Solplanet x AeroFix

Autostradă Orăştie – Sibiu, Lot 3: se caută soluţii pentru defectele de execuţie

cAntreprenorul lucrărilor pe Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3, compania Salini-Impregilo SpA, realizează în prezent o serie de expertize tehnice în zonele cu probleme.

Până în momentul de faţă, CNADNR nu a primit nici o informaţie oficială cu privire la investigaţiile, testele şi concluziile acestor expertize.

La sfârşitul acestei săptamâni, este programată, de comun acord, o şedinţă tehnică, în cadrul căreia CNADNR aşteaptă ca Antreprenorul să prezinte detaliile pentru defectele din zona km 60+660 (conf. proiect), inclusiv soluţia tehnică de remediere.

CNADNR S.A. s-a sesizat cu privire la defectele constatate şi pentru cele majore, în momentul de faţă, în paralel cu Antreprenorul, a contractat servicii de realizare a unor expertize tehnice, în baza cărora se vor stabili cauzele degradărilor şi care vor recomanda soluţiile tehnice necesare a fi executate de către Antreprenor pentru remedierea degradărilor apărute.

Raportul tehnic preliminar prezentat de către Experţii Tehnici independenţi prezintă următoarele cauze preliminare ale degradărilor constatate:

Zona km 59+900 – 59+950 (ebulment): degradările semnalate în această zonă, deşi superficiale, sunt cauzate de natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare. Având în vedere caracterul de PUCM al argilelor din teren şi posibila circulaţie haotică a apei în zonele adiacente şi în profuzime se estimează că vor exista în continuare tasări ale terenului cu desfăşurare în timp, necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora.

Zona km 60+600 – 60+700 (crăpătură): degradările semnalate în această zonă, sunt cauzate de nerespectarea la execuţie a soluţiei proiectate în corelare cu natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare. Având în vedere caracterul de PUCM a argilelor din teren şi posibila circulaţie haotică a apei în zonele adiacente şi în profuzime se estimează că vor exista în continuare fisurări ale straturilor rutiere provenind din comportarea ansamblului rambleu/teren de fundare necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora.

Se consideră că este necesară aplicarea integrală şi corectă a soluţiei proiectate.

CNADNR menţionează faptul că, potrivit Contractului “Proiectare şi Execuţie Autostradă Orăştie – Sibiu, lot 3, km 43+855 – km 65+965”, Antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru remedierea defectelor apărute atât în perioada de execuţie a lucrărilor,cât şi în perioada de garanţie (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.

În cazul în care Antreprenorul nu va executa remedierea defecţiunilor constatate, Beneficiarul va angaja şi va plăti alt antreprenor care să execute lucrarea de remediere a defecţiunilor, urmând ca, ulterior, costurile aferente lucrărilor de remediere să fie recuperate de la Antreprenor.

Tocmai din acest considerent, expertizele demarate de către CNADNR SA vizează, pe lângă constatarea cauzelor ce au condus la situaţia actuală a lucrării, şi recomandarea unor măsuri de remediere, care să poată fi utilizate de către noul antreprenor, doar în cazul în care Antreprenorul lucrării nu îşi va respecta obligaţiile contractuale de a remedia aceste defecte.

De asemenea, CNADNR S.A subliniază că va întreprinde demersurile necesare pentru a recupera orice daune generate de întârzierile produse ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor Antreprenorului ce decurg din prevederile contractului.

Referitor la deschiderea traficului rutier pe acest tronson:

  1. Conform contractului încheiat între CNADNR SA şi compania Salini-Impregilo SpA la data de 20.05.2011 având ca obiect “Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965“, termenul de finalizare a lucrărilor a fost 17.04.2013. Lucrările nu au fost finalizate de catre Antreprenor în acest termen. Totodată, prin decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor din data de 07.04.2014, Adjudecatorul Unic a decis că Antreprenorul este îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie până la data de 30.11.2014. Acest fapt a condus la cererea Antreprenorului de recepţie a tuturor lucrărilor în data de 12.11.2014
  2. În acest sens, la nivelul CNADNR SA a fost desemnată o comisie în vederea evaluării lucrărilor executate în Şantier.
  3. Astfel, în data de 07.11.2014 şi în perioada 11.11.2014 – 13.11.2014 au avut loc inspecţii tehnice ale întregului Şantier, realizate de către Beneficiar, Antreprenor şi Inginer, în cadrul cărora Părţile au constatat următoarele:
    • Stadiul fizic al lucrărilor executate pe întreg tronsonul de autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3, asigură desfăşurarea circulaţiei pe ambele căi unidirecţionale;
    • Lucrările privind siguranţa circulaţiei, respectiv marcajele rutiere, parapeţi de protecţie, indicatoarele rutiere, panourile de orientare sunt finalizate, inspectate şi verificate de către Biroul de Poliţie al Autostrăzii şi Inginerul FIDIC DRDP Braşov, şi permit utilizarea autostrăzii;
  • Nu sunt întrunite toate condiţiile necesare realizării recepţiei la terminarea lucrărilor.

 

Astfel, înconformitate cu prevederile Hotărârii 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 31, în data de 13.11.2014 a fost emis Procesul Verbal de predare – preluare care a recomandat preluarea lucrărilor executate la tronsonul de autostradă Oraştie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965 în vederea deschiderii traficului rutier. Acest document a fost acceptat şi însuşit de către Antreprenor, prin reprezentantul său.

De asemenea, clarificam pe această cale faptul că CNADNR SA nu a instructat Antreprenorul să execute lucrările aferente tronsonului de autostradă Orăştie – Sibiu, lot 3 în alt mod faţă de cel stabilit de către Antreprenor prin calitatea sa pecare o are în cadrul acestui Contract, respectiv de proiectant şi constructor. Astfel, în conformitate cu prevederile legii 10/1995 obligaţia şi răspunderea stabilirii fazelor de execuţie revine proiectantului, iar respectarea acestora revine constructorului.

Cu privire la aşa numitele modificări ale Contractului de lucrări, până în preznet CNADNR SA şi companiaSalini – ImpregiloSpA nu au încheiat nici un document care să modifice în vreun fel condiţiile de Contract.

Sus