul ultimelor luni ale acestui an, legiuitorul român s-a aplecat cu precădere asupra actelor normative care reglementează securitatea la incendiu, prin adoptarea unui pachet semnificativ de modificări şi completări în acest domeniu.

 

Login Required

 

Principala raţiune a fost aceea de a determina persoanele fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente sau, după caz, beneficiarul investiţiei, să se ralieze dispoziţiilor legale imperative, astfel încât toate construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte asemenea amenajări să îndeplinească cerinţa esenţială, respectiv securitatea la incendiu.

Modificări aduse Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor („Legea nr. 307/2006”)

Legea nr. 307/2006 a fost completată prin O.U.G. nr. 52/2015, care a prevăzut în mod expres (prin introducerea alineatului (41) la art. 30 din Legea nr. 307/2006) obligaţia de a obţine, până la data de 31 decembrie 2016, autorizaţia de securitate la incendiu pentru acele construcţii şi amenajări care au fost puse în funcţiune fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei.

În practică, introducerea termenului-limită de 31 decembrie 2016 a generat o creştere semnificativă a numărului de solicitări depuse pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu şi, pe cale de consecinţă, a numărului de autorizaţii emise. Pe de altă parte, din dorinţa respectării acestui termen, numeroase dosare de autorizare au fost respinse, din motive de neconformitate, ceea ce a generat reluarea procesului de autorizare de către anumiţi solicitanţi.

În scopul reducerii volumului mare de solicitări şi a riscului legat de nerespectarea termenului de emitere a autorizaţiilor de securitate la incendiu, termenul de 31 decembrie 2016 a fost prelungit.

Astfel, prin Ordonanţa nr. 17 din data de 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006, intrată în vigoare la data de 28 august 2016, termenul de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 iunie 2017.

Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, precum şi Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu au fost abrogate prin Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul nr. 129 din 25 august 2016 („Ordinul nr. 129/2016”).

Ordinul nr. 129/ 2016 a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2016, Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu fiind inclusă în acelaşi proiect de reglementare cu noile Norme metodologice.

În baza noii reglementări, a fost redus numărul de documente care trebuie depuse în vederea eliberării avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, fiind eliminat raportul de expertiză, dar şi documentaţiile tehnice aferente instalaţiilor utilitare, cu excepţia celor de protecţie împotriva incendiilor. Măsurile privind securitatea la incendiu corespunzătoare acestor instalaţii sunt cuprinse doar în scenariul de securitate la incendiu.

Totodată, a fost reglementat modul de emitere a avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru intervenţii la construcţii autorizate, raportat doar la spaţiul supus acelor lucrări.

În vederea simplificării şi accelerării activităţii de avizare şi autorizare, noile Norme metodologice prevăd expres posibilitatea beneficiarilor de a solicita avizul şi/sau autorizaţia de securitate la incendiu şi prin împuterniciţi, documentaţia putând fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.

În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, inspectoratul judeţean comunică solicitantului în scris (în termen de cel mult 10 zile) documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă. De asemenea, prin noul act normativ, legiuitorul a urmărit responsabilizarea proiectantului, acesta fiind singurul care întocmeşte documentaţia tehnică cu privire la construcţiile noi.

Noul act normativ nu mai reglementează posibilitatea ca acele construcţii şi amenajări pentru care a fost emis avizul de securitate la incendiu şi care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, să dobândească autorizaţia de securitate la incendiu în termen de 6 luni de la data încheierii procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Aceste situaţii au dus la blocaje sau costuri suplimentare în procesul de obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Printre altele, noile Norme metodologice au introdus declaraţia de performanţă ca document de certificare a performanţei la foc a produselor pentru construcţii, în vederea armonizării cu noua legislaţie şi cu dispoziţiile Regulamentului UE nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei89/106/CEE a Consiliului.

Este important de reţinut faptul că potrivit noilor Norme metodologice, cererile de emitere a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu sau protecţie civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a Ordinului nr.129/2016 se soluţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii respectivelor cereri.

H.G. nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu („H.G.nr. 571/2016”)

Legiuitorul român a supus unei noi reglementări categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, abrogând H.G. nr. 1739/2006 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, prin H.G. nr. 571/2016, intrată în vigoare la data de 16 august 2016.

Scopul acestei noi reglementări este de a îndruma activitatea de avizare/autorizare către acele obiective care necesită măsuri constructive exigente din punct de vedere al securităţii la incendiu şi, în special, echiparea cu instalaţii de protecţie la incendiu.

Una dintre principalele modificări aduse de H.G.nr. 571/2016 vizează majorarea suprafeţei de referinţă a construcţiilor şi amenajărilor pentru care obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu este obligatorie, raportat la reglementarea anterioară (cu titlu exemplificativ, pentru clădirile sau spaţiile amenajate în clădiri destinate comerţului, suprafaţa s-a mărit de la 400 mp la 600 mp).

De asemenea, pentru anumite categorii de construcţii (precum, sediile autorităţilor publice locale şi centrale) s-au impus anumite praguri ale suprafeţei de la care devine obligatorie avizarea şi/sau autorizarea, categorii de construcţii pentru care H.G. nr. 1739/2006 nu prevedea nicio limită. Anexa nr. 1 a H.G. nr. 571/2016 cuprinde toate categoriile de construcţii si amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu.

Totodată, pentru anumite construcţii, sisteme, instalaţii sau amenajări temporare nu este necesară parcurgerea etapei avizării, fiind supuse direct etapei autorizării privind securitatea la incendiu. Aceste categorii de construcţii si amenajări sunt enumerate în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 571/2016 şi includ, printre altele, construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2500 mp.

Mai mult, diferit de reglementarea anterioară, H.G.nr. 571/2016 exclude de la procedura obţinerii avizului/ autorizaţiei de securitate la incendiu unele categorii de construcţii şi anume clădirile monument istoric.

Desigur, această exceptare nu se aplică clădirilor monument istoric care au destinaţiile şi suprafeţele care se regăsesc în noile categorii de construcţii prevăzute de H.G. nr.571/2016. Sunt exceptate totodată lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar şi cele cuprinse în programele de investiţii ale anumitor autorităţi publice, precum şi construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare.

Totodată, precizăm faptul că dispoziţiile H.G. nr. 571/2016 nu se vor aplica documentaţiilor privind securitatea la incendiu a construcţiilor elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a acesteia, fiind finalizate conform reglementării de la data elaborării lor.  n

Sus