Solplanet x AeroFix

Achizitiile publice mai transparente prin noua Strategie 2023-2027

Iuliana Feclistov, președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

”Creșterea transparenței achizițiilor publice reprezintă unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei 2023-2027 pe care ne-am propus să-l atingem prin realizarea unei evaluări a stadiului actual de publicare a informațiilor și a datelor privind achizițiile publice în raport cu Standardul Datelor de Contractare”, declară Iuliana Feclistov, președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

 

 

 

De asemenea, ANAP are în vedere simplificarea cadrului legislativ prin consolidarea tuturor reglementărilor aplicabile, prevăzute în diferite acte normative și elaborarea de noi documentații standardizate.

Implementarea Componentei C14 Buna Guvernanță, din cadrul PNRR, respectiv Ținta 436, vizează dezvoltarea unui program de formare specializată în domeniul achizițiilor publice pentru cel puțin 350 de funcționari publici și personal contractual, în special din întreprinderile de stat.

Formarea specializată va contribui la îmbunătățirea capacității administrative a „marilor achizitori” și a altor autorități contractante care implementează proiecte de investiții finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Activitățile aferente Țintei 436 vizează opt domenii majore de intervenții finanțate prin PNRR, respectiv: transport, energie, infrastructură, digital, mediu, social, sănătate și educație.

Totodată, Strategia 2023-2027 include continuarea profesionalizării resursei umane prin crearea unei structuri dedicate la nivelul ANAP, crearea unei platforme de e-learning, elaborarea unui cadru de competențe suplimentar pentru managerii departamentelor de achiziții publice, elaborarea unui nou modul de instruire în platforma Ghidul online, încheierea unor protocoale de colaborare cu universitățile pentru dezvoltarea de programe de studii sau calificări postuniversitare în achiziții publice.

O inițiativă a Agenției, foarte bine primită în piață, în materie de profesionalizare a responsabililor de achiziții din administrația locală și centrală este programul de formare specializată demarat anul trecut prin proiectul SIPOCA 625. Cursurile sunt susținute de formatori ANAP, au o durată de 72 ore structurate în patru module și se desfășoară online prin intermediul platformei Institutului Național pentru Administrație (partenerul ANAP în acest program).

”Până acum, prin acest program de formare, au fost instruiți aproximativ 750 de achizitori, urmând ca până la finalul anului să ajungem la 3.490 de persoane”, spune Iuliana Feclistov.

Încurajarea accesului în piață al IMM-urilor

Accesul IMM-urilor pe piața achizițiilor publice din România este încurajat prin continuarea simplificării legislației, elaborarea de noi documentații standard, precum și crearea unui program de dezvoltare a aptitudinilor IMM-urilor în materie de achiziții publice și a unei platforme de dialog între reprezentanții sectorului public și cei ai IMM-urilor.

O altă direcție de acțiune este implementarea formularelor electronice standard (eForms) în SEAP care vor conține date cu privire la IMM-urile ce activează în calitate de subcontractanți în cadrul contractelor de achiziții publice, inclusiv valoarea totală a activităților subcontractate.

Modificări ale actelor normative

Noua Strategie prevede modificări ale actelor normative cu privire la achizițiile ecologice sau cele responsabile social, achizițiile centralizate (actualizarea listei de produse, servicii și lucrări ce pot fi achiziționate în regim centralizat), modificarea Codului administrativ și a Ordinului Ministerului Muncii cu privire la clasificarea ocupațiilor din România în vederea introducerii ocupației de manager achiziții publice.

De asemenea este prevăzută modificarea Legii privind remediile și căile de atac prin includerea obligației de a transmite către ANAP deciziile motivate pronunțate și în sarcina tribunalelor și adăugarea unei anexe care să includă modelul de formular de raportare a datelor privind litigiile în materie de achiziții publice soluționate de către instanțele de judecată (tribunale, Curți de Apel).

Pentru reformarea sistemului național de achiziții publice au fost prevăzute o serie de acțiuni:

  • Adoptarea și intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016) în vederea eficientizării procesului de atribuire (până la 31 martie 2022).
  • Adoptarea și intrarea în vigoare a Strategiei actualizate privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență (până la 30 iunie 2023).
  • Operaționalizarea organismelor centralizate de achiziții publice pentru autoritățile locale (până la 31 decembrie 2025).
  • Formare specializată în domeniul achizițiilor publice oferită unui număr de cel puțin 350 de persoane (atât funcționari publici, cât și personal contractual) (până la 31 decembrie 2023).
  • Interconectarea și interoperabilitatea cu alte baze de date a SEAP (până la 31 decembrie 2023).
  • Operaționalizarea sistemului electronic de achiziții publice, inclusiv formulare electronice, evaluarea automată a calificărilor, cataloage electronice, facturare electronică, plăți electronice (până la 31 martie 2025).

În plus, în cadrul componentei ”Transformare digitală” din PNRR este prevăzută implementarea formularelor electronice (eForms),  formularele standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice, având ca termen de realizare 30 iunie 2023.

 

 

Sus