Oferte locuri de munca top

Curs postuniversitar “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade”, a doua serie

PPTT este inițiatorul cursului postuniversitar ”Ingineria și Managementul Sistemelor de Fatade”’, organizat de Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – USAMV.

Cursul vine in sprijinul companiilor cu domeniul de activitate in realizarea fatadelor cortina, in vederea specializarii angajatilor implicati in elaborarea proiectelor tehnice pentru fatadele cortina sau executia acestora.
După succesul generat cu prima serie de cursanți in 2022, se continuă inițiativa de formare a specialistilor în “Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade” cu o nouă serie de curs care demareaza începand cu 10 ianuarie 2023.

 

Programul Postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua
Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade
(domeniu studii “Inginerie si Management”)

in conformitate cu Ordinul MInistrului Educatiei Nationale nr. 4750/12.08.2019 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamint superior ( M.Of. Nr.689/21.08.2019)
 General
Programul postuniversitar vizează dobândirea de competenţe aferente unui standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6, domeniul clasificării internaţionale standard a educaţiei ISCED 7, se organizează pentru activităţi specifice din Clasificarea activităţilor din economia naţionala cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, respectiv pentru ocupaţia din grupa majora 2 cuprinsă în Clasificarea ocupaţiilor din România codul COR 214209 – consilier inginer construcţii.

Disciplinele ce vor fi urmate sunt:
– Legislatie si reglementari tehnice
– Siguranta si confort
– Sisteme de fatade
– Software dedicat sistemelor de fatade
– Tehnologii de montaj si managementul proiectelo

Durata 

Durata programului postuniversitar este de 180 h didactice, 15 credite de studii transferabile.
Numărul de ore se va modula in perioada 10.01.2023-17.03.2023(vezi orar anexat – pot surveni modificări până la data demarării), activitatea se va desfasura online, cu o deplasare la parteneri in 2.03.2023 și 3.03.2023

Condiţii privind pregătirea profesională a solicitanţilor

Pot urma programul postuniversitar absolvenţii care au cel putin studii universitare cu diplomă de licenţă (sau echivalentă).
Grupa de studii
Numărul maxim de cursanţi este de 18, iar numărul minim este de 15.

Înscrierea candidaţilor– în limita numărului de locuri disponibile.

Se face in intervalul (7-30).12.2022in una dintre variantele urmatoare:
– depunerea de copii ale actelor necesare la Secretariatul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Bdul Marasti nr.59  si prezentarea originalelor la inscriere pentru a constata conformitatea cu originalul
– transmiterea prin mail a copiilor actelor necesare pe adresa fifim@fifim.ro, subiect: Inscriere curs postuniversitar; dupa confirmarea de primire  si inscriere (in functie de numarul de solicitari anterioare) candidatul  va efectua plata taxei de scolarizare si va trimite dovada la aceeasi adresa de mail; actele in original pentru constatarea conformitatii cu originalul vor trebui prezentate la secretariatul  Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Bdul Marasti nr.59 pina la data de 6.01.2023.

Programul de lucru al Secretariatului Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului este 8-15 in zilele lucratoare.

Dosarul de înscriere va conţine:
-Copie Diplomă de Bacalaureat
-Copie Diplomă de Licenţă
-Copie Certificat de naştere
-Copie Carte de Identitate
-Copie Certificat de căsătorie (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie)
-Două fotografii 3X4 cm
-CV-ul candidatului
-Dovada plăţii taxei de scolarizare

Taxa de studii este de 2.700 lei (format online).
Plata taxei de studii se realizeaza in contul RO35TREZ70120F330500XXXX, Trezorerie Sect.1, plata efectuata catre beneficiar: USAMV Bucuresti, cu precizarea pe OP:
– nume, initiala tatalui, prenume
– CNP
– taxa studii program postuniversitar Ingineria si managementul sistemelor de fatade – FIFIM
– cod fiscal 4602041.

La înscriere se încheie cu participantii Contract de formare profesională (cf. Anexa 3 la Metodologia – cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior), aceştia având calitatea de cursanţi ai studiilor postuniversitare.

Certificarea studiilor

Testarea finală de verificare a cunoştinţelor se constituie din:
– un test de evaluare a cunoştintelor teoretice ce se susţine la sfârşitul modulului 5
– o aplicaţie  pe care cursanţii o vor realiza pe parcursul activităţii la agenţi economici, aplicaţie care se transmite electronic coordonatorului de curs în maxim 14 zile de la finalizarea cursului (perioada 18.03.2023-2.04.2023); aplicaţiile vor fi evaluate (în intervalul 3.04.2023-30.04.2023) de către formatori, rezultatele fiind transmise coordonatorului şi aduse la cunoştinţă de către acesta cursanţilor.
După finalizarea cursurilor prin acumularea creditelor prevăzute în planul de învățământ, susţinerea și promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti va elibera absolvenţilor un Certificat de atestare a competențelor, însoțit de suplimentul descriptiv,  în termen de 1 an de la încheiere.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
– Secretariatul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului –
dna Secretar Şef matem. Anca DABIJA – tel: 0788 751 495, email: anca_dabija2014@yahoo.com
– Coordonator program postuniversitar –
conf.univ.dr.ing. Augustina Sandina TRONAC  – tel: 0788 523 056, email: augustina.tronac@yahoo.com

Anexa ORAR (poate suferi mici modificari pina la data demarare)

Programul Postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Continuă

“Ingineria si Managementul Sistemelor de Fatade”
10.01.2023-17.03.2023 – cursuri
18.03.2023-2.04.2023 – depunere aplicatie
3.04.2023-30.04.2023 – evaluare aplicatii depuse

Data Zi Interval orar Nr ore
10.01.2023 marti 12-18 6
11.01.2023 miercuri 12-18 6
13.01.2023 vineri 9-15 6
17.01.2023 marti 12-18 6
18.01.2023 miercuri 12-18 6
20.01.2023 vineri 12-18 6
25.01.2023 miercuri 12-18 6
26.01.2023 joi 12-18 6
27.01.2023 vineri 9-15 6
31.01.2023 marti 12-18 6
1.02.2023 miercuri 12-18 6
3.02.2023 vineri 15-21 6
7.02.2023 marti 12-18 6
8.02.2023 miercuri 12-18 6
10.02.2023 vineri 15-21 6
14.02.2023 marti 12-18 6
15.02.2023 miercuri 12-18 6
17.02.2023 vineri 15-21 6
21.02.2023 marti 12-18 6
22.02.2023 miercuri 12-18 6
24.02.2023 vineri 12-18 6
28.02.2023 marti 12-18 6
2.03.2023 joi De la 9 7
Bucuresti-santiere si laboratoare
3.03.2023 vineri De la 9 7
Bucuresti-santiere si laboratoare
7.03.2023 marti 12-18 6
8.03.2023 miercuri 12-18 6
10.03.2023 vineri 9-15 6
14.03.2023 marti 12-18 6
15.03.2023 miercuri 12-18 6
17.03.2023 vineri 9-13 4
Proba teoretică – examen de certificare a competentelor profesionale 14-16 2
18-03.2023-2.04.2023 Perioada depunere online a aplicatiei – examen de certificare a competentelor profesionale
3.04.2023-30.04.2023 Perioada evaluare online de catre comisie a aplicatiei depuse

 

Sus